Besluitenlijst collegevergadering van 4 oktober

1. Besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2022

Conform

2. Aanpassing artikel 14 afstemmingsverordening 2017

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Artikel 14 van de afstemmingsverordening te wijzigen
  en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Beleidsregels studietoeslag

Het college besluit:

 1. De beleidsregels studietoeslag gemeente Oldambt 2022 vast te stellen
 2. De begroting studietoeslag te verhogen naar € 45.000.

4. Wet Inburgering 2021: beleidskader, -regels & verordening

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het beleidskader inburgering gemeente Oldambt aangaande de Wet inburgering 2021.
 2. In te stemmen met de verordening inburgering gemeente Oldambt.
 3. In te stemmen met de beleidsregels inburgering gemeente Oldambt.
  En bijgaand raadsvoorstel met de volgende beslispunten:
 • Het beleidskader inburgering gemeente Oldambt aangaande de Wet inburgering 2021 vast te stellen.
 • De verordening inburgering gemeente Oldambt vast te stellen
 • De beleidsregels inburgering gemeente Oldambt vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.