Drank- en horecavergunning

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines enzovoort) of het slijterbedrijf.

Om een café, restaurant, slijterbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet is per 1 november 2000 ingrijpend gewijzigd en kent nog slechts twee soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijterbedrijf. Op de vergunning moeten alle leidinggevenden worden vermeld. Leidinggevenden zijn ondernemers en alle bedrijfsleider(s) en beheerder(s). De vergunning is in beginsel onbeperkt geldig, maar bij een wijziging in de bedrijfsvoering (onderneming, leidinggevende) of de inrichting, moet de vergunning gewijzigd worden of opnieuw worden aangevraagd.

Wetten en regels

De Drank- en Horecawet regelt het verlenen van drank- en horecavergunningen.

Indien de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging of stichting wordt door de gemeente beoordeeld of het noodzakelijk is om aan de te verlenen vergunning voorschriften/beperkingen te verbinden (art. 4 van de Drank- en Horecawet) ter bestrijding van oneerlijke concurrentie (paracommercie). Daartoe dient de vereniging/stichting de statuten over te leggen.

Indien op basis van de statuten of de locale situatie het opleggen van voorschriften of beperkingen noodzakelijk wordt geacht, dient de in artikel 6 van de Drank- en Horecawet omschreven procedure te worden gevolgd. Deze houdt globaal in dat de aanvraag en de ontwerpvergunning zes weken ter inzage worden gelegd. De aanvrager, maar ook derden, kunnen bedenkingen inbrengen tegen het voornemen tot vergunningverlening c.q. bezwaar/beroep aantekenen tegen het verlenen van de vergunning dan wel het al of niet opleggen van beperkingen/voorwaarden aan de te verlenen vergunning.

Bij nieuwe aanvragen moeten besturen van verenigingen en stichtingen die een kantine willen exploiteren een bestuursreglement vaststellen dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting gedurende de openingstijden vanuit het oogpunt van sociale hygiëne te allen tijde geschiedt door gekwalificeerde personen.

Dit bestuursreglement moet vermelden:

 • kwalificaties voor barvrijwilligers (deze moeten een zgn. verkorte tapinstructie volgen)
 • tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt
 • wijze van toezicht

Voor deze besturen geldt verder dat minimaal twee leidinggevenden over een verklaring sociale hygiëne moeten beschikken; deze leidinggevenden hoeven zelf niet aanwezig te zijn in de horeca-inrichting; dit kunnen barvrijwilligers met zgn. 'tapinstructie' zijn.

 

 

 

 

Voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning vindt altijd een intakegesprek plaats. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Bij het aanvragen meenemen: 

 • Een origineel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Een eigendomsbewijs (koopakte) of huurovereenkomst van het pand.
 • Een eigendomsbewijs (facturen) of lease overeenkomst van de inventaris.
 • Bewijzen van betaling van investeringen ten aanzien van: het perceel, de inventaris, de voorraad.
 • Bewijzen van kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen.
 • Bewijzen van eigen vermogen.
 • Bewijs van inschrijving bij de belasting tav loon- en/of omzetbelasting en BTW nummer.
 • Een bedrijfsplan.
 • Als er speelautomaten worden geplaatst: bewijs van de overeenkomst met de automatenexploitant.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden.
 • Bewijs Verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Een plattegrond van de inrichting.
 • Arbeidsovereenkomsten, indien van toepassing.
 • Bibobformulier, zo volledig mogelijk ingevuld (met bijlagen).
 • Bij een niet-commerciële instelling: bestuursreglement bij de aanvraag voegen.

 

 

Tarieven 2020

 • Voor bedrijven: € 255,-
 • Voor plaatselijke, niet commerciële verenigingen of stichtingen: € 128,-
 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel (als bedoeld in artikel 30 tweede lid van de Drank- en Horecawet) € 77,-

 

Wie kan het aanvragen?

Iedereen die bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende drank wil schenken, kan een Drank- en Horecavergunning aanvragen.

In welk geval?

Wanneer alcoholhoudende dranken tegen betaling worden geschonken, dient bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering (wijziging leidinggevende), een drank- en horecavergunning aangevraagd te worden.

Bij wijzigingen in de inrichting (bijvoorbeeld interne verbouwing of aanleg terras) moet de vergunning worden gewijzigd.