surcharges iconInkoop en aanbesteden

Onder 'Aanbestedingen' ziet u een overzicht van de lopende aanbesteding(en). Vervolgens kunt u een aanbesteding uit de lijst aanklikken en dan kunt u de publicatie bekijken. Wanneer u de aanbestedingsdocumenten van de aanbestedende dienst heeft ontvangen kunt u zich aanmelden voor, dan wel inschrijven op de opdracht. Als u dit wenst kunt u per e-mail een verzoek indienen bij de gemeente. 

Hulp nodig?

Voor vragen over deze aanbestedingssite en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop van gemeente Oldambt.

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNed kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2017 een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op de bedrijfsmatige voordelen die de gemeente met verstandig inkopen kan boeken (de doelmatigheid), het inkopen volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar taak om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de kaders en uitgangspunten geformuleerd voor het handelen van de gemeente ten aanzien van inkopen en aanbesteden bij overheidsopdrachten. Deze kaders en uitgangspunten zijn algemeen bindend voor de gehele organisatie.

Inkoopbeleid Oldambt 2017 (op overheid.nl)

Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen vastgesteld

Het college heeft op 1 april 2014 de “Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014” vastgesteld. Bij iedere aanbesteding wordt in het aanbestedingsdocument verwezen naar de Procedureregeling klachtbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014 (op overheid.nl). De gemeente vermeldt hierin op welke wijze ondernemers hun klachten ten aanzien van de betreffende aanbestedingsprocedure dan wel de handelswijze van de gemeente kunnen indienen. Maar ook op welke wijze en op welke termijn de klachten vervolgens zullen worden behandeld en zullen worden afgedaan.

Verordening Alleenrecht Synergon/Afeer

Om sociaal werk- en leerbedrijf Afeer te kunnen blijven voorzien van passende werkzaamheden voor de werkzoekenden die een beroep doen op de participatiewet, is gekeken naar de meest wenselijke wijze van opdrachtverlening. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2014 de verordening alleenrecht Synergon vastgesteld. Afeer is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela om meer mensen aan betaald werk te krijgen in Oost-Groningen. Aan de totstandkoming hebben naast de gemeenten ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Groningen en sociale partners ook hun steun en medewerking verleend. Op 27 juni 2018 hees Afeer de vlag. SW bedrijf Synergon en de afdelingen Werk van Westerwolde, Pekela en Oldambt zijn in het nieuwe werkbedrijf opgegaan.

Deze verordening maakt het derhalve mogelijk om aan Afeer rechtstreeks vooraf bepaalde opdrachten toe te kennen op basis van uitsluitend recht.

Verordening alleenrecht Synergon 2014 (op overheid.nl)

Bij alle inkopen en aanbestedingen van de gemeente worden in principe de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen, leveringen en diensten 2017 van de gemeente van toepassing verklaard. De algemene leverings- of verkoopvoorwaarden van de leverancier worden van de hand gewezen.

Niet in alle gevallen worden de algemene inkoopvoorwaarden door de marktpartijen geaccepteerd. Deze acceptatie verschilt per branche en is afhankelijk van de grootte van de opdracht. Indien de verwachting is dat algemene inkoopvoorwaarden niet geaccepteerd worden, is het mogelijk om de inkoopvoorwaarden daarop aan te passen. Wanneer er contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die in onderling overleg tussen belanghebbenden zijn opgesteld dan past de gemeente deze integraal toe.

Bij aanbestedingen van werken wordt de UAV 2012 van toepassing verklaard, tenzij dit niet als passend wordt ervaren.

Bij aanbestedingen van ICT levering en/of dienstverlening worden de geldende gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van toepassing verklaard.