Bezwaarschrift indienen bij de gemeente Oldambt

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van een beroepschrift.

Hier informeren wij u over het indienen van een bezwaarschrift. Voor particulieren en bedrijven gelden voor het indienen van een bezwaarschrift wettelijke regels. Deze regels zijn terug te vinden in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht, hierna: Awb.

Door de gemeente worden veel besluiten genomen. Wat precies onder ‘een besluit’ moet worden verstaan, staat in artikel 1:3 Awb. Die besluiten worden genomen door de verschillende bestuursorganen waaruit de gemeente bestaat. Het college van burgemeester en wethouders is zo'n bestuursorgaan dat veel besluiten neemt. Maar ook de burgemeester en de gemeenteraad zijn bestuursorganen die besluiten kunnen nemen. Waar we hieronder spreken over 'de gemeente' bedoelen we één van de hierboven genoemde bestuursorganen, waaruit de gemeente bestaat.

Het kan bij een besluit van de gemeente gaan om omgevingsvergunning die verleend of juist geweigerd wordt. Het kan ook gaan om een verkeersbesluit waarbij een weg (tijdig) geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. Maar ook kan het gaan om een geweigerde uitkering of de terugvordering van verstrekte uitkeringen. Het kan gaan om een gehandicaptenvoorziening die u gevraagd maar niet gekregen heeft. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Als u geconfronteerd wordt met een besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent, biedt de Awb (hoofdstuk 6 en 7) de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen dat besluit.

Hoe gaat het indienen van een bezwaarschrift

Met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de gemeente verzoeken om het besluit waartegen u bezwaar maakt te heroverwegen. Met andere woorden, om het bestreden besluiten terug te nemen en er een nieuw besluit, waar u het wel mee eens zou zijn, voor in de plaats te stellen. Ook kunt u een bezwaarschrift indienen als de gemeente te lang gewacht heeft met het nemen van een besluit op uw aanvraag (in principe moet de gemeente binnen 8 weken na de aanvraag een besluit nemen).

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij die gemeentelijke instantie (=bestuursorgaan) die het besluit heeft genomen, waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld, wilt u bezwaar maken tegen een bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders aan uw buurman heeft verleend, dan moet het bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Onderaan een besluit staat op welke wijze u eventueel bezwaar kan maken.

Wat kan ik doen als er spoed is?

Stel dat uw buurman een omgevingsvergunning voor een aanbouw heeft gekregen en met de bouw is begonnen. U bent van mening dat de bouwvergunning ten onrechte is verleend en u heeft er grote bezwaren tegen. En u wilt bereiken dat de bouw onmiddellijk wordt stilgelegd.

U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

Kijk voor meer informatie hierover op loket rechtspraak.

Deze informatie geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

De gemeente laat zich adviseren over bezwaarschriften. Hiervoor heeft de gemeente een commissie ingesteld: de adviescommissie voor Bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden, die allen onafhankelijk zijn van de gemeente.

Deze commissie brengt aan de gemeente een schriftelijk advies uit over het besluit dat genomen moet worden op het bezwaarschrift. Dit advies is niet bindend. De gemeente kan van het advies afwijken en dus een ander besluit op het bezwaarschrift nemen dan voorgesteld door de commissie.

Voordat de commissie advies uitbrengt wordt, op enkele uitzonderingen na, de indiener van het bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Hiertoe wordt de indiener van het bezwaarschrift dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Indien er ook andere belanghebbenden bij de zaak betrokken zijn, ontvangen zij ook een uitnodiging voor de hoorzitting. Van de hoorzitting wordt een kort zakelijk verslag gemaakt. Als de gemeente u het besluit op het bezwaarschrift toezendt ontvangt u daarbij tevens een afschrift van het advies van de commissie en van het verslag van de hoorzitting.

Met de behandeling van een bezwaarschrift is enige tijd gemoeid. De gemeente moet binnen 12 weken beslissen op een bezwaarschrift, gerekend vanaf de na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze periode kan met slechts 6 weken verdagen worden.

Het kan zijn dat u van mening bent dat u de beslissing op het ingediende bezwaarschrift niet kunt afwachten. U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit op een bezwaarschrift?

Het kan zijn dat als de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift neemt, waar u het niet mee eens bent. U kunt dan een beroepschrift indienen. Een beroepschrift dient meestal bij de rechtbank te worden ingediend.

 

 

Via internet

U kunt het bezwaarschrift indienen met het webformulier indienen bezwaarschrift. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl/.

Schriftelijk

U kunt het bezwaarschrift opsturen naar de gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Winschoten.

 

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u toch kosten maakt, moet u die in principe zelf betalen. Als u in de bezwaarschriftprocedure in het gelijk wordt gesteld, kan het zo zijn dat u recht heeft om vergoeding van bepaalde vormen van door u gemaakte kosten. Bijvoorbeeld de kosten van professionele rechtsbijstand. Als u dergelijke kosten door de gemeente vergoed wilt hebben moet u daar schriftelijk om verzoeken voordat de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift heeft genomen.

Om een bezwaarschrift te kunnen indienen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

U moet zelf voldoende belanghebbende bij dat besluit zijn. Dat wil zeggen uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken te zijn

Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken. Een bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken nadat het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, is bekendgemaakt. Vaak begint de termijn op de dag na de dag waarop de gemeentelijke brief is verzonden waarin het besluit staat.

Daarnaast is het zo dat niet tegen elke beslissing van de gemeente de mogelijkheid van bezwaar maken openstaat. Zo kan er tegen algemeen verbindende voorschriften, bijvoorbeeld verordeningen en nadere regels, geen bezwaar worden gemaakt. Pas als een beslissing een wijziging teweegbrengt in iemands rechten en plichten, kan er sprake zijn van een besluit waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Welke regels zijn nog meer van belang?

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan gelden nog de volgende regels. Een bezwaarschrift moet schriftelijk of digitaal (met gebruikmaking van DigiD) worden ingediend en moet ten minste de volgende informatie bevatten:

  • uw naam en adres.
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient.
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
  • de reden of de redenen waarom u bezwaar maakt, dus waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • uw handtekening.

Het is van belang dat u zich in uw bezwaarschrift houdt aan deze formele regels. Zo niet, dan kan besloten worden om uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld omdat niet voldaan is aan de wettelijke formele regels.

 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.