Besluitenlijst collegevergadering 7 mei 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 23 april 2024

Akkoord

2. ENSIA-rapportages

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van de collegeverklaringen ENSIA 2023 DigiD en Suwinet inclusief bijlagen, het uittreksel zelfevaluatie BRP, managementrapportage zelfvaluatie BRP en de verantwoordingsrapportage aangaande de BAG/BGT/BRO. 
 2. De vorige week via mails gegeven akkoordverklaringen alsnog te bekrachtigen via een officieel collegebesluit.

3. Krediet uitbreiding de Tweemaster locatie /MiMundo

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met de realisatie van twee extra leslokalen bij De Tweemaster school te Winschoten; 
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 200.700,- ter realisatie van een semipermanente leslokaal achter de gymzaal van De Tweemaster school en ter realisatie van aanpassingen aan het verenigingsgebouw van Speeltuinvereniging Bovenburen te Winschoten; 
 3. De jaarlijkse kapitaallasten van voornoemde ad € 14.953,- te dekken uit de stelpost kapitaallasten investeringsfonds; 
 4. In te stemmen om het niet gebruikte investeringskrediet van cumulatief € 116.093,- bestemd voor de uitbreiding met één leslokaal bij de Maranatha school aan te wenden voor de realisatie van twee semipermanent leslokalen bij De Tweemaster school evenals de ontvangen subsidiegelden; 
 5. De financiële consequenties te verwerken in de 1e BBR 2024.

4. Mandaatbesluit bijzondere woonvormen

Het college besluit: 

 1. Het mandaatbesluit te ondertekenen; 
 2. De reeds verzamelde gegevens/vragenlijsten/inschrijfformulieren beschikbaar te maken in de digitale werkomgeving gemeente Veendam;
 3. Contactpersoon aan te wijzen voor toetsing gegevens aan de Basisregistratie personen (brp); 
 4. Verwerkersovereenkomsten op te laten stellen.

5. Collegevoorstel vaststelling programmaplan transitie GRID NV

Het college besluit (16-4): 

 1. Het transitieplan “Van ICT-uitvoering naar ICT-regie” vast te stellen;
 2. In te stemmen met een voorstel aan de raad om een krediet ad € 1.267.000 extra beschikbaar te stellen voor de transitie GRID NV en dit bedrag te reserveren uit het rekeningresultaat van de jaarrekening 2023;
 3. De AVA / RVC GRID NV te informeren over dit besluit

6. Addendum op bestuursovereenkomst inzake de vestiging van opvanglocatie te Winschoten (Stikkerlaan)

Het college besluit (26-3)

 1. Akkoord te gaan met de verlenging van de opvanglocatie aan de Meester D.U. Stikkerlaan te Winschoten tot 1 augustus 2029 en daarna opnieuw te besluiten over een eventuele verlenging met 5 jaren.
 2. Terug te gaan naar de vorige situatie van 66 AMV’ers waarvan max. 50 jongens.
 3. Zowel de Raad als omwonenden te informeren dat we met beiden in gesprek gaan.