Onroerende zaakbelastingen

Beschrijving

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden opgelegd aan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn grond en de gebouwen op deze grond. De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.

Wanneer betaalt u deze belastingen?

  • Als u op 1 januari 2022 eigenaar bent van een woning, pand of perceel, betaalt u eigenarenbelasting aan de gemeente. Met een pand bedoelen we bijvoorbeeld een winkel, bedrijf of kantoor.
  • Als u op 1 januari 2022 een pand (geen woning) gebruikt of huurt, betaalt u gebruikersbelasting aan de gemeente.
  • Bent u op 1 januari 2022 zowel eigenaar als gebruiker van een pand (geen woning)? Dan betaalt u zowel eigenarenbelasting als gebruikersbelasting.

De situatie per 1 januari 2022 geldt voor het hele jaar. Bent u op 1 januari 2022 eigenaar of gebruiker van een woning of pand? Dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig. Ook als uw woning of pand wordt verkocht.

Hoe wordt de hoogte van de OZB bepaald?

De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning of het pand. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en wordt gebruikt om de waarde van onroerende zaken vast te stellen. Een taxateur bepaalt de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Dit gebeurt ieder jaar. Op basis van de WOZ-waarde van uw pand of woning op1 januari 2021, wordt de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op 1 januari 2022 bepaald. Is uw woning of pand in de loop van vorig jaar aangepast, bijvoorbeeld door sloop of verbouwing? Dan wordt de waarde bepaald op basis van de situatie op 1 januari 2022.

De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland zijn openbaar en te vinden op www.wozwaardeloket.nl.

Wilt u uw taxatieverslag inzien?

De taxatieverslagen van alle woningen uit de gemeente Oldambt zijn opvraagbaar. Dit is de link waarmee u de taxatieverslagen van woningen kunt opvragen. Let op: alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan het taxatieverslag opvragen. Om de taxatieverslagen in te kunnen zien moet u inloggen met uw DigiD.

Waarvoor heb ik de WOZ-waarde van mijn woning of pand nog meer nodig?

U heeft de WOZ-waarde van uw woning of pand niet alleen nodig voor de OZB, maar ook voor verschillende andere belastingen:

  • De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van het eigenwoningforfait te bepalen;
  • Het Noordelijk Belastingkantoor gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de waterschapsbelastingen te bepalen;
  • Banken en verzekeraars gebruiken de WOZ-waarde om uw opstal- en inboedelverzekering te bepalen.

U moet uw WOZ-beschikking dus altijd goed bewaren.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning of pand bepaald?

Bij de taxatie van de onroerende zaak is het uitgangspunt dat het op waarde wordt geschat alsof het pand leeg is, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten. Kortom: het kan worden verkocht alsof het onmiddellijk in gebruik te nemen is. Dit is de waarde in het economisch verkeer.

Voor de taxatie van woningen wordt gekeken naar de prijs van vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2021 zijn verkocht. Dit geldt ook voor huurwoningen. Die worden getaxeerd alsof ze kunnen worden verkocht. Als de marktwaarde in de loop van het jaar stijgt of daalt, dan heeft dat dus geen invloed op de WOZ-waarde.

Voor bedrijven geldt de waarde in het economisch verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het pand opnieuw gebouwd zou moeten worden. Dit bedrag moet worden gecorrigeerd voor technische veroudering(afschrijving wegens leeftijd) en functionele veroudering (economische afschrijving).

De berekende waarde van het pand vormt samen met de waarde van de grond de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak. De gecorrigeerde vervangingswaarde geldt in het algemeen voor panden die doorgaans niet worden verkocht (ziekenhuizen, bejaardentehuizen, overheidsgebouwen, scholen, industriële complexen en dergelijke). Het toezicht op de uniforme uitvoering van de taxatie is opgedragen aan de Waarderingskamer.

Kosten

De waarde van uw woning of pand is getaxeerd op een zogeheten WOZ-waarde (zie het tabblad ‘Beschrijving’). U betaalt een bepaald percentage van de WOZ-waarde aan onroerende-zaakbelastingen. Dit percentage kan per gemeente verschillen. Iedere gemeente mag dit percentage namelijk zelf bepalen.

Jaarlijkse herwaardering

In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dienen alle WOZ-objecten per 1-1-2022 een nieuwe WOZ-waarde te krijgen met als peildatum 1-1-2021.

Tarieven 2022

De tarieven van de Onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn:

  • OZB Woning eigenaren         0,1940 % van de WOZ-waarde
  • OZB niet-woningen eigenaren     0,5694 % van de WOZ-waarde
  • OZB niet-woningen gebruikers     0,4473 % van de WOZ-waarde

Voorbeeldberekening

Uw woning of pand heeft een waarde van € 180.000,-. 

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van het pand (geen woning), dan betaalt u in ons voorbeeld: 
€ 180.000 x 0,5694 % = € 1.024,92 én € 180.000 x 0,4473 % = € 805,14.

Bent u eigenaar van de woning dan betaalt u:
€ 180.000 x 0,1940 % = € 349,20.    
Voor een woning wordt geen gebruikersdeel OZB betaald.

Sommige panden hebben een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Voorbeelden hiervan zijn boerderijen en woon-/winkelpanden. Wettelijk is bepaald dat dergelijke panden worden aangemerkt als woning wanneer tenminste 70 procent van de economische waarde betrekking heeft op het woongedeelte. Bij minder dan 70 procent is er sprake van een niet-woning en wordt er een vermindering verleend voor het woongedeelte.

Contactgegevens

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: