Bezwaarschrift indienen bij de gemeente Oldambt

Beschrijving

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van een beroepschrift.

Hier informeren wij u over het indienen van een bezwaarschrift.

Door de gemeente worden veel besluiten genomen. Het kan bij een besluit van de gemeente bijvoorbeeld gaan om omgevingsvergunning die is verleend of juist geweigerd. Het kan ook gaan om een verkeersbesluit waarbij een weg (tijdig) geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. Maar ook kan het gaan om een geweigerde uitkering of de terugvordering van verstrekte uitkeringen. Het kan gaan om een gehandicaptenvoorziening die u gevraagd maar niet heeft gekregen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Als u te maken heeft met een besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen dat besluit.

Wat kan ik doen als er spoed is?

Stel dat uw buurman een omgevingsvergunning voor een aanbouw heeft gekregen en met de bouw is begonnen. U bent van mening dat de omgevingsvergunning ten onrechte is verleend en u heeft er grote bezwaren tegen. En u wilt bereiken dat de bouw onmiddellijk wordt stilgelegd.

U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Voorwaarde is daarbij dat u ook een bezwaarschrift heef ingediend tegen het besluit.

Kijk voor meer informatie hierover op loket rechtspraak.externe-link-icoon

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

De gemeente laat zich adviseren over bezwaarschriften. Dit gebeurt door een externe commissie: de Adviescommissie bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden, die allen onafhankelijk zijn van de gemeente.

Deze commissie brengt een schriftelijk advies uit aan de gemeente over het besluit dat moet worden genomen op het bezwaarschrift. Dit advies is niet bindend.

Voordat de commissie advies uitbrengt wordt, op enkele uitzonderingen na, de indiener van het bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting van de commissie. Indien er andere belanghebbenden bij de zaak betrokken zijn, ontvangen zij ook een uitnodiging voor de hoorzitting.

De behandeling van het bezwaarschrift duurt enige tijd. De gemeente moet binnen 12 weken beslissen op een bezwaarschrift, gerekend vanaf de na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze periode kan met zes weken worden verlengd.

Aanvragen

Via internet

U kunt het bezwaarschrift indienen met het webformulier indienen bezwaarschriftexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl/externe-link-icoon.

Schriftelijk

U kunt het bezwaarschrift opsturen naar de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.

U kunt uw bezwaarschrift niet per e-mail indienen. Wel kunt u uw schriftelijke en ondertekende bezwaarschrift als bijlage per e-mail naar het algemene e-mailadres van de gemeente sturen.

Voorwaarden

U moet belanghebbende bij het besluit zijn. Dat wil zeggen dat uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken. Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.

Een bezwaarschrift moet ten minste de volgende informatie bevatten: 

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de gronden van uw bezwaarschrift, dat wil zeggen de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening.

Het is van belang dat u zich in uw bezwaarschrift houdt aan deze formele regels. Zo niet, dan kan besloten worden om uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld omdat niet voldaan is aan de wettelijke formele regels.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u kosten maakt moet u die in principe zelf betalen. In sommige gevallen heeft u recht op vergoeding van door u gemaakte kosten, bijvoorbeeld de kosten van professionele rechtsbijstand. Als u dergelijke kosten door de gemeente vergoed wilt hebben moet u daar in uw bezwaarschrift om verzoeken.