Besluitenlijst collegevergadering van 5 maart 2024

Besluitenlijst collegevergadering 5 maart 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 27 februari 2024

Akkoord

2. Vaststellen collectieve festiviteiten 2024

Het college besluit: 

 1. Het aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten inrichtingen gemeente Oldambt 2024 vast te stellen.

3. Samenwerkingsafspraken met dorpen en wijken, 'Samen werken aan een mooier...'

Het college besluit: 

 1. De samenwerkingsafspraken vast te stellen.
 2. Het convenant dorps- en wijkgericht werken in te trekken.
 3. Wethouder Klein te mandateren om de samenwerkingsovereenkomsten met de dorpen en wijken namens het college te ondertekenen. 
 4. De gemeenteraad te informeren over de geactualiseerde samenwerkingsafspraken

4. Aanbesteding algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het starten van een openbare aanbestedingsprocedure voor de algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning, bestaande uit: a. de offerte-aanvraag; b. de gunningscriteria en de wijze van beoordeling; c. de voorgestelde termijn van de opdracht; d. de overeenkomst en e. het bijbehorende dekkingsplan 
 2. de jeugdhulpproducten, gerelateerd aan de pilot SoWiesO / algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning per 1 oktober 2024 stop te zetten.
 3. de gemeenteraad te informeren over de aanbestedingsprocedure en het stopzetten van de jeugdhulpproducten middels een raadsbrief.

5. Energievergoeding Stichting Dorpshuis Nieuwolda

Het college besluit (27-2):

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 4.200,- per jaar, voor de jaren 2024 en 2025, aan de Stichting Dorpshuis Nieuwolda ter compensatie van de gestegen lasten aan gas en stroom;
 2. Deze compensatie te dekken t.l.v. de post structureel onvoorzien
 3. Te verzoeken om kaders op te stellen voor deelname aan  fonds energiearmoede bij maatschappelijke vastgoed, in eigendom van de gemeente.

6. Vaststelling samenwerkingsovereenkomst 2024 tussen gemeente Oldambt en STILO 

Het college besluit (27-2):

 1. De Samenwerkingsovereenkomst 2024 met STILO vast te stellen.