Zon en wind

Op deze pagina vindt u meer informatie over het Programma zon en wind. Bij de totstandkoming van dit programma hebben we inwoners, ondernemers en andere organisaties regelmatig gevraagd om met ons mee te denken. Hieronder leest u meer over de totstandkoming van het programma en kunt u het programma inzien.

Definitieve versie Programma zon en wind

Op 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad het Programma zon en wind vastgesteld. Daarbij zijn ook een aantal wijzigingsvoorstellen (amendementen) aangenomen. De amendementen zijn verwerkt in de definitieve versie van het programma, die u kunt downloaden via de website Overheid.nl.

Download hier het definitieve Programma zon en wind van Overheid.nl.

Ingediende plannen

Na de vaststelling van het programma zijn er verschillende plannen ingediend voor zonneparken in onze gemeente. Deze plannen doorlopen nu de processtappen uit het programma.

  1. Quickscan: we kijken of het ingediende plan op een kansrijke locatie ligt. Is dat niet zo, dan wordt het plan afgewezen. Als de locatie wel geschikt is, dan wordt het plan beoordeeld op de overige criteria uit het programma. Na een besluit van het college volgt stap 2. We verwachten dat één of twee ingediende plannen doorgaan naar stap 2.
  2. Programmafase: in deze fase wordt de omgeving betrokken bij het plan.
  3. Vergunningsfase: de benodigde vergunningen worden aangevraagd.
  4. Uitvoeringsfase: het zonnepark wordt gebouwd.

Op dit moment zitten alle ingediende plannen nog in stap 1.

Aanvragen indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor het aanleggen van een zonnepark in de gemeente Oldambt? Dan kunt u die aanvraag sturen naar info@gemeente-oldambt.nl.

Proces

Eind 2020 en begin 2021 hebben we een aantal online klimaattafels georganiseerd. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende (belangen)organisaties over zon en wind in onze gemeente. De input uit die gesprekken hebben we meegenomen in een vragenlijst.

Op basis van de klimaattafels en de resultaten van de vragenlijst hebben we een eerste versie van het beleid gemaakt. Die eerste versie hebben we gedeeld met de gemeenteraad, de deelnemers aan de klimaattafels en de mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze graag betrokken willen blijven bij het ontwikkelen van het beleid. We hebben hierbij gevraagd om reacties. Die reacties zijn verwerkt in de tweede versie, die ter inzage heeft gelegen. We hebben de binnengekomen zienswijzen op de tweede versie verwerkt in een definitief stuk. Dat stuk is, na vaststelling door het college, vastgesteld door de gemeenteraad.

Draagvlakonderzoek juli 2022

Wat vinden inwoners?

Uit de resultaten van onze vragenlijst komt naar voren dat Oldambtsters het belangrijk vinden om energie op een duurzame manier op te wekken. Zij zien dat het liefst gebeuren met zonne-energie of met een combinatie van wind- en zonne-energie. Ook geven ze aan dat er in Oldambt geschikte plekken zijn om duurzame energie op te wekken. De helft van de respondenten geeft aan dat ze geen zonnepark dichtbij hun dorp of wijk zouden accepteren, maar dat ze wel open staan voor zonnepanelen op de daken van de gebouwen die in hun buurt staan. Iets minder dan een derde van de respondenten zou een zonnepark aan de buitenrand van hun dorp of wijk wel accepteren. Andere genoemde geschikte locaties voor zonneparken zijn industrie- of bedrijventerreinen, oude NAM-locaties, langs een snelweg, N-weg of spoorlijn of vlakbij hoogspanningsmasten.

De volledige rapportage van de resultaten staat hier in een toegankelijk pdf-bestand: