traffic iconMonumenten, omgevingsvergunning

Beschrijving

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren bij, aan of in een monument heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt niet alleen voor verbouw of sloop, maar ook bij restauratie.

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument (als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988) of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.

(Wabo artikel 2.1 lid 1 onder f)

Dit geldt niet alleen voor rijksmonumenten maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten.

(Wabo artikel 2.2 lid 1 onder b)

Een omgevingsvergunning "Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten" (voorheen: monumentenvergunning) is gericht op het behoud van de monumentale waarde van een beschermd bouwwerk. Naast de reguliere toets in het kader van de omgevingsvergunning "Bouwen" (voorheen: bouwvergunning) wordt er bij deze vergunning speciaal gekeken of de waarde van het monument niet verloren gaat.

Als u een beschermd monument wilt herstellen, aanpassen, verbouwen, of (deels) slopen heeft u dus naast een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of slopen tevens een omgevingsvergunning nodig voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten. U kunt alle benodigde activiteiten (bijv. monumenten, bouwen, slopen) in één keer aanvragen.

Bij een beschermde monument is het in principe niet mogelijk vergunningvrij te bouwen. Alleen als de werkzaamheden betrekking hebben op gewoon onderhoud, voor zover ook materiaalsoort en kleur niet wijzigen, en bij een tuin, park of aanleg, de aanleg niet wijzigt, of inwendige veranderingen van een onderdeel van het monument dat vanuit oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft, kunt u deze uitvoeren zonder omgevingsvergunning.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Let op!

Ook bomen en beplanting in monumentale tuinen en begraafplaatsen genieten bescherming. Tuinen bij een monumentaal pand zijn vaak onderdeel van het monument. Enkele tuinen en begraafplaatsen zijn zelfs zelfstandige monumenten.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de landelijke overheid:

http://overheidsloket.overheid.nl/

Kies hier bijvoorbeeld de zoekterm: monumenten

Monumentenlijst

Om te weten te komen of uw pand een monument is kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: http://www.cultureelerfgoed.nl/

In het Monumentenregister vindt u alle in de gemeente aanwezige monumenten.

Aanvragen

Op het OLO (Omgevingsloket Online) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen:

www.omgevingsloket.nl

Vergunningencheck
Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen
Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?
Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:
- afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;
- opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
- scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl

Bedrijven
Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning