Besluitenlijst Collegevergadering van 23 april 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 16 april 2024

Akkoord

2. Toestemming wijziging gemeenschappelijke centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen 2021

Het college besluit: 
Bijgevoegd raadsvoorstel met onderstaande beslispunten: 

  1. Toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2021 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024; 
  2. Toestemming te verlenen voor het beëindigen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021; 
    en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Opleggen last onder bestuursdwang m.b.t. afvalstoffen Mr. D.U. Stikkerlaan 7 e.v. (Blaauw-locatie)

Het college besluit:

  1. een last onder bestuursdwang op te leggen aan Jeko Vastgoed Holding B.V. conform bijlage A.

4. Samenwerkingsconvenant tussen de gemeente Oldambt en Stichting Veiligheidszorg Drenthe

Het college besluit:

  1. Een Samenwerkingsconvenant tussen de gemeente Oldambt en Stichting Veiligheidszorg Drenthe aan te gaan.

5. Vaststellen Actualisatie Lokaal Programma NPG Gemeente Oldambt

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

  1. In te stemmen met het geactualiseerde Lokaal Programma NPG Oldambt 
  2. Akkoord te gaan met het indienen van het geactualiseerde Lokaal Programma NPG Oldambt bij het bestuur NPG voor besluitvorming 
    en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.