Zon en wind

Bij verschillende buurgemeenten zijn ze al te zien: windturbines en zonneparken die duurzame elektriciteit opwekken. In Oldambt wordt nog niet zoveel groene energie opgewekt. Dat komt omdat er nog geen beleid is voor zonneparken en windmolens. Aan dat beleid wordt op dit moment gewerkt. We vragen inwoners, ondernemers en andere organisaties regelmatig om met ons mee te denken over de inhoud van het beleid. Via deze pagina houden we u op de hoogte over de voortgang van het beleid.

Klimaattafels

Eind 2020 en begin 2021 hebben we een aantal online klimaattafels georganiseerd. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende (belangen)organisaties. De input uit die gesprekken hebben we meegenomen in een vragenlijst over zon en wind in Oldambt.

Conceptbeleid

De input uit de klimaattafels en de resultaten van de vragenlijst zijn meegenomen in het conceptbeleid. Dat conceptbeleid hebben we gedeeld met de gemeenteraad, de deelnemers aan de klimaattafels en de mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze graag betrokken willen blijven bij het ontwikkelen van het beleid. We hebben hierbij gevraagd om reacties op het conceptbeleid. Die reacties zijn verwerkt in het Ontwerp Programma.

Ontwerp Programma ter inzage

Het ontwerp Programma zon en wind lag tussen 1 juli en 11 augustus 2021 ter inzage. Op dit moment wordt het Programma, waar nodig, aangepast. Daarna wordt het Programma zon en wind aan de raad aangeboden ter vaststelling.

U kunt het Ontwerp Programma en de bijbehorende bijlagen hieronder downloaden.

Vragenlijst over zon en wind

Tussen 20 januari en 3 februari 2021 konden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun mening geven over zon en wind via een vragenlijst. De vragenlijst was zowel op papier als online in te vullen. Meer dan 700 Oldambtsters vulden de vragenlijst in. Daarmee zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de Oldambtster bevolking.

Planning

We ontwikkelen ons beleid in de volgende stappen:

  • Januari/februari 2021: vragenlijst over zon en wind
  • Februari/maart 2021: resultaten vragenlijst bekend
  • Maart/april 2021: eerste conceptbeleid klaar (inspraakreacties)
  • April/mei 2021: aanpassingen aan conceptbeleid
  • Juni/juli 2021: tweede conceptbeleid klaar (terinzagelegging)
  • Na zomerreces: aanpassingen aan tweede conceptbeleid en bespreking in raadsvergadering

Resultaten vragenlijst

Oldambtsters vinden het belangrijk om energie op een duurzame manier op te wekken. Zij zien dat het liefst gebeuren met zonne-energie of met een combinatie van wind- en zonne-energie. Ook geven ze aan dat er in Oldambt geschikte plekken zijn om duurzame energie op te wekken. De helft van de respondenten geeft aan dat ze geen zonnepark dichtbij hun dorp of wijk zouden accepteren, maar dat ze wel open staan voor zonnepanelen op de daken van de gebouwen die in hun buurt staan. Iets minder dan een derde van de respondenten zou een zonnepark aan de buitenrand van hun dorp of wijk wel accepteren. Andere genoemde geschikte locaties voor zonneparken zijn industrie- of bedrijventerreinen, oude NAM-locaties, langs een snelweg, N-weg of spoorlijn of vlakbij hoogspanningsmasten.

De volledige rapportage van de resultaten staat hier in een toegankelijk pdf-bestand: