Besluitenlijst collegevergadering 9 juli 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 2 juli 2024

Akkoord

2. Consultatie wetsvoorstel Groningenwet

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de analyse en het advies;
  2. Dat het voornemens is om de consultatiereactie zoals voorgesteld in te dienen;
  3. De gemeenteraad de gelegenheid te bieden om input te geven op de consultatiereactie en voor te stellen dat de reactie mede namens de gemeenteraad wordt ingediend;
  4. in te stemmen met de brief aan de raad

3. Borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

  1. Het college mandaat te verlenen voor afhandeling van een verzoek tot borgstelling bij een lening via Stichting Waarborgfonds Sport, conform in het raadsvoorstel gestelde beoordelingscriteria.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Jaarverslag informatie huishouding en archief gemeente Oldambt 2023

Het college besluit: 

  1. Het jaarverslag over de zorg en het beheer van de informatiehuishouding en gemeentelijk archief over het jaar 2023 vast te stellen.

5. Inventaris sporthal Winschoten

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 15.000,- voor de aankoop van de inventaris van de sporthal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 6 te Winschoten; 
  2. Voornoemd bedrag te dekken uit de post ‘incidenteel’ onvoorzien’.

6. Subsidie ten behoeve van Buurthuiskamer Winschoten

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met subsidiëring van het project ‘Buurthuiskamer’ (ook wel ‘Warme Kamers’ genaamd) van het Leger des Heils in Winschoten. Subsidiëring vindt plaats gedurende de jaren 2024 tot en met 2026, voor een bedrag van € 23.000,- per jaar (totaal €69.000).