Gemeentegrond, gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming.

Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

 

Online

Via de post

U kunt hier het formulier downloaden: Aanvraagformulier gebruik gemeentegrond.pdf (144KB)

Het ingevulde formulier kunt u samen met een situatieschets naar de gemeente sturen, Postbus 175, 9670 AD Winschoten

Voor het gebruik van gemeentegrond worden kosten in rekening gebracht.

Kijk voor de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Oldambt en de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Oldambt op overheid.nl

 

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg mag niet in strijd zijn met de publieke functie van de weg.

Het is daarom verboden de weg of een weggedeelte te gebruiken als:

  • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of een belemmering vormt voor het onderhoud van de weg;
  • het beoogde gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

De gemeente kan nadere regels stellen over het plaatsen van uitstallingen, objecten, reclame-uitingen, hinderlijke beplanting en terrassen, om doelmatig en veilig gebruik van de weg te bevorderen.

 

U vraagt toestemming bij de gemeente.