Kwijtschelding

Beschrijving

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (Onroerende-zaakbelastingen eigenaar, Rioolheffing eigenaar en Afvalstoffenheffing) gemeente Oldambt.

Kwijtschelding aanvragen OZB en Rioolheffing

Indien u een aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen voor de Onroerende-zaakbelastingen eigenaar en Rioolheffing eigenaar over het belastingjaar 2024, kunt u via de site van het Noordelijk BelastingKantoor kwijtschelding aanvragen zodra u een aanslag over het belastingjaar 2024 van het NBK heeft ontvangen.

Heeft u dit gedaan, dan wordt er ook geadviseerd aan de gemeente over de aanslag Gemeentelijke Belastingen over het belastingjaar 2024. U ontvangt dan apart bericht van ons.

Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

Alle toewijzingen over het belastingjaar waarover u een aanslag heeft ontvangen (aanslag Afvalstoffenheffing ontvangen in 2024 gaat over belastingjaar 2023) zijn verwerkt. Dit ziet u terug op uw aanslagbiljet.

Heeft u over het belastingjaar 2023 geen kwijtschelding ontvangen van het Noordelijk BelastingKantoor, kunt u voor onze aanslag gemeentelijke belastingen die gaat over het belastingjaar 2023 geen kwijtschelding meer aanvragen. U dient dan de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen.

U ziet de toewijzing terug op uw aanslagbiljet die u in 2024 ontvangt. De afwijzingen die u ontvangt van het NBK, geldt ook voor de gemeente. U ontvangt hierover geen apart bericht meer van ons.

Tenzij er sprake is van gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld u had in het belastingjaar 2023 werk en er is nu in 2024 sprake van een uitkering. Dan geldt voor u de situatie voor het belastingjaar 2024. Indien hier sprake van is, laat het even weten via belastingen@gemeente-oldambt.nl

U dient dan wel kwijtschelding aan te vragen voor de aanslag van het Noordelijk BelastingKantoor over het belastingjaar 2024.

Let op: heeft u wel een kwijtscheldingsbeschikking of een nulaanslag over het belastingjaar 2023 van het Noordelijk BelastingKantoor en u ziet de toewijzing niet terug op uw aanslagbiljet, mail ons deze dan even toe.

Maximum verbonden aan kwijtschelding Afv/Dtar

De kwijtschelding Afvalstoffenheffing gemeente Oldambt is aan een maximum gebonden.

Sinds het belastingjaar 2021 krijgt u alleen nog maar kwijtschelding voor het vastrecht (Afvalstoffenheffing). De inworpen en ledigingen (DTAR) dient u altijd te betalen.

Kwijtschelding Noordelijk BelastingKantoor

Kwijtschelding voor de aanslag van het Noordelijk BelastingKantoor dient u principe jaarlijks aan te vragen. Of dit ook zo is kunt u zien op uw aanslagbiljet van het Noordelijk BelastingKantoor.

Als u geen automatische kwijtschelding krijgt maar u meent wel daarvoor in aanmerking te komen, dan kunt u dit aanvragen via de site van het Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon of telefonisch.

Aanvragen

Heeft u al eerder kwijtschelding gekregen?

Een ieder die al eerder kwijtschelding heeft gekregen, ontvangen automatisch kwijtschelding als zij door de toets bij het Inlichtingenbureau is gekomen. Indien dit niet het geval is kunt u kwijtschelding op de reguliere wijze aanvragen.

U kunt alleen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding wanneer u geen vermogen heeft en niet voldoende inkomen heeft om uw aanslag te kunnen betalen. Het Noordelijk Belastingkantoor beoordeelt voor de gemeente ieder verzoek om kwijtschelding apart op basis van de landelijke berekeningsgrondslag. Kwijtscheldingsregels zijn wettelijk vastgelegd in de nieuwste versies van de Invorderingswet, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet, de gemeentelijke Leidraad Invordering en de verordening Kwijtschelding.

Kwijtschelding aanvragen

Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, dan kunt u dit aanvragen via de site het Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon of telefonisch via telefoonnummer 088-7879000.

Een verzoek om kwijtschelding indienen

U doet dit door binnen zes weken na dagtekening van de aanslag het kwijtscheldingsformulier in te vullen. Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding, daarvoor dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In deze toelichting leest u wat deze voorwaarden zijn en hoe u in aanmerking kunt komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Let op: uw verzoek kan niet worden beoordeeld als:

 • het formulier niet volledig is ingevuld
 • de gevraagde bewijsstukken niet volledig worden overlegd of helemaal ontbreken
 • foutieve informatie is verstrekt

Uw verzoek wordt in deze gevallen afgewezen.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit beschikt.

Ook krijgt u geen kwijtschelding als u op het moment van de dagtekening van de aanslag volgens de normen deze aanslag uit uw inkomsten of uit uw vermogen had kunnen voldoen.

Bovendien krijgt u ook geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • U heeft het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist ingevuld;
 • U heeft de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet ingeleverd;
 • Er bestaat vermoeden dat er bij u onwil in het spel is om te betalen;
 • Het feit dat u niet kunt betalen aan uzelf te wijten is;
 • Er is sprake van sterk wisselende inkomens;
 • U beschikt over "positieve vermogensbestanddelen"
 • Het verzoekformulier voor aanvraag van kwijtschelding is niet ingediend binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Als u een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend en de betalingscapaciteit is berekend, ontvangt u schriftelijk een besluit.

Inkomenstoets

Bij de beoordeling van een verzoek wordt gekeken naar uw inkomen. Ook het inkomen van uw echtgenoot of partner telt mee, het gaat dus om het gezamenlijk inkomen.

Onder inkomen wordt onder ander verstaan: loon/salaris, voorlopige teruggave belastingdienst, spaarloon, vakantiegeld, uitkeringen, pensioen, alimentatie, bijverdiensten, kamerhuur, kostgeld, rente en dividend. Kinderbijslag, teruggave kinderkorting en huursubsidie worden niet als inkomen gezien.

Berekening betalingscapaciteit

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, wordt uw betalingscapaciteit berekend. U heeft betalingscapaciteit wanneer er een positief verschil is tussen uw netto inkomen en bepaalde uitgaven, verminderd met het normbedrag kwijtschelding. Van dit verschil wordt 80% in aanmerking genomen.

Netto woonlasten

Bij de inkomensberekening wordt rekening gehouden met een aantal uitgaven van de aanvrager. Deze uitgaven worden van het netto inkomen afgetrokken.

Het betreft:

 • netto woonlasten: dit is de kale huur verminderd met de ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag welke afhankelijk is van de gezinssituatie;
 • betaalde alimentatie;
 • ziektekostenpremie verminderd met de ontvangen zorgtoeslag;
 • aflossing van bepaalde belastingschulden of van de aflossing van een afgesloten lening hiervoor.

Normbedragen kwijtschelding

Of kwijtschelding kan worden verleend, is afhankelijk van het aanwezige inkomen en vermogen op het moment dat om kwijtschelding wordt verzocht. De normbedragen kwijtschelding worden afgeleid van de bijstandsnormen voor levensonderhoud.

Vermogenstoets

Naast uw inkomen is ook uw vermogen van belang. Vermogen is het totaal van alle aanwezige bezittingen.

Tot vermogen wordt onder andere gerekend:

 • saldi op bankrekening(en) en spaar(loon)rekening(en)
 • inboedel
 • auto/motor/caravan/boot
 • garage/stuk grond
 • eigen woning (de woz-waarde verminderd met de hypotheekschuld)
 • vorderingen

Onder vermogen valt niet:

 • inboedel voor zover deze niet meer waard is dan € 2.269,-;
 • een auto die absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit of voor de uitoefening van het beroep;
 • een auto die minder waard is dan € 2.269,-;
 • een tegoed op bankrekening(en) tot de hoogte van het normbedrag kwijtschelding vermeerderd met de netto-woonlasten en de premie zorgverzekering;
 • geld dat als renteloze of rentedragende lening op grond van de Wet Studiefinanciering is ontvangen;
 • een extra vrijlating van € 2.269,- per persoon als u 65 jaar of ouder bent.

Sinds belastingjaar 2023 hebben wij de vermogensnorm verhoogd:

 • voor echtgenoten bedraagt de maximale verhoging € 2.000,
 • voor een alleenstaande bedraagt de verhoging 75 procent van de verhoging die voor echtgenoten is gekozen, en
 • voor een alleenstaande ouder bedraagt de verhoging 90 procent van de verhoging die voor echtgenoten is gekozen.

Als u schulden heeft

Schulden mogen alleen op uw bezittingen in mindering worden gebracht als het gaat om schulden die hoger op de ranglijst staan dan belastingschulden. Het gaat hier voornamelijk om hypotheekschulden.

Beoordeling en afhandeling

Het Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon geeft advies aan de gemeente inzake het kwijtscheldingsverzoek op basis van de door de aanvrager geleverde gegevens. De afhandeling van de kwijtschelding voor de aanslag gemeentelijke belastingen wordt door de gemeente zelf gedaan.

Deze tekst bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De normbedragen (ook de genoemde bedragen in de tekst) kunnen per halfjaar worden aangepast.

Contact

Voor meer informatie over de kwijtschelding kunt u terecht:

Over de aanslag gemeentelijke belastingen:

Over de aanslag van het Noordelijk BelastingKantoor: