Besluitenlijst collegevergadering 6 februari 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2024

Akkoord

2. Aanwijzingsbesluit loco-secretaris

Het college besluit: 

 1. het Aanwijzingsbesluit loco-secretaris vast te stellen

3. Decembercirculaire 2023 gemeentefonds

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2023.
 2. Akkoord te gaan met bijgaande raadsbrief en deze naar de leden van de raad te sturen.
 3. De ontvangen gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 2.244.000 in de jaarrekening 2023 te reserveren en door te schuiven naar het begrotingsjaar 2024.

4. Kwartaalrapportage Q2 en Q3 Afeer

Het college besluit:

 1. De raad via bijgevoegd raadsbrief kennis te laten nemen van de kwartaalrapportages Q2 en Q3 2023 Afeer

5. Nadere uitwerking afspraken over tijdelijke huisvesting statushouders

Het college besluit: 

 1. Statushouders die zijn gekoppeld aan de gemeente structureel maximaal 24 maanden in een regionale tussenvoorziening in één van de Groninger gemeenten te huisvesten als in de eigen gemeente geen, onvoldoende of niet geschikte (tijdelijke) huisvesting beschikbaar is; 
 2. Statushouders die in een regionale tussenvoorziening zijn gehuisvest na maximaal 24 maanden te huisvesten in de eigen gemeente; 
 3. Uitvoeringsafspraken over het tijdelijk huisvesten van statushouders in een regionale tussenvoorziening in een andere Groninger gemeente en uitvoeringsafspraken over volledige vergoeding van de kosten die daarmee gemoeid gaan, vast te leggen met behulp van een uitwerkingsovereenkomst regionale tussenvoorziening statushouders die samen met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvestiging van het Ministerie van BZK wordt opgesteld.

6. Gemeentelijke bijdrage aan buitenexpositie van Franse kunstenaar Christian Rampnoux van 1 juli tot 1 september 2024 in Blauwestad 

Het college besluit: 

 1. Een bedrag ad € 8.500.- toe te kennen aan de buitenexpositie van de Franse beeldhouwer Christian Rampnoux van 1 juli tot 1 september 2024 in Blauwestad. 
 2. Dit bedrag te voldoen uit de post onvoorzien eenmalig.

7. Brieven handhaving (co-)vergisters i.v.m. aantreffen amfetamine

Het college besluit (30-1): 

 1. Kennis te nemen van de als bijlagen A t/m E bijgevoegde stukken, en
 2. In te stemmen met verzending van de in bijlage F opgenomen brief gericht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Drenthe te machtigen om deze brief te verzenden.