IOAW uitkering

Beschrijving

De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Hoe hoog is uw IOAW uitkering?

De hoogte van uw uitkering op basis van de IOAW is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U hebt alleen recht op een IOAW uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Kostendelersnorm IOAW

De kostendelersnorm betekent dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.

Onvoldoende inkomen en IOAW

De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. Netto is de uitkering gelijk aan de bijstandsnorm die in een vergelijkbare situatie geldt, inclusief vakantiegeld. Voor een echtpaar is dat 100% van het netto minimumloon. De gemeente kijkt onder andere of u:

  • inkomsten uit arbeid, zoals salaris, hebt of inkomsten die voortkomen uit salaris, zoals een WW-uitkering of een WAO-uitkering
  • een partner met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen) hebt
  • IOAW en eigen vermogen, alimentatie, huur en heffingskortingen.

Uw eigen vermogen, zoals een eigen huis, heeft geen invloed op uw IOAW uitkering. Ook worden inkomsten uit bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur en verhuur niet meegerekend, evenmin als de heffingskortingen. Voor deze heffingskortingen moet u wel zelf een Voorlopige Teruggave bij de Belastingdienst aanvragen om hiervoor in aanmerking te komen.

Wat zijn uw verplichtingen als u een IOAW uitkering hebt?

Als u een IOAW uitkering hebt, hebt u een aantal verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld:

  • zo snel mogelijk proberen weer werk te vinden. U hebt een sollicitatieplicht
  • aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring
  • wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering doorgeven aan de afdeling Werk & Inkomen. Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze jonger dan 65 jaar is.

Niet nakomen verplichtingen IOAW

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen en een maatregel opleggen. U moet het te veel ontvangen geld terugbetalen en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

Aanvragen

Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf

Wilt u een uitkering aanvragen? Dat kan alleen als u als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf.

Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf kan via internetexterne-link-icoon.

Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u zich al ingeschreven bij UWV Werkbedrijf?

Dan kunt u direct online een uitkering aanvragenexterne-link-icoon.

Heeft u geen computer, of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente.

Bezoekadres: Garst 1, 9673 AA Winschoten

Telefoon: 0597 48 20 00

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de IOAW als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. U komt in aanmerking voor een IOAW uitkering als u onvoldoende inkomen hebt en als u:

  • op of na uw 50ste werkloos bent geworden. U kunt een IOAW uitkering aanvragen na afloop van uw, meer dan 3 maanden genoten, loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering)
  • op of na uw 50ste recht hebt gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden
  • gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80 procent) en op 28 december 2005 een IOAW uitkering ontving. U hebt geen recht op een toeslag omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren en geen kind hebt jonger dan 12 jaar