Stimuleringslening

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk om maatschappelijke organisaties, detailhandel en horeca te stimuleren door een lening aan te bieden tegen aantrekkelijke voorwaarden om hun pand te verduurzamen. Hiervoor stelt Oldambt geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Bent u eigenaar of huurder van een maatschappelijke organisatie, cultuurinstelling, sportclub, lokale detailhandel of horeca en wilt u uw pand verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringslening.

Aanvraag

Het aanvragen van een stimuleringslening kent twee stappen.

Allereerst dient u een aanvraag met e-herkenning in bij de gemeente Oldambtexterne-link-icoon.

De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de stimuleringslening, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u digitaal de lening aanvraag vervolgen via www.SVN.nlexterne-link-icoon.  

 SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Bij een positief besluit brengt SVn offerte aan u uit, welke u dan kunt accepteren. Vanzelfsprekend krijgt u ook bericht van een negatieve krediettoets. 

De Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed en Detailhandel gemeente Oldambt 2023 kunt u inzien op de pagina van Overheid.nlexterne-link-icoon.

Gunstige voorwaarden

De stimuleringslening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- en heeft een looptijd van 15 jaar bij een lening tot € 15.000,- voor onderhandse leningen en voor grotere bedragen is de looptijd 30 jaar voor hypothecaire leningen. De stimuleringslening wordt annuïtair verstrekt. Het geleende bedrag komt via een bouwdepot tot uitbetaling op basis van facturen door derden uitgevoerde werkzaamheden. Het rentepercentage voor de stimuleringslening is 1,7% en staat vast gedurende de gehele looptijd.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op svn.nl/stimuleringsleningexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Naast de aanvraag bepaalt de financiële toets of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Het verstrekken van de lening wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de stimuleringslening in aanmerking te komen. Onderstaande voorwaarden gelden;

  • Voor een stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt;
  • De aanvrager van de stimuleringslening is een rechtspersoon en eigenaar of huurder van een van een zakelijk pand in de gemeente Oldambt;
  • Van de lening wordt onderhandse of hypothecaire akte opgemaakt;
  • De maatregelen dragen bij aan energieopwekking en of energiebesparing;
  • De stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

De stimuleringslening bevat mogelijk staatssteun volgens de Europese spelregels

  • Bij een stimuleringslening die maximaal 70% van de voorgenomen investering bedraagt, wordt artikel 39 van de AGVV toegepast;
  • Als de stimuleringslening meer dan 70% van de voorgenomen investering bedraagt, kan de lening ofwel via een de-minimis verklaring worden verstrekt, ofwel via artikel 38 van de AGVV voor investeringssteun voor energie-efficiencymaatregelen ofwel via artikel 41 van de AGVV voor investeringssteun voor opwek van duurzame energie.

Kosten

SVn brengt afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. Informatie over afsluitkosten vindt u op de website van SVn: svn.nl/kostenexterne-link-icoon.

Let op: Voor eventueel financieel advies dient u zich te wenden tot een financieel adviseur.

‘’Let op! Geld lenen kost geld’’