Subsidies algemeen

De gemeente Oldambt subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen, waaronder professionele organisaties en verenigingen, en andere initiatieven die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Oldambt.

Subsidieregeling

De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening gemeente Oldambt en de subsidieregeling Oldambt 2015.

Subsidieregister Oldambt

De gemeente Oldambt heeft een openbaar register voor subsidieverlening ingesteld.

Subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 2019

Organiseer je een evenement op het gebied van kunst en cultuur, sport of recreatie en toerisme? Voor middelgrote (B-evenementen) en grote evenementen (C-evenementen) kan subsidie worden aangevraagd. In de subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 2019 staat beschreven wanneer je aanspraak maakt op subsidie en onder welke voorwaarden.

Subsidieregeling welzijn en armoede gemeente Oldambt

Wanneer je als organisatie zonder winstoogmerk een activiteit verricht en/of ontplooit op het gebied van welzijn en armoede in de gemeente Oldambt, dan is het mogelijk dat je voor die activiteit aanspraak maakt op subsidie. Welke activiteiten aanspraak maken op subsidie en onder welke voorwaarden, staat beschreven in de Subsidieregeling Welzijn en Armoede gemeente Oldambt 2020.

Subsidie afkoppelen regenwater

Vanaf 2021 kunnen inwoners en ondernemers uit Oldambt subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Lees alle informatie over het aanvragen subsidie afkoppelen regenwater op deze pagina.

Subsidieregeling Waarm en Zuneg thoes

Inwoners uit Nieuwolda kunnen subsidie aanvragen om gas te besparen. De maatregelen waarvoor deze subsidie aangevraagd kunnen worden, staan in de zogenaamde Padwiezer. De subsidie kan worden aangevraagd via de website https://www.nieuwborgen.net/padwiezer/

Tijdelijke compensatieregeling coronamaatregelen gemeente Oldambt ten behoeve van lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties jeugd

Het Rijk heeft aan de gemeente Oldambt incidenteel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om lokale voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties voor jeugd (gedeeltelijk) te ondersteunen in verband met de coronamaatregelen. Het college heeft hiervoor een compensatieregeling vastgesteld. Organisaties die in het kalenderjaar 2020 schade hebben geleden door de coronamaatregelen en die op grond van deze compensatieregeling aanspraak maken op compensatie, kunnen met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling compensatie aanvragen middels het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen via coronaschade@gemeente-oldambt.nl. Aanvragen kan tot 1 juni 2021.

Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?

 • De aanvraag bevat een activiteitenplan voor de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft en een onderbouwing van het gevraagde subsidiebedrag.
 • Er dient een gespecificeerde begroting van baten en lasten te worden toegevoegd voor de betreffende subsidieperiode en voor zover deze betrekking heeft op het activiteitenplan waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Het verantwoorden van een ontvangen subsidie.

Een subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is toegekend of de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 1. Verantwoording subsidies tot en met € 5.000, -:

  Bij subsidies tot € 5.000, - volstaat bij de aanvraag tot subsidievaststelling achteraf de informatie of de bij de aanvraag genoemde activiteiten uitgevoerd zijn en of het subsidiebedrag aan de genoemde activiteiten is besteed.
 2. Verantwoording subsidies tussen € 5.000, - en € 50.000,-:

  Bij subsidies tussen € 5.000, - en € 50.000,- gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een inhoudelijk verslag dat betrekking heeft op de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten en een financieel verslag
 3. Verantwoording subsidies van meer dan € 50.000,-:

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  a) Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend is verricht;

  b) Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  c) Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  d) Een controleverklaring opgesteld door een onafhankelijk accountant.

 NB. Indien in de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden zijn vermeld, dan zijn deze mede van toepassing.