Inkoop en aanbesteden

Onder 'Aanbestedingen' ziet u een overzicht van de lopende aanbesteding(en). Vervolgens kunt u een aanbesteding uit de lijst aanklikken en dan kunt u de publicatie bekijken. Wanneer u de aanbestedingsdocumenten van de aanbestedende dienst heeft ontvangen kunt u zich aanmelden voor, dan wel inschrijven op de opdracht. Als u dit wenst kunt u per e-mail een verzoek indienen bij de gemeente. 

Hulp nodig?

Voor vragen over deze aanbestedingssite en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop van gemeente Oldambt.

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Catering opvanglocaties Oekraïners

Binnen onze gemeente vangen we mensen op die gevlucht zijn uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. We hebben daarvoor momenteel 1 locatie (Scheemda) welke mogelijk uitgebreid kan worden naar een tweede locatie binnen onze gemeente. 

De gemeente Oldambt zoekt voor deze opvanglocatie een cateraar die zorg draagt voor het vers bereiden en leveren van de lunch en avondmaaltijden. 

Op de locatie in Scheemda zijn ongeveer 120 personen waarvan 12 kinderen tot en met 12 jaar. Er worden dagelijks ongeveer 90 maaltijden geserveerd. Dat er minder wordt geserveerd dan dat er mensen zijn komt doordat sommige mensen zelf koken, uit eten zijn o.i.d. Opdrachtnemer dient de catering elke dag van het jaar te verzorgen, inclusief weekenden en feestdagen. Mocht het zo uitkomen dat er standaard teveel of te weinig maaltijden zijn dan willen we dit per dag kunnen wijzigen. De verwachting is niet dat dit grote wijzigingen zullen zijn.

Opdrachtnemer draagt zorg voor een gevarieerd weekmenu waarbij de maaltijden gezond en voedzaam moeten zijn. U dient rekening te houden met dieetwensen, de verwachting is dat op dit moment ongeveer 50% Halal eet. De lunch bestaat elke dag uit een soep. 

De inrichting en keukenfaciliteiten zijn ingericht op het aanleveren van grote porties, die in totaliteit opgewarmd worden. Dit moet in de koeling en oven passen, de specifieke eisen met betrekking tot maximale afmetingen zijn terug te vinden in het programma van eisen hoofdstuk 4 – eis 1.7, daarnaast heeft u een mogelijkheid om de faciliteiten te schouwen (zie 2.7). 

De hoeveelheid maaltijden per dag kan fluctueren, we zijn opzoek naar een samenwerkingspartner die in deze behoefte kan voorzien. Het aantal genoemde personen is een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

De maaltijden dienen aan te sluiten op de cultuur en behoeften van de inwoners. De uiteindelijke tevredenheid is het belangrijkste.

Uitgangspunten:

  • De maaltijden worden per dag vers in bulk koud geleverd. Het (eventueel) opwarmen gebeurt op locatie;
  • Opdrachtnemer informeert de inwoners tijdig over het weekmenu en aanverwante informatie, zoals allergiekaarten in hun eigen taal.

Buiten de scope van de opdracht:

  • Alle toevoegingen zoals zout, peper en sauzen;
  • Broodmaaltijden.

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op TenderNed door gebruik te maken van deze linkexterne-link-icoon

Sociale & Andere Specifieke diensten - Algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning

De Gemeente Oldambt koopt in het kader van de Jeugdwet jeugdhulp in op de markt. De Gemeente organiseert daarvoor deze aanbestedingsprocedure, een procedure voor sociale en andere specifieke diensten (artikel 2.38 Aanbestedingswet 2012). 

Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van één jeugdhulpaanbieder of een combinatie van jeugdhulpaanbieders die de algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning uit gaat voeren. Het doel van de algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning is jeugdigen en ouders laagdrempelig ondersteunen bij eenvoudige opvoedkundige vragen en opgroeiproblemen, ook om specialistische jeugdhulp te voorkomen. We willen de juiste interventie inzetten op een zo vroeg mogelijke manier. 

Wij dagen jeugdhulpaanbieders uit om met de gemeente Oldambt de algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning door te ontwikkelen. De algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning is een vorm van praktische en lichte jeugdhulp die voor alle jeugdigen en ouders met een hulpvraag toegankelijk is zonder dat er een individuele toewijzing of indicatiestelling nodig is.(1)

De ondersteuning is bedoeld om verzorgende en opvoedkundige vaardigheden van ouders te versterken en om praktische ondersteuning te bieden aan zowel jeugdigen als hun ouders bij opgroeiproblemen in verschillende levensfases (zwangerschap, baby/peuter/kleuterperiode, schoolperiode, adolescentie en jongvolwassenheid). Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Depressie, angst, stress, voeding, middelengebruik tijdens de zwangerschap;
  • Voeding- angst- en slaapproblemen tijdens de baby-periode;
  • Sociaal-emotionele vaardigheden, ingrijpende gebeurtenissen, uitdagingen op school tijdens de peuter/kleuter/school periode;
  • Middelengebruik, zelfredzaamheid, identiteit, sociale contacten (waaronder intimiteit en seksualiteit) tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid. 

Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de context waarbinnen de problemen (zijn) ontstaan en opgelost kunnen worden. Maatwerk is de kern van de hulpverlening en er wordt naar alle relevante leefgebieden gekeken.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit bewezen effectieve interventies en methoden die individueel, in groepsbijeenkomsten of middels praktische (hands on) hulp thuis aan jeugdigen en ouders geboden worden. Deze ondersteuning is vooral praktisch en uitvoerend van aard en richt zich minder op (ortho)pedagogische, agogische en jeugdpsychiatrische elementen. Ook richt de hulp zich op de leefomgeving van de jeugdige/de ouders/het gezin, zodat problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en lichte hulp volstaat als oplossing.

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze linkexterne-link-icoon

[1] Art. 8 van de ‘Verordening jeugdhulp 2022 gemeente Oldambt’ stelt dat een algemene voorziening vóór gaat op een individuele voorziening. Art. 2 van ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente Oldambt 2022’ geeft aan welke algemene voorzieningen dat zijn.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNedexterne-link-icoon kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2017 een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op de bedrijfsmatige voordelen die de gemeente met verstandig inkopen kan boeken (de doelmatigheid), het inkopen volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar taak om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de kaders en uitgangspunten geformuleerd voor het handelen van de gemeente ten aanzien van inkopen en aanbesteden bij overheidsopdrachten. Deze kaders en uitgangspunten zijn algemeen bindend voor de gehele organisatie.

Inkoopbeleid Oldambt 2017externe-link-icoon (op overheid.nl)

Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen vastgesteld

Het college heeft op 1 april 2014 de “Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014” vastgesteld. Bij iedere aanbesteding wordt in het aanbestedingsdocument verwezen naar de Procedureregeling klachtbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014externe-link-icoon (op overheid.nl). De gemeente vermeldt hierin op welke wijze ondernemers hun klachten ten aanzien van de betreffende aanbestedingsprocedure dan wel de handelswijze van de gemeente kunnen indienen. Maar ook op welke wijze en op welke termijn de klachten vervolgens zullen worden behandeld en zullen worden afgedaan.

Verordening Alleenrecht Synergon/Afeer

Om sociaal werk- en leerbedrijf Afeer te kunnen blijven voorzien van passende werkzaamheden voor de werkzoekenden die een beroep doen op de participatiewet, is gekeken naar de meest wenselijke wijze van opdrachtverlening. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2014 de verordening alleenrecht Synergon vastgesteld. Afeer is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela om meer mensen aan betaald werk te krijgen in Oost-Groningen. Aan de totstandkoming hebben naast de gemeenten ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Groningen en sociale partners ook hun steun en medewerking verleend. Op 27 juni 2018 hees Afeer de vlag. SW bedrijf Synergon en de afdelingen Werk van Westerwolde, Pekela en Oldambt zijn in het nieuwe werkbedrijf opgegaan.

Deze verordening maakt het derhalve mogelijk om aan Afeer rechtstreeks vooraf bepaalde opdrachten toe te kennen op basis van uitsluitend recht.

Verordening alleenrecht Synergon 2014externe-link-icoon (op overheid.nl)

Bij alle inkopen en aanbestedingen van de gemeente worden in principe de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen, leveringen en diensten 2017externe-link-icoon van de gemeente van toepassing verklaard. De algemene leverings- of verkoopvoorwaarden van de leverancier worden van de hand gewezen.

Niet in alle gevallen worden de algemene inkoopvoorwaarden door de marktpartijen geaccepteerd. Deze acceptatie verschilt per branche en is afhankelijk van de grootte van de opdracht. Indien de verwachting is dat algemene inkoopvoorwaarden niet geaccepteerd worden, is het mogelijk om de inkoopvoorwaarden daarop aan te passen. Wanneer er contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die in onderling overleg tussen belanghebbenden zijn opgesteld dan past de gemeente deze integraal toe.

Bij aanbestedingen van werken wordt de UAV 2012externe-link-icoon van toepassing verklaard, tenzij dit niet als passend wordt ervaren.

Bij aanbestedingen van ICT levering en/of dienstverlening worden de geldende gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)externe-link-icoon van toepassing verklaard.