Besluitenlijst collegevergadering 9 april 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 2 april 2024

Akkoord

2. De organisatie van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024

Het college besluit: 

 1. voor de verkiezingsdag op 6 juni 2024 vijfentwintig stemlokalen aan te wijzen volgens de bijgevoegde lijst; 
 2. een gemeentelijk stembureau in te stellen dat als zodanig optreedt voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement; 
 3. voor de Europese Parlementsverkiezingen van 6 juni 2024 dat de vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht (centrale stemopneming) geschiedt door het gemeentelijk stembureau; 
 4. de zitting van het gemeentelijk stembureau vanaf 09.00 uur te laten plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2024 in de sporthal Stikkerlaan, Mr. D.U. Stikkerlaan 6 in Winschoten; 
 5. de hervatting van de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau te laten plaatsvinden op maandag 10 juni 2024 om 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Johan Modastraat 6 in Winschoten; 
 6. een mogelijk nieuwe openbare zitting van het gemeentelijk stembureau te laten plaatsvinden op maandag 17 juni 2024 om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Johan Modastraat 6 in Winschoten.

3. Directiebesluit ten behoeve van goedkeuring programmaplan met bijbehorend collegebesluit en raadsbrief

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het Programmaplan Nijambt 2024 – 2027 
 2. In te stemmen met de financiering van het programma Nijambt middels het creëren van een programmakrediet van 2.63 miljoen, conform opgenomen begroting, dat gedekt wordt uit de reserve doorontwikkeling. 
 3. In te stemmen met het opnemen, van de onttrekking van de reserve doorontwikkeling ten behoeve van het programmakrediet, in de 1e BBR 2024.
 4. In te stemmen met bijgaande raadsbrief Organisatieontwikkeling Nijambt 
 5. De middelen voor participatie ad € 80.000, welke in 2023 niet zijn besteed, door te schuiven naar 2026 opdat er alsnog gedurende een periode van 3 jaar een bedrag beschikbaar is voor participatie als onderdeel van het programmaplan Nijambt.