Besluitenlijst collegevergadering 8 maart 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 1 maart 2022

Conform

2. Overheveling budget onderhoud gebouwen

Het college besluit:

 1. Een bedrag van € 273.270,-- via de jaarrekening 2021 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2022 voor nog uit te voeren onderhoud gebouwen.

3. Vaststellen Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Groningen – Noord Drenthe

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Regionale Adaptatie Strategie Groningen-Noord Drenthe en het vervolgproces;
 2. De Raad met bijgevoegde Raadsbrief te informeren over de voortgang van de Regionale Adaptatie Strategie;
 3. Gezien de afspraak dat er gezamenlijk gecommuniceerd gaat worden na besluitvorming door alle betrokken partijen, het besluit te plaatsen op de niet openbare besluitenlijst.

4. Prestatieafspraken 2022 - 2026 Woonzorg Nederland en gemeente Oldambt

Het college besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde Prestatieafspraken 2022 – 2026 tussen Gemeente Oldambt en Woonzorg Nederland.

5. Regionaal Ambitiekader Oost-Groningen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het Regionaal Ambitiekader, zowel op inhoud als op procesafspraken;
 2. De portefeuillehouder Wonen te mandateren het Regionaal Ambitiekader met de samenwerkingspartners te ondertekenen;
 3. Het Regionaal Ambitiekader ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad;
 4. Akkoord te gaan met het versturen van bijgaand persbericht namens de gezamenlijke partijen.

6. Voorontwerp bestemmingsplan transformatorstation Avermieden

Het college besluit:

 1. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘transformatorstation Avermieden’ vast te stellen.
 2. De planologische procedure te starten door middel van ter visie legging voor inspraak en voorleggen aan de (wettelijke) overheidspartners.

7. Verplaatsing geitenhouderij naar de Akkers 2 Beerta

Het college besluit:

 1. Dat tot maximaal 1 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning OBM voor De Akkers 2 te Beerta, maximaal 400 opfokgeiten mogen worden gehouden in de bestaande stalruimte van de locatie Zuiderveen 25 te Winschoten;
 2. Dat er gedurende de onder I genoemde periode, gezamenlijk niet meer dan 800 geiten mogen worden gehouden op de locaties Zuiderveen 25 te Winschoten en De Akkers 2 te Beerta;
 3. In te stemmen met bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst.