Besluitenlijst collegevergadering 6 december 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2022

Akkoord

2. Asbestsanering Dollard College 2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 279.880,- inclusief BTW en exclusief indexering voor het verwijderen van asbest bij de Dollard College school, locatie Dr. J.H. Hommesplein 2 te Winschoten;
  2. In te stemmen om het bedrag van € 279.880,- inclusief BTW te dekken ten laste van het in de begroting 2023 hiervoor opgenomen budget (Onderwijshuisvesting 6420000).

3. Ophogen tarieven Wmo vervoer

Het college besluit:
De tarieven voor het Wmo-vervoer te verhogen naar € 1,20 als instaptarief en € 0,255 als kilometertarief vanaf 01-01-2023.

4. Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg;
  2. In te stemmen met het voorstel tot nadere uitwerking van deze Regiovisie, de hierin beschreven uitwerking in een viertal actielijnen met de hieraan verbonden taskforces, organisatievorm, leidende principes en de genoemde vervolgacties;
  3. De bereidheid uit te spreken om, samen met de overige Groninger gemeenten en de andere deelnemende organisaties, in bestuurlijke representatie, deel te nemen aan het in het voorstel genoemde Gezondheidsoverleg Groningen en de hiermee verbonden taskforces, dit laatste voor zover gemeenten een opgave hebben in de betreffende actielijn;
  4. De bereidheid uit te spreken naar vermogen bij te dragen aan de in het voorstel beschreven samenwerkingsverbanden zodat deze in staat zijn om de noodzakelijke acties uit te voeren en daarmee de gestelde doelen te bereiken;
  5. De bestuurlijk vertegenwoordigers van de gemeenten te verzoeken dit standpunt uit te dragen in de gecombineerde vergadering van het bestuurlijk POG en Groningen Beter op 8 december 2022.