Investeringsagenda Ring Blauwestad

In samenwerking met de provincie Groningen en het projectbureau Blauwestad, wil gemeente Oldambt de aantrekkelijkheid van Blauwestad en de omliggende dorpen (Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta) en Winschoten vergroten. Hiervoor is de  investeringsagenda Ring Blauwestad opgesteld met als doel de recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in het gebied te verbeteren en uit te breiden.

Betrokken partners

Met de investeringsagenda Ring Blauwestad is een bedrag gemoeid van € 2.558.000,=.

Deze investeringsagenda wordt mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

  • Provincie Groningen
  • Projectbureau Blauwestad
  • Geveke Bouw
  • Gemeente Oldambt

Menukaart investeringsagenda

In het voortraject zijn met de betrokken dorps- en wijkplatforms inventarisatierondes gehouden en werden er veel ideeën en wensen opgehaald. Dit heeft geresulteerd in een 18-tal projecten die zijn samengebracht op een ‘menukaart’. Met het oog op het beschikbare budget, de doelstelling en haalbaarheid heeft de provincie samen met de gemeente Oldambt een menukaart gemaakt. Op de kaart, in de vorm van een plattegrond van het gebied, zijn alle geselecteerde projecten weergegeven. 

De gemeente is budgetbeheerder voor de gehele investeringsagenda. Voor de voorbereidingen en het toezicht op de verschillende projecten wordt door de gemeente samengewerkt met de provincie Groningen.

Planning voorbereiding en uitvoering

Door de gemeente Oldambt en de provincie Groningen is een planning gemaakt om de werkzaamheden uit te voeren. Deze planning loopt tot en met 2024.

Uiteraard willen gemeente en provincie alle projectonderdelen van de menukaart realiseren. Voorwaarde daarbij is wel dat er naast het beschikbare budget voldoende draagvlak is en de betreffende grondeigenaren akkoord gaan.

Niet onbelangrijk om te benoemen zijn de prijsstijgingen van onder meer grondstoffen van de afgelopen tijd. Deze ontwikkeling vormt hierbij een bijzondere uitdaging. 

In de komende uitvoeringsperiode worden er telkens een aantal onderdelen van de menukaart in voorbereiding genomen en uitgevoerd.

In onderstaand overzicht zijn de projectonderdelen inclusief een globale planning weergeven.

Overzicht projecten investeringsagenda Ring Blauwestad 2022-2024

Traject: TOP Oostwold - betonpad Nieuweweg 2023-2024
Vrij liggend fietspad langs Noordereinde 2022-2023   
Ontbrekende schakel Oostwold - Sluis zwaaikom   2022-2023
Markeren fietspad naar Pont van Aart  2022-2023 
Verbreden bestaande fietsroute (dijk Midwolderbos)  2022-2023
Energieroute: educatieve en interactieve route 2023-2024 
Realisering van kanosteigers (diverse locaties)     2023-2024 
Versterking recreatieve cultuurhistorische elementen Meerland  2023-2024
Ontbrekende schakel wandelverbinding Reiderwolde - 't Riet  2023-2024
Aanlegvoorziening Blauwe Passage verbinding Midwolde bij de Wissel  2022-2023
Vernieuwen TOP Oostwold met Fitnesspier   2023-2024
Passantensteiger aanleggen bij locatie Boven 2022-2023
Ontbrekende schakel Midwolda Noordstrand 2022-2023
Ontbrekende schakel fiets- en wandelpad langs de Tjamme 2023-2024
Uitbreiden rustpunten rondom de Tjamme (bankjes)   2023-2024
Fietspontje fietstraject de Tjamme naar Reiderwolde 2022-2023 
Traject: fietspad vanaf fietspontje naar Het Riet  2023-2024
Fietspad Blauweloper door Stadspark naar centrum Winschoten  2021-2021

 

Aanleg fiets-/wandelpad door Stadspark naar centrum Winschoten

Op dinsdag 19 april wordt gestart met de aanleg van een fiets-/wandelpad vanaf de Pieter Smitbrug door Stadspark naar centrum Winschoten. De aanleg van dit pad is het eerste onderdeel van de Investeringsagenda Ring Blauwestad dat binnenkort in uitvoering gaat. Het is een vervolg op het project de Blauwe Loper (de aanleg van de Pieter Smitbrug tussen Blauwestad en Winschoten) waarbij de bestaande padenstructuur van het park richting het centrum van Winschoten wordt verbeterd.

Recreatieve verbinding langs bijzondere locaties

De aanleg van het fiets-/wandelpad wordt een recreatieve verbinding. Er worden dan ook geen lichtmasten geplaatst, met uitzondering van het begin bij de Pieter Smitbrug en ter hoogte van oversteekplek bij de kinderboerderij aan de Bovenburen. Een alternatieve fiets-/wandelroute vanaf de Pieter Smitbrug is de aansluiting met de Hoorntjesweg/Ludensweg.

De route van het fiets-/wandelpad loopt langs verschillende bijzondere locaties in het park. Dat zijn de dierenweide, kinderboerderij, hertenkamp en de beeldentuin in het Rosarium van het Stadspark.

Daar waar het bestaande pad onvoldoende breed of van slechte kwaliteit is, wordt de verharding verwijderd en vervangen door beton. Ook worden langs de route van het pad enkele rustplekken opgeknapt en/of aangelegd.

Werkzaamheden duren twee maanden

Op dinsdag 19 april aanstaande start Aannemerscombinatie Strukton & Oosterhof-Holman met het inrichten van het werkterrein. De daaropvolgende week wordt er gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden twee maanden en zal het pad medio juni 2022 worden opgeleverd en kan het door fietsers en wandelaars worden gebruikt.