Besluitenlijst collegevergadering van 11 oktober

1. Besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2022

Akkoord

2. Nieuwe verordening leerlingenvervoer

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De verordening bekostiging leerlingenvervoer voor de gemeente Oldambt vast te stellen met als formele ingangsdatum 1 januari 2023.
 2. De huidige verordening leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2015 in te trekken.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Beleidsregels terug- en invordering PW IOAW en IOAZ gemeente Oldambt 2022

Het college besluit:

 1. De beleidsregels terug- en invordering PW IOAW en IOAZ gemeente Oldambt 2022 vast te stellen

4. Pilot kleine windmolens omgevingsbeleid

Het college besluit:

 1. Aan GS te verzoeken de gemeente Oldambt opnieuw aan te wijzen als pilotgemeente voor kleine windturbines.

5. 2e Besluitvormende bestuursrapportage

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De 2e BBR 2022 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen.
 2. Het positief resultaat van de 2e BBR 2022 ad. € 3.671.301 te storten in de Algemene reserve.
 3. De begroting 2022 en het bijbehorende meerjarenperspectief conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves.
 4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Collegevoorstel huren In de Stallen voor opvang Oekraïners en huisvesting statushouders

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voornemen tot het huren van de locatie In den Stallen, Oostereinde 10 te Winschoten voor de duur van 1 jaar met een optie op verlenging met een jaar voor de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders.
 2. De raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde raadsbrief (bijlage 2)
 3. De overige communicatie conform communicatievoorstel uit te voeren.
 4. De pers te informeren conform persbericht
 5. De omwonenden te informeren met bijgevoegde brief
 6. Een bericht op de website te plaatsen conform bijlage
 7. Omwonenden te informeren conform bijlage
 8. Via de sociale media te communiceren en de medewerkers te informeren.

7. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. De Programmabegroting 2023 (inclusief de paragrafen) en de Meerjarenraming 2024 - 2026 conform vast te stellen, inclusief de mutaties in de (nieuw te vormen) bestemmingsreserves.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.