taxes iconSubsidies

Beschrijving

De gemeente Oldambt subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen, waaronder professionele organisaties en verenigingen, en andere initiatieven die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Oldambt.

Subsidieregeling

De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening gemeente Oldambt en de subsidieregeling Oldambt 2015.

Subsidieregeling welzijn en armoede gemeente Oldambt

Wanneer je als organisatie zonder winstoogmerk een activiteit verricht en/of ontplooit op het gebied van welzijn en armoede in de gemeente Oldambt, dan is het mogelijk dat je voor die activiteit aanspraak maakt op subsidie. Welke activiteiten aanspraak maken op subsidie en onder welke voorwaarden, staat beschreven in de Subsidieregeling Welzijn en Armoede gemeente Oldambt 2020.

Subsidie afkoppelen regenwater

Vanaf 2021 kunnen inwoners en ondernemers uit Oldambt subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Lees alle informatie over het aanvragen subsidie afkoppelen regenwater op deze pagina.

Subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten

LET OP: deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023. Subsidieaanvragen die worden ingediend voor het jaar 2023 worden beoordeeld op grond van deze subsidieregeling. 

De subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten gemeente Oldambt zal het beoordelingskader vormen voor subsidieaanvragen voor diverse activiteiten op het gebied van muziek, zang, kunst, cultuur en recreatie. Muziek- en zangverenigingen, culturele verenigingen en organisatoren van kleine evenementen vallen onder andere onder deze subsidieregeling. Deze regeling geeft per categorie activiteiten weer waaraan een activiteit van een organisatie zonder winstoogmerk moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, welke kosten voor subsidie in aanmerking komen en hoeveel subsidie er maximaal kan worden aangevraagd.

Via deze link kunt u de subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten inzien

Evenementen subsidieregeling 2023

LET OP: deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023. Subsidieaanvragen voor evenementen die in het jaar 2023 plaatsvinden kunnen van 1 oktober tot 1 december 2022 worden ingediend.

De Evenementen subsidieregeling is bedoelt voor evenementen binnen de gemeente Oldambt met meer dan 250 bezoekers. Aanvragen worden beoordeeld met behulp van inhoudelijke toetsingscriteria. Deze criteria staan beschreven in de regeling, net als aan welke voorwaarden voldaan moet worden, welke kosten in aanmerking komen en hoeveel subsidie er maximaal kan worden aangevraagd.

Via deze link kunt u de Evenementen subsidieregeling 2023 inzien

Subsidieregeling Peuteropvang

LET OP: Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023. Aanvragen voor het kalenderjaar 2023 kunnen tot 1 februari 2023 ingediend worden.

Wanneer je als organisatie peuteropvang organiseert voor peuters van wie de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag kun je aanspraak maken op deze subsidie. Onder welke voorwaarden, staat beschreven in de Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Oldambt 2023.

Een aanvraag voor subsidie moet schriftelijk worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen via subsidies@gemeente-oldambt.nl. De aanvraag is een inschatting van het subsidiebedrag. Op basis van de aanvraag wordt een voorlopige beschikking opgesteld met een geschat, voorlopige subsidiebedrag. De vaststelling van de subsidie vindt achteraf plaats en wordt gebaseerd op het daadwerkelijk gerealiseerd aantal uren.

Aanvragen

Bij het indienen van een subsidieaanvraag dient u de volgende gegevens als bijlage mee te sturen:

 1. Een begroting van het jaar van aanvraag waarin een overzicht van alle kosten en de te verwachten inkomsten wordt gegeven;
 2. Een ingevulde balans van het afgelopen jaar (als u een aanvraag voor het jaar 2022 doet dient u een balans over het jaar 2020 mee te sturen);
 3. Een verantwoording over het voorgaande subsidiejaar (overzicht uitgevoerde activiteiten en (voorlopig) financieel verslag) - (als u een aanvraag voor het jaar 2022 doet dient u een verantwoording over het jaar 2021 mee te sturen).

Let op: Kijk op de algemene pagina Subsidies voor aanvragen van overige subsidies.

Voorwaarden

Aanvraagtermijn subsidie

 • Een aanvraag om een subsidie voor een kalenderjaar wordt uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend;
 • Een aanvraag om een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt wordt uiterlijk 8 weken voorafgaand aan dat boekjaar ingediend;
 • Andere aanvragen om subsidie worden uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend.

Bij subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden gesteld.

Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?

 • Een aanvraag omvat een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • In de aanvraag staan de doelen en resultaten vermeld die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
 • Een aanvraag bevat een begroting van een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Het verantwoorden van een ontvangen subsidie

Voor zover dit niet is bepaald bij een subsidieregeling, wordt bij de verleningsbeschikking vermeld op welke wijze de subsidieontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

Een subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is toegekend of de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

Verantwoording subsidie tot en met € 5.000, -:

Bij een subsidie tot en met € 5.000, - volstaat de aanvraag tot subsidievaststelling met de informatie of de bij de aanvraag genoemde activiteiten uitgevoerd zijn en of het subsidiebedrag aan de genoemde activiteiten is besteed.

Verantwoording subsidie tussen € 5.000, - en € 50.000,-:

Bij een subsidie tussen € 5.000, - en € 50.000,- bevat de aanvraag tot subsidievaststelling een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verrichten en aan de verplichtingen is voldaan.

Verantwoording subsidie van meer dan € 50.000,-:

Bij een subsidie van meer dan € 50.000,- bevat aanvraag tot vaststelling:

 1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
 2. Een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);
 3. Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en
 4. Een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Bij subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden vastgesteld en andere gegevens worden verlangd.