Bijzondere bijstand

Beschrijving

Mensen met een laag inkomen die geconfronteerd worden met noodzakelijk te maken bijzondere kosten, kunnen via de gemeente een vergoeding ontvangen via de bijzondere bijstand. Ieder mens heeft er wel eens mee te maken met onverwachte uitgaven. In een aantal gevallen kunt u dan voor dit soort onverwachte en noodzakelijke kosten een vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand.

Over het algemeen wordt van u verwacht dat u kunt rondkomen van uw salaris of uitkering. Er kunnen omstandigheden zijn waarin u extra noodzakelijke kosten moet maken. Soms zijn zulke bijzondere uitgaven niet te vermijden en kan het moeilijk zijn om deze van uw inkomen te betalen. Voor dergelijke kosten kan bijzondere bijstand worden verleend.

Als u dergelijke kosten hebt, dien dan direct een aanvraag in, want de bijstand wordt gewoonlijk alleen toegekend op het moment dat u de kosten moet maken. Als u bijstand aanvraagt voor kosten die u al hebt moeten maken, dan bent u te laat. Voorbeeld: u vraagt bijzondere bijstand aan voor de eigen bijdrage rechtshulp. Op het moment dat de advocaat die in uw zaak om een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand heeft verzocht, bericht heeft gekregen dat de toevoeging is verleend, moet er een aanvraag worden ingediend. U, of uw advocaat, moet er dan niet mee wachten.

Welke vergoedingen worden verstrekt?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten waarvoor u geen beroep kunt doen op een andere regeling. Wat er onder die 'bijzondere kosten' valt, wordt steeds van geval tot geval bekeken. Veel voorkomende vergoedingen zijn:

  • Woonkostentoeslag
  • Bewindvoering en beredderingskosten
  • Rechtsbijstand en griffierecht

Dit zijn slechts voorbeelden. Ook voor andere onvoorziene kosten kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Het gaat altijd om individuele omstandigheden. Daarom is het goed om contact op te nemen met het team Toegang Sociaal Domein/Voorzieningen om u te laten informeren over de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor u. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Aanvragen

Het aanvragen van bijzondere bijstand is heel eenvoudig. U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur bellen naar de gemeente tel. (0597) 48 20 00 en vragen naar een medewerker van het team Toegang Sociaal Domein/Voorzieningen. Het team Toegang Sociaal Domein/Voorzieningen en het KCC zijn te bereiken op telefoonnummer (0597) 48 20 00. Ook voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken tussen 9.00 en 10.00 uur via dit nummer.

Online

Aanvraag bijzondereexterne-link-icoon bijstand met DigiD

Vindt u het lastig om de aanvraag digitaal te doen?

Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl. Vergeet daarbij niet uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. U krijgt het aanvraagformulier zo snel mogelijk opgestuurd.

Voorwaarden

Voor wie?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Oldambt met een laag inkomen (tot 115% van de voor hen geldende bijstandsnorm). Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen met alleen AOW, een kleine WAO of Wia uitkering of een inkomen uit werk. Het is dus niet van belang waar uw inkomen vandaan komt. Het gaat er alleen om hoe hoog het is.

Ook als uw inkomen iets hoger is kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Alleen krijgt u dan een lagere vergoeding. Hoeveel u kunt krijgen is afhankelijk van de gemaakte kosten en draagkracht op jaarbasis. Hoe hoog uw draagkracht is, rekenen wij graag voor u uit. Naast uw inkomen, kijkt de gemeente ook naar uw eigen vermogen. Om in aanmerking voor bijzondere bijstand te komen, mag uw eigen vermogen niet hoger zijn dan

€ 15.150,- voor gehuwden en alleenstaande ouders en € 7.575,- voor alleenstaanden

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, is er per definitie geen eigen draagkracht aanwezig. Bij een inkomen boven de toepasselijke bijstandsnorm (x115%) wordt voor de bepaling van de draagkracht rekening gehouden met 35% van meerinkomen op jaarbasis. Deze eigen draagkracht moet voor de aangevraagde kosten uit eigen middelen worden aangewend. Bij woonkostentoeslag is de draagkracht 100%. Klik op de link voor de bijstandsnormenexterne-link-icoon

Eigen bijdrage rechtsbijstand

Als de Raad voor Rechtsbijstand u een toevoeging verleent, krijgt u in bepaalde zaken een korting op uw eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand past deze korting automatisch toe. U hoeft hiervoor niet eerst meer naar het Juridisch Loket. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Neem dan eerst contact op met uw rechtsbijstandsverzekering over de eigen bijdrage rechtsbijstand. 

Voorliggende voorziening

Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient, onderzoekt de gemeente Oldambt, team Toegang Sociaal Domein/Voorzieningen of u een beroep kunt doen op een zogenaamde voorliggende voorziening. Onder een voorliggende voorziening wordt verstaan: "elke voorziening buiten de Participatiewet waarop de persoon of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen ter verwerving van middelen of ter bekostiging van bijzondere uitgaven".

Als u daadwerkelijk aanspraak kunt maken op een voorliggende voorziening dan kan dat betekenen dat er geen recht op bijzondere bijstand bestaat. Als u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, krijgt u meestal 100% van de betreffende kosten vergoed. Soms krijgt u een gedeeltelijke vergoeding.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag 9.00 – 16.30 uur, vrijdag tot 15.00 uur

Bezoekadres: