surcharges iconInkoop en aanbesteden

Onder 'Aanbestedingen' ziet u een overzicht van de lopende aanbesteding(en). Vervolgens kunt u een aanbesteding uit de lijst aanklikken en dan kunt u de publicatie bekijken. Wanneer u de aanbestedingsdocumenten van de aanbestedende dienst heeft ontvangen kunt u zich aanmelden voor, dan wel inschrijven op de opdracht. Als u dit wenst kunt u per e-mail een verzoek indienen bij de gemeente. 

Hulp nodig?

Voor vragen over deze aanbestedingssite en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop van gemeente Oldambt.

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Aankondiging Europees niet-openbare aanbesteding Bouw gemeentehuis Oldambt inclusief installaties

De opdrachtgever van de opdracht is de Gemeente Oldambt. De opdracht betreft de bouw van een gemeentehuis met een totaal metrage (exclusief monument) van circa 6.100 m2. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw 2012) en hoofdstuk 1 en 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016, het reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten (hierna: ARW2016).

De gemeente Oldambt is voornemens een nieuw gemeentehuis te realiseren in het gebied, gelegen aan de Johan Modastraat te Winschoten, waar het huidige gemeentehuis nu staat.  Op dit moment opereert de gemeentelijke organisatie vanuit verschillende locaties, wat extra kosten voor onderhoud en energie met zich meebrengt. Het werken vanuit één locatie bespaart kosten en is daarnaast veel efficiënter. In het nieuwe gebouw zal gewerkt worden met flexibele werkplekken en multifunctionele ruimten, oftewel Activiteit Gerelateerd Werken.

Een deel van het gemeentehuis zal op de eerste verdieping van de oude Hema komen. Dit betekent dat het niet gaat om volledige nieuwbouw maar dat een deel van het ontwerp bestaande bouw is. De Hema zal zich daarnaast vestigen op de begane grond en zal gedurende het bouwproces in bedrijf blijven.  

De nieuwbouw is onderdeel van het programma Centrumontwikkeling Oldambt. Uitgangspunten bij de realisatie van het nieuwe gemeentehuis zijn: 

 • Sloop van de bestaande gebouwen aan de Johan Modastraat (met uitzondering van het monumentale voorhuis aan de Langestraat);
 • Bouw van een bijna energieneutraal gemeentehuis (gebouwgebonden installaties) met een totaal metrage (exclusief monument) van circa 6.100 m2; 
 • De herontwikkeling van het terrein rondom het nieuwe gemeentehuis; 
 • Het afwerkingsniveau van het gemeentehuis dient gericht te zijn op de beperking van de onderhouds- en exploitatielasten; 
 • Afstemming van de realisering van nieuwbouw op de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving;
 • De Johan Modastraat is een belangrijke stedenbouwkundige ‘drager’ vanuit de Langestraat naar de Dokter D. Bosstraat.

Buiten de scope valt de sloop van het bestaande gebouw aan de Johan Modastraat en de realisatie van het terrein rondom het nieuwe gemeentehuis.

Deze opdracht betreft geen geclusterde opdracht. Uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering, blijkt dat de opdracht wel toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf. 

Het opsplitsen van de opdracht in twee percelen, namelijk bouwkundige aannemer en installaties, vergroot de toegankelijkheid voor MKB-bedrijven. Deze indeling biedt bedrijven namelijk de kans om zich te specialiseren in een specifiek gebied waarin ze uitblinken en waarin ze mogelijk concurrerender zijn. 

Daarnaast kunnen kleinere bedrijven gemakkelijker aanbieden zonder te worden overweldigd door de omvang of de complexiteit van een grotere opdracht. Dit verlaagt de toetredingsdrempels voor het MKB. Verder wordt toegang voor het MKB gewaarborgd, doordat (MKB-)bedrijven middels een samenwerkingsverband kunnen deelnemen.

De gemeente wenst de opdracht voor het tot stand brengen van de nieuwbouw van het gemeentehuis aan te besteden door middel van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. 
 

De aanbestedingsprocedure bestaat uit 2 fasen: de Selectiefase en de Gunningsfase en omvat twee percelen, wel te verstaan: 
1.    Bouwkundig en constructief (inclusief vaste inrichting)
2.    Installaties (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig)

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europese openbare aanbesteding Beveiligingsdiensten opvanglocaties Oekraïners

Binnen onze gemeente vangen we mensen op die gevlucht zijn uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. We hebben daarvoor momenteel 1 locatie (Scheemda) welke mogelijk uitgebreid kan worden naar een tweede locatie binnen onze gemeente. Op dit moment hebben we in locatie Scheemda ongeveer 120 personen. 

De gemeente Oldambt zoekt voor de beveiliging en gastvrijheid van de opvanglocatie(s) een beveiliger voor de nachturen. De gevraagde inzet is als volgt: 

 • Maandag tot en met donderdag van 23.00 uur tot 07.00 uur. 
 • Vrijdag van 23.00 uur tot 08.00 uur 
 • Zaterdag van 22.00 uur tot 08.00 uur 
 • Zondag 22.00 uur tot 07.00 uur 

Dit betreft het uitvoeren van de volgende taken: 

 • Toezicht op de naleving van huisregels van de opvanglocatie(s) 
 • Toezicht op brandveiligheid 
 • Frequente controle rondes, zowel binnen als buiten 
 • Het handhaven van orde en rust op de locatie 

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op TenderNed door gebruik te maken van deze link.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNed kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2017 een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op de bedrijfsmatige voordelen die de gemeente met verstandig inkopen kan boeken (de doelmatigheid), het inkopen volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar taak om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de kaders en uitgangspunten geformuleerd voor het handelen van de gemeente ten aanzien van inkopen en aanbesteden bij overheidsopdrachten. Deze kaders en uitgangspunten zijn algemeen bindend voor de gehele organisatie.

Inkoopbeleid Oldambt 2017 (op overheid.nl)

Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen vastgesteld

Het college heeft op 1 april 2014 de “Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014” vastgesteld. Bij iedere aanbesteding wordt in het aanbestedingsdocument verwezen naar de Procedureregeling klachtbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014 (op overheid.nl). De gemeente vermeldt hierin op welke wijze ondernemers hun klachten ten aanzien van de betreffende aanbestedingsprocedure dan wel de handelswijze van de gemeente kunnen indienen. Maar ook op welke wijze en op welke termijn de klachten vervolgens zullen worden behandeld en zullen worden afgedaan.

Verordening Alleenrecht Synergon/Afeer

Om sociaal werk- en leerbedrijf Afeer te kunnen blijven voorzien van passende werkzaamheden voor de werkzoekenden die een beroep doen op de participatiewet, is gekeken naar de meest wenselijke wijze van opdrachtverlening. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2014 de verordening alleenrecht Synergon vastgesteld. Afeer is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela om meer mensen aan betaald werk te krijgen in Oost-Groningen. Aan de totstandkoming hebben naast de gemeenten ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Groningen en sociale partners ook hun steun en medewerking verleend. Op 27 juni 2018 hees Afeer de vlag. SW bedrijf Synergon en de afdelingen Werk van Westerwolde, Pekela en Oldambt zijn in het nieuwe werkbedrijf opgegaan.

Deze verordening maakt het derhalve mogelijk om aan Afeer rechtstreeks vooraf bepaalde opdrachten toe te kennen op basis van uitsluitend recht.

Verordening alleenrecht Synergon 2014 (op overheid.nl)

Bij alle inkopen en aanbestedingen van de gemeente worden in principe de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen, leveringen en diensten 2017 van de gemeente van toepassing verklaard. De algemene leverings- of verkoopvoorwaarden van de leverancier worden van de hand gewezen.

Niet in alle gevallen worden de algemene inkoopvoorwaarden door de marktpartijen geaccepteerd. Deze acceptatie verschilt per branche en is afhankelijk van de grootte van de opdracht. Indien de verwachting is dat algemene inkoopvoorwaarden niet geaccepteerd worden, is het mogelijk om de inkoopvoorwaarden daarop aan te passen. Wanneer er contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die in onderling overleg tussen belanghebbenden zijn opgesteld dan past de gemeente deze integraal toe.

Bij aanbestedingen van werken wordt de UAV 2012 van toepassing verklaard, tenzij dit niet als passend wordt ervaren.

Bij aanbestedingen van ICT levering en/of dienstverlening worden de geldende gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van toepassing verklaard.