Subsidies algemeen

De gemeente Oldambt subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen, waaronder professionele organisaties en verenigingen, en andere initiatieven die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Oldambt.

Subsidieregeling

De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening gemeente Oldambt en de subsidieregeling Oldambt 2015.

Subsidieregister Oldambt

De gemeente Oldambt heeft een openbaar register voor subsidieverlening ingesteld.

Beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt

Beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt

Subsidie burgerinitiatief

Heeft u een goed idee, dan kunt u een burgerinitiatief indienen! Lees alle informatie op de pagina subsidieregeling-burgerinitiatieven.

Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?

 • De aanvraag bevat een activiteitenplan voor de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft en een onderbouwing van het gevraagde subsidiebedrag.
 • Er dient een gespecificeerde begroting van baten en lasten te worden toegevoegd voor de betreffende subsidieperiode en voor zover deze betrekking heeft op het activiteitenplan waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Het verantwoorden van een ontvangen subsidie.

Een subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is toegekend of de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 1. Verantwoording subsidies tot en met € 5.000, -:

  Bij subsidies tot € 5.000, - volstaat bij de aanvraag tot subsidievaststelling achteraf de informatie of de bij de aanvraag genoemde activiteiten uitgevoerd zijn en of het subsidiebedrag aan de genoemde activiteiten is besteed.
 2. Verantwoording subsidies tussen € 5.000, - en € 50.000,-:

  Bij subsidies tussen € 5.000, - en € 50.000,- gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een inhoudelijk verslag dat betrekking heeft op de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten en een financieel verslag
 3. Verantwoording subsidies van meer dan € 50.000,-:

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  a) Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend is verricht;

  b) Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  c) Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  d) Een controleverklaring opgesteld door een onafhankelijk accountant.

 NB. Indien in de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden zijn vermeld, dan zijn deze mede van toepassing.