Besluitenlijst collegevergadering van 25 oktober

1. Besluitenlijst van de vergadering van 11 oktober

Akkoord

2. Vaststellen bestemmingsplan ‘Transformatorstation Avermieden’

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Het bestemmingsplan ‘transformatorstation Avermieden’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1895.01BP0013-0401, met de bijbehorende bestanden vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. NPG-project De Graanrepubliek: verzoek tot aanvullende bijdrage

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van de Coöperatie De Graanrepubliek Vastgoed U.A;
 2. Een aanvullende bijdrage van 100.000 euro vanuit ons trekkingsrecht aan te vragen bij het bestuur NPG voor dit project.
 3. Dit voorstel schriftelijk voor te leggen aan het programmabureau NPG met het verzoek dit verder af te handelen.

4. Instellen beroep en indienen verzoek voor voorlopige voorziening tegen het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2022-2023

Het college besluit:

 1. Pro-forma beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit 2022-2023 en indien nodig een voorlopige voorziening aan te vragen, tenzij de staatssecretaris tijdig (vóór het instellen van beroep/vragen voorlopige voorziening) alsnog aan de beroepsgrond tegemoetkomt zoals aangegeven in het advies.
 2. Op grond van artikel 160 gemeentewet lid 1 onder f. namens de gemeenteraad en de rechtspersoon gemeente Oldambt een proforma beroep aan te tekenen en indien nodig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 3. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren om mede namens het college, gemeenteraad en de rechtspersoon gemeente pro-forma beroep in te stellen en indien nodig een voorlopige voorziening aan te vragen. Indien beroep is ingesteld en een voorlopige voorziening is aangevraagd, trekken Gedeputeerde Staten na overleg met de regio dit in indien de staatssecretaris tijdens de procedure alsnog tegemoet is gekomen aan de beroepsgrond.
 4. De raad te informeren over het pro-forma in beroep gaan en indien nodig een voorlopige voorziening aan te vragen tegen het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2022-2023

5. Incidentele subsidie SoWiesO 2023

Het college besluit:

 1. Een ‘incidentele subsidie’ van € 444.625,- aan Sociaal Werk Oldambt inzake de Pilot ‘SoWiesO voor het jaar 2023, toe te kennen.

6. Vaststelling IHP primair onderwijs

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De Huisvestingsplanning gemeente Oldambt 2022 t/m 2025, 2026 t/m 2029, 2030 en verder vast te stellen.
 2. Het college opdracht te geven de planvoorbereiding van de projecten voor de eerste periode van vier jaar (2022 t/m 2025) zoals genoemd in tabel 1 in dit raadsvoorstel, ter hand te nemen
  en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 3. Akkoord te gaan met het bijgevoegde persbericht

7. Verordening en nadere regels jeugdhulp gemeente Oldambt 2022

Het college besluit:

 1. De verordening Jeugdhulp gemeente Oldambt 2022 ter kennisname aan te nemen.
 2. De daarbij behorende nadere regels Jeugdhulp gemeente Oldambt 2022 vast te stellen (onder voorbehoud van de vaststelling van de verordening door de raad).
 3. De beleidsregels Jeugdhulp gemeente Oldambt 2019 in te trekken (onder voorbehoud van de vaststelling van de verordening door de raad).
 4. Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:
  1. De verordening Jeugdhulp gemeente Oldambt 2022 voor de gemeente Oldambt vast te stellen met als formele ingangsdatum 23 november 2022.
  2. 2. Kennis te nemen van de daarbij behorende nadere regels die onder voorbehoud zijn vastgesteld door het college. en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter  besluitvorming voor te leggen aan de raad.

8. Verlenging proef openingstijden parkeergarage 't Rond

Het college besluit:

 1. De proef met de openingstijden van parkeergarage ’t Rond te verlengen tot 1 maart 2023.
 2. In februari 2023 een besluit nemen over de openingstijden van de parkeergarage ‘t Rond.
 3. Betrokken partijen via bijgevoegde conceptbrieven te informeren.

9. NPG-aanvraag Koepelproject Graanrepubliek 2.0

Het college besluit (11-10):

 1. De projectaanvraag voor het project Koepelproject Graanrepubliek 2.0 vast te stellen;
 2. Akkoord te gaan met het indienen van dit project bij het bestuur NPG voor toets en besluitvorming;
 3. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief en de projectaanvraag.