Bezwaar en beroep - aanslag gemeentelijke belastingen

Beschrijving

Hebt u bezwaar tegen een belastingaanslag of bent u van mening dat de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum door de gemeente te hoog is getaxeerd? Dan kunt u dit bij ons aangeven op de volgende manieren:

Wellicht kunnen we dan al snel uw vragen beantwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid u telefonisch in contact te brengen met de taxateur van de gemeente.

Brengt telefonisch contact u geen uitkomst, dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bij de gemeente (heffingsambtenaar) bezwaar te maken. 

Als u voor de uitspraak op het bezwaarschrift gehoord wilt worden dient u dit in het bezwaar te vermelden. Het bezwaar moet u altijd motiveren.

Het indienen van een bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op.

Bezwaar

Bezwaar

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij: de Heffingsambtenaar van de gemeente Oldambt.

Dit moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat (de dagtekening) worden ingediend. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. In het bezwaarschrift moet u de reden noemen waarom u bezwaar maakt. Dit kan bijvoorbeeld omdat u vindt dat de aanslag aan de verkeerde persoon is gestuurd, of omdat de aanslag volgens u verkeerd is berekend, of waarom u vindt dat de waarde te hoog is vastgesteld.

U kunt geen bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met de tarieven.

In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  • Uw naam en adres.
  • De dagtekening van de aanslag.
  • Het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  • Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  • De reden van het bezwaar (de motivering).

(U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

Een uitspraak op een bezwaar wordt gedaan binnen het belastingjaar, dus vóór 31 december.

Beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Adresseert u daarom uw beroepschrift als volgt:

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Als er een zitting komt, vindt die plaats in Groningen.

U moet het beroepschrift binnen zes weken na de datum van verzending van de uitspraak op bezwaar schriftelijk indienen. In het beroepschrift moet u vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het schrijft (dagtekening);
  • een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (u kunt het beste een kopie van de uitspraak op bezwaar meezenden);
  • waarom u beroep instelt (motivering). 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn.

Bij het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Nadat u beroep hebt ingesteld krijgt u daarover bericht van de Rechtbank Noord-Nederland.

Heeft u vragen over het instellen van beroep, belt u dan met de Rechtbank Noord-Nederland, telefoonnummer (088) 361 13 38.

Contact

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: