Melding brandveilig gebruik, omgevingsvergunning

Beschrijving

Omdat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder in die gebouwen waarvoor een verhoogd risico geldt of waarvoor bij een brand de verwachte gevolgen zeer ernstig zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen! U kunt zelf veel doen om uw pand zo brandveilig mogelijk te maken.

Als u een bouwwerk in gebruik neemt of heeft, dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder Wabo) en/of het Bouwbesluit 2012 (verder Bouwbesluit) als een verhoogd risico wordt aangemerkt, dan moet u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen respectievelijk een melding brandveilig gebruik doen.

Gebouwen moeten altijd brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden de landelijke regels uit het Bouwbesluit. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing.

U moet aan deze regels voldoen ook al heeft u geen vergunnings- of meldingplicht. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik (zoals lagere scholen, zorginstellingen en grotere hotels) of een gebruiksmelding (kinderdagverblijven) nodig. Voor het gebruik van sommige andere bouwwerken is helemaal geen vergunning of melding nodig (woning). Om een vergunning te kunnen afgeven of een melding te kunnen accepteren wordt een aanvraag/melding door de gemeente ook aan de regels uit het Bouwbesluit getoetst.

Wat houdt het Bouwbesluit in?

Het Bouwbesluit omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk (Hoofdstuk 6 en 7). Doel van het Bouwbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes en aanwezigheidseisen van blusmiddelen & brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik.

Wanneer is het nodig?

Een omgevingsvergunning is verplicht voor de volgende gebouwen:

  • er wordt aan meer dan tien personen nachtverblijf verschaft, bedrijfsmatig of in het kader van verzorging (gezondheidszorg gebouwen, hotels, pensions);
  • er wordt aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijke en/of verstandelijke gehandicapten dagverblijf verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven, et cetera)

Een melding moet worden gedaan voor de volgende gebouwen:

  • er kunnen meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zijn (bijvoorbeeld grote kantoren, winkels, discotheken, et cetera)
  • er vindt kamergewijze verhuur plaats (vijf of meer kamers)
  • gebruik waarbij via een gelijkwaardige oplossing wordt voldaan aan de voorschriften uit het Bouwbesluit

Als u twijfelt in welke categorie uw activiteit valt, dan kunt u voor advies contact opnemen met de gemeente.

Deze informatie geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Aanvragen

Op het OLO (Omgevingsloket Online) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen:

www.omgevingsloket.nlexterne-link-icoon

Vergunningencheck
Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen
Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?
Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:
- afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;
- opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
- scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl

Bedrijven
Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenningexterne-link-icoon

Voorwaarden

De voorwaarden in een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken en gebruiksmelding zijn in twee groepen onder te verdelen:

  1.  De algemene gebruikseisen die gelden voor elk bouwwerk (ook waarvoor geen vergunning nodig is), zoals het vrijhouden van nooduitgangen
  2.  De voorwaarden die specifiek gelden voor het bouwwerk waar een vergunning voor wordt afgegeven of melding van wordt gedaan.

Bijvoorbeeld het maximum aantal personen dat in een bouwwerk aanwezig mag zijn en het omgaan met ruimtes waarin gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen.

Toezicht en handhaving

Ieder gebouw zal, afhankelijk van het gebruik en de grootte, periodiek door de gemeente worden gecontroleerd. Komen tijdens deze controles gebreken aan het licht, dan moeten deze door de gebruiker van het gebouw op aanwijzing van de gemeente worden verholpen.

Wijzigingen vergunning/ melding

Het gebruik van een gebouw loopt vaak over een groot aantal jaren. Het kan zijn dat u na verloop van tijd het gebruik van uw gebouw wijzigt. Dit kan zijn door een verbouwing of door een andere manier van gebruiken. Wanneer u al een vergunning hebt of een melding hebt gedaan, moet de wijziging doorgegeven worden aan de gemeente. Wanneer uw gebouw niet vergunnings- of meldingsplichtig was, moet u nagaan of dit na de verandering wel het geval is.

Kosten

Aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken zijn eenmalig legeskosten verbonden, die onder andere afhankelijk zijn van de grootte en het soort gebruik van het bouwwerk.

De hoogte van de leges kunt u terug vinden in de legesverordening van de gemeente Oldambt.

Tevens kan het zijn dat u kosten moet maken om het gebouw brandveilig te maken.

Aan het doen van een gebruiksmelding zijn geen leges verbonden, maar ook hier kan het zijn dat u wel kosten moet maken om het gebouw brandveilig te maken.