Zon en wind

Bij de totstandkoming van het Programma zon en wind hebben we inwoners, ondernemers en andere organisaties regelmatig gevraagd om met ons mee te denken. In het programma is opgenomen dat de gemeente tot 2030 meewerkt aan 100 hectare zon. Er zijn tot nu toe twee concrete initiatieven. 

Definitieve versie Programma zon en wind

Eind 2020 en begin 2021 hebben we een aantal online klimaattafels georganiseerd. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende (belangen)organisaties over zon en wind in onze gemeente. De input uit die gesprekken hebben we meegenomen in een vragenlijst.
Op basis van de klimaattafels en de resultaten van de vragenlijst hebben we een eerste versie van het beleid gemaakt. Die eerste versie hebben we gedeeld met de gemeenteraad, de deelnemers aan de klimaattafels en de mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze graag betrokken willen blijven bij het ontwikkelen van het beleid. We hebben hierbij gevraagd om reacties. Die reacties zijn verwerkt in de tweede versie, die ter inzage heeft gelegen. We hebben de binnengekomen zienswijzen op de tweede versie verwerkt in een definitief stuk. Dat stuk is, na vaststelling door het college, vastgesteld door de gemeenteraad.
Op 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad het Programma zon en wind vastgesteld. Daarbij is ook een aantal wijzigingsvoorstellen (amendementen) aangenomen. De amendementen zijn verwerkt in de definitieve versie van het programma, die u kunt downloaden via de website Overheid.nlexterne-link-icoon.

Ingediende plannen

Na de vaststelling van het programma zijn er verschillende plannen ingediend voor zonneparken in onze gemeente. Deze plannen doorlopen nu de processtappen uit het programma.

  1. Quickscan: we kijken of het ingediende plan op een kansrijke locatie ligt. Is dat niet zo, dan wordt het plan afgewezen. Als de locatie wel geschikt is, dan wordt het plan beoordeeld op de overige criteria uit het programma. Na een besluit van het college volgt stap 2. We verwachten dat één of twee ingediende plannen doorgaan naar stap 2.
  2. Programmafase: in deze fase wordt de omgeving betrokken bij het plan.
  3. Vergunningsfase: de benodigde vergunningen worden aangevraagd.
  4. Uitvoeringsfase: het zonnepark wordt gebouwd.

In het programma is opgenomen dat de gemeente tot 2030 meewerkt aan 100 hectare zon. Er wordt momenteel gewerkt aan twee concrete initiatieven. Dit betreft het project Eekerpolder. Hiervoor is een wabo-vergunning aangevraagd en heeft de gemeenteraad onlangs (26 oktober 2022) besloten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen. Dit project zit in processtap 3. Het andere project is zonnepark Westerlee nabij het Emergobos. Dit initiatief zit nog in processtap 1.

Aanvragen indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor het aanleggen van een zonnepark in de gemeente Oldambt? Dan kunt u die aanvraag sturen naar info@gemeente-oldambt.nl.