Wet open overheid (Woo)

Iedereen heeft recht op toegang tot informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

De gemeente maakt al veel informatie openbaar over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Zijn de documenten die u zoekt echter nog niet openbaar? Dan kunt u een verzoek doen om bestaande documenten voor iedereen openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. 

Wilt u informatie ontvangen over een onderwerp waarbij u zelf bent betrokken of is de informatie alleen bedoeld voor eigen gebruik? Dan dient u geen Woo-verzoek in, maar een informatieverzoek. Deze informatie wordt niet openbaar gemaakt.

Informatieverzoek

U kunt een informatieverzoek doen door te mailen naar info@gemeente-oldambt.nl of via de post. Geef aan dat het om een informatieverzoek gaat. 

Een informatieverzoek is geen formele procedure en de regels van de Woo gelden hier niet voor. Tegen de reactie op een informatieverzoek kunt u dan ook niet in bezwaar en beroep.

Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u de gemeente om documenten voor iedereen openbaar te maken. Het gaat hierbij om bestaande documenten (papier of digitaal). De gemeente hoeft geen nieuwe documenten te maken. 

  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Goed om te weten

Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarover u informatie wilt aanvragen. Vermeld ook belangrijke data als deze bekend zijn. Zo kunnen wij uw verzoek op tijd en zo volledig mogelijk afhandelen. We bekijken bij elk verzoek of de Woo van toepassing is en of de gevraagde informatie openbaar gemaakt kan worden.

Indienen Woo-verzoek