Besluitenlijst van 15 november

Besluitenlijst college 15 november 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2022

Conform

2. Besluitvorming omtrent bodycams BOA's

Het college besluit:

  1. De beleidsregel ‘Beleidsregel gebruik opnamemiddelen door toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren’ vast te stellen.
  2. Over te gaan tot aanschaf van 4 opname systemen (bodycams) en de kosten hiervan ad. € 4.600 te dekken ten laste van onvoorzien incidenteel en deze mutatie te verwerken in de jaarrekening 2022.

3. Raadsbrief Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021

Het college besluit:

De gemeenteraad te informeren over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 middels een raadsbrief.

4. Voorontwerp bestemmingsplan Ulsderweg 8-10 Beerta

Het college besluit:

  1. Het voorontwerp bestemmingsplan Ulsderweg 8 – 10 Beerta vast te stellen.
  2. De planologische procedure te starten door het voorleggen van het bestemmingsplan aan de (wettelijke) overheidspartners.