Bibliotheek op school en VoorleesExpress

Sociaal economische status

Gemeente Oldambt kenmerkt zich door een gemiddelde tot zeer lage sociaaleconomische status. Dit uit zich onder andere in een grote groep lager opgeleiden en een verhoogd percentage kinderen dat opgroeit in een uitkeringsgezin. Er is sprake van intergenerationele armoede, waardoor veel kinderen in Oldambt kansarm opgroeien. Een oorzaak en gevolg hiervan is dat het aantal laaggeletterden in Oldambt (16%) relatief hoog is vergeleken met de rest van Nederland (12%). 

Initiatieven voor gelijke onderwijskansen

Met de bibliotheek op school en de VoorleesExpress willen wij taalachterstanden opheffen die het gevolg zijn van sociale, culturele of economische omstandigheden van leerlingen en zo kinderen in Oldambt gelijke kansen bieden op een kansrijke ontwikkeling. Dit willen wij op twee manieren doen. Allereerst door het lezen bij (jonge) kinderen en ouders te bevorderen door ‘de bibliotheek op school’ in te zetten op alle basisscholen in de gemeente Oldambt. Daarnaast willen wij de ‘VoorleesExpress’ aanvullend ter beschikking stellen voor de kleuters met taalachterstanden woonachtig in de gemeente Oldambt waarbij we ook de ouders bereiken en meer inzicht krijgen in de geletterdheid van de ouders en de sociale omstandigheden waarin het gezin verkeerd. Dit project betreft een pilotduur van 3 jaar. We zijn inmiddels het laatste jaar ingegaan. De ambitie is om dit meerjarig op te zetten.

De Bibliotheek op school: Een bewezen aanpak

De 'bibliotheek op school' is een aanpak voor het primair onderwijs, waarin Biblionet en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Deze aanpak heeft zich al bewezen in ons land als een goede manier om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen . Voordeel van deze aanpak is ook dat er een landelijke monitor aan gekoppeld is, die scholen in staat stelt  veranderingen in het leesklimaat op de eigen school te volgen en te vergelijken met andere scholen. Het idee is om kinderen te stimuleren om meer te lezen door middel van deskundige lees/mediaconsulenten, inspirerende boeken en een goede digitale lees- en leeromgeving. Inmiddels heeft Biblionet op 25 van de 26 basisscholen een bibliotheek op school ingericht. Dat betekent dat er een actuele collectie boeken voor de groepen 1 tot en met 8 is samengesteld, als aanvulling op de basiscollectie van de school. Daarnaast heeft Biblionet voor de inzet van een leesconsulent gezorgd en de scholing van een leerkracht tot leescoördinator.

De VoorleesExpress: Focus op gezinnen

De ‘VoorleesExpress’ richt zich exclusief op 40 gezinnen waarbij kinderen een ‘dreigende’ taalachterstand hebben. Deze aanpak is landelijk beschikbaar en bewezen effectief. Het verhaalbegrip van kinderen neemt toe en de taalomgeving thuis verbetert . Om de taalontwikkeling van deze kinderen te stimuleren worden (getrainde) vrijwilligers aan gezinnen gekoppeld en wordt er structureel ingezet op (voor)lezen. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van ouders. De projectleider geeft aan: ‘Wanneer kinderen vanaf jonge leeftijd worden voorgelezen blijven de positieve effecten hiervan hun hele leven in stand. Onderzoek  toont aan dat wanneer ouders regelmatig voorlezen aan hun kind dit een langetermijneffect heeft op de taal- en cognitieve ontwikkeling van hun kind.’ Het consultatiebureau kan Biblionet inschakelen als zij een (dreigende) taalachterstand bij een kleuter constateren. Andere voordelen van deze aanpak zijn dat het meer informatie oplevert over het gezin, de taalvaardigheid van de ouders en sociale omstandigheden van het gezin.

Bibliotheek op school en VoorleesExpress

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.