Rekenkamer

Wat is en doet de rekenkamer?

De Rekenkamer van de gemeente Oldambt onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Oldambt en controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven.

  1. Rechtmatigheid: Voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving? 
  2. Doelmatigheid: Is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen? 
  3. Doeltreffendheid: Zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald? 

De onderzoeken zijn in het bijzonder gericht op de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid en bedrijfsvoering. In de onderzoeken kijken we voornamelijk naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

Missie

De rekenkamer wil door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren om de positie van de gemeenteraad van de gemeente Oldambt te versterken. De rekenkamer werkt aan deze missie door onafhankelijk onderzoek uit te voeren en op basis daarvan aanbevelingen te doen. De rekenkamer rapporteert aan de gemeenteraad. 

Haar onafhankelijke positie wordt ingevuld met een positief-kritische houding ten opzichte van de gemeente. In publicaties van de rekenkamer worden zowel de zaken die goed gaan als de zaken die verbetering behoeven toegelicht.

Leden van de rekenkamer

Leden raadsklankbordgroep

De raad heeft daarnaast uit zijn midden een raadsklankbordgroep van vier raadsleden aangewezen. De klankbordgroep onderhoudt namens de raad contacten met de rekenkamer. 

Tot de taken van de raadsklankbordgroep behoren in ieder geval:

  1. het tenminste 3 keer per jaar voeren van overleg met de rekenkamer om daarbij input te leveren voor, reflectie te geven op en advies te geven aan de rekenkamer.
  2. het, ingeval van vacatures, aanbevelen van kandidaten voor het lidmaatschap van de rekenkamer. 
  3. het aandragen van suggesties voor onderzoek door de rekenkamer. 

De raadsklankbordgroep bestaat uit:

  1. Gert Jan Bolt (ChristenUnie)
  2. Tim van Bostelen (CDA)
  3. Hilbert Flokstra (PvdA)
  4. Albert Kuiper (Gemeentebelangen Oldambt)

Onderzoeken van de rekenkamer

De rekenkamer heeft besloten onderzoek te doen naar de inkoop van jeugdhulp door de RIGG. Aan het onderzoek nemen tevens de rekenkamer(commissie)s/raden van de andere negen Groninger gemeenten deel. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de vraag van gemeenten op het gebied van de inkoop van jeugdhulp en hoe zich dit verhoudt tot het aanbod van ingekochte jeugdhulp.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Vragen over of voorstel voor onderzoek

Heeft u vragen over onderzoeken van de rekenkamer? Heeft u een voorstel voor een onderzoek door de rekenkamer? Stuur gerust een mail naar rekenkamer@gemeente-oldambt.nl

Verordening op de rekenkamer gemeente Oldambt 2023externe-link-icoon

Rapporten van gehouden onderzoeken

Overige stukken

Een overzicht van alle overige stukken vindt u op deze paginaexterne-link-icoon.