surcharges iconFinanciering

Informatie over financieringsmogelijkheden om uw huis te verduurzamen.

Financieringsmogelijkheden om uw huis te verduurzamen

ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie. Dit is een subsidie van de overheid om u te helpen bij de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. Met de ISDE-subsidie krijgt u een deel van uw investering terug.

Voor meer informatie bezoek de website

Met het Warmtefonds is het mogelijk om met een laagdrempelige financiering energiebesparende maatregelen te nemen voor uw woning of appartementencomplex. Het afsluiten van een lening is snel en transparant, zonder verborgen kosten en tegen een aantrekkelijke rente. Ook zijn er leningen voor mensen met lage inkomens die hun huis willen isoleren.

Voor meer informatie bezoek de website van Warmtefonds

Na het definitieve besluit van het Windpark N33 is er in samenwerking met de omliggende dorpen en drie gemeenten een gebiedsfonds opgericht. De Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 beheert dit  fonds. Het wordt gefinancierd door afdrachten van de exploitanten en eventuele bijdragen vanuit het Rijk, Provincie, Gemeenten en/of grondeigenaren. De stichting ondersteunt initiatieven van inwoners of maatschappelijke organisaties uit het gebied. De initiatieven dragen bij aan verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie en sociale cohesie. Bewoners in de buurt van de windmolens kunnen een geldbedrag lenen voor verduurzaming van hun woning, inclusief geluid beperkende maatregelen.

Voor meer informatie bezoek de website Gebiedsfonds N33

De gemeente Oldambt heeft de stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt (Stilo) opgericht om initiatieven en ideeën uit de samenleving te stimuleren en te ondersteunen. Dit kunnen initiatieven zijn die direct of indirect bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, gezondheid en welvaart van de inwoners van de gemeente Oldambt.

Voor meer informatie bezoek de website van Stilo

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stelt Oldambt geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en u wilt uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening.

Aanvraag

Het aanvragen van een duurzaamheidslening kent twee stappen.
Allereerst dient u een aanvraag met DigiD in bij de gemeente Oldambt.
De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheidsverordening, krijgt u van ons een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van de SVn. Hiermee kunt u vervolgens de duurzaamheidslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen.

SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is.

De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oldambt kunt u inzien op de pagina van Overheid.nl

Gunstige voorwaarden

De Duurzaamheidslening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 7.499,- en heeft een looptijd van maximaal 10 jaar. De lening wordt onderhands en als jaarannuïteitenlening verstrekt. Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost. Het rentepercentage wordt definitief vastgesteld op het moment dat de definitieve aanvraag binnen is bij SVn. De actuele rente vindt u altijd op www.svn.nl/rentetarieven, en is op dit moment 1,6%.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.svn.nl/producten/duurzaamheidslening  

Voorwaarden

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hebben betrekking op u als woningeigenaar, op uw woning en op de maatregelen die u wilt gaan treffen. Onderstaande voorwaarden gelden:

 • U bent een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, maar jonger dan 76 jaar: u vertegenwoordigt bijvoorbeeld geen groep, bedrijf of organisatie.
 • U bent bewoner en eigenaar van een in de gemeente Oldambt gelegen woning.
 • De woning waarvoor u een duurzaamheidslening aanvraagt is een bestaande woning, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning..
 • De woning is gebouwd voor 1990.
 • De WOZ-waarde van de woning bedraagt maximaal € 200.000,-
 • U vraagt de duurzaamheidslening aan voor een maatregel die beschreven staat in het aanvraagformulier.
 • Aanvragen voor leningen ten behoeve van de aanschaf van duurzame opwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) kunnen alleen ingediend worden in combinatie met één of meer energiebesparende maatregelen.
 • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar.
 • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Kosten

SVn brengt afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. Informatie over de afsluitkosten vindt u op de website van SVn.

Let op: de Duurzaamheidslening is een consumptief krediet. Voor een financieel advies dient de u zich te wenden tot een financieel adviseur.

"Let op! Geld lenen kost geld"

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk om eigenaar-bewoners met een leeftijd vanaf 10 jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd (57+) en met voldoende overwaarde in de woning een lening aan te bieden tegen aantrekkelijke voorwaarden om hun woning aan te passen of levensloopbestendig te maken. 
Hiervoor stelt Oldambt geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor verzilverleningen. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en hebt u voldoende ‘overwaarde' en wilt u naast het verduurzamen van uw woning ook uw woning verbeteren, asbest saneren of uw woning levensloopbestendig maken, dan kunt u in aanmerking komen voor een verzilverlening.

Aanvraag

Het aanvragen van een verzilverlening kent twee stappen.

Allereerst dient u een aanvraag met DigiD in bij de gemeente Oldambt.

De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de verzilverlening, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze Toewijzingsbrief kunt u digitaal de lening aanvraag vervolgen via www.SVN.nl

 SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Bij een positief besluit brengt SVn offerte aan u uit, welke u dan kunt accepteren of niet, Vanzelfsprekend krijgt u ook bericht van een negatieve krediettoets  

De Verordening Verzilverlening gemeente Oldambt kunt u inzien op de pagina van Overheid.nl.

Gunstige voorwaarden

De verzilverlening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- en heeft een theoretische looptijd van maximaal 75 jaar. De lening wordt hypothecair verstrekt zonder extra maandelijkse lasten. De verschuldigde rente wordt bijgeteld bij de lening schuld en pas afgelost bij verkoop van de woning. Het geleende bedrag komt via een bouwdepot tot uitbetaling op basis van facturen door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen of een begroting van de te verlenen gift en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost. , Het rentepercentage voor de Verzilverlening is 1,7% en staat vast gedurende de gehele looptijd.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op svn.nl/verzilverlening.

Voorwaarden

Naast de aanvraag bepaalt de financiële toets of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Het verstrekken van de lening wordt door het  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de verzilverlening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hebben betrekking op u als woningeigenaar, op uw woning en op de maatregelen die u wilt gaan treffen. Onderstaande voorwaarden gelden;

 • De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (57+) en kent geen maximum leeftijd;
 • De bestaande woning ligt in de gemeente Oldambt en is minimaal één jaar oud, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;
 • De aanvrager moet de woning waarvoor een verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen;
 • Om in aanmerking te komen voor een verzilverlening wordt de beschikbare overwaarde bepaald op basis van het maximale percentage van 80% van de WOZ-waarde en/of getaxeerde marktwaarde minus reeds lopende financieringen;
 • De hoofdsom van de verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-;
 • De WOZ-waarde van de woning ligt onder het gemiddelde WOZ prijspeil van de gemeente Oldambt;
 • De bewoners hebben een verzamelinkomen tot het bedrag van maximaal het bedrag van de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen zijnde op dit moment € 48.625,-;
 • Conform de financieringsvorm is de aanvrager na toewijzing van de financiering op grond van de verordening gehouden de rente en aflossing te betalen bij verkoop van de woning, dan wel na het overlijden van de langstlevende eigenaar.
 • Voor aanvragen van de lening dient ten minste verduurzaming van de woning te worden gecombineerd met of uitzonderlijk te worden aangevraagd.

Kosten

SVn brengt afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. Informatie over afsluitkosten vindt u op de website van SVn: svn.nl/kosten.

Let op: Voor eventueel  financieel advies dient u zich te wenden tot een financieel adviseur.

‘’Let op! Geld lenen kost geld’’

De gemeente Oldambt wil inwoners met koopwoningen ondersteunen bij het verlagen van de energiekosten. Voor inwoners die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum of een woning hebben met label D of lager is er een subsidieregeling opgesteld. Met deze regeling kunt u uw woning verbeteren doormiddel van het aanbrengen van isolatie of energiebesparende maatregelen. 

Aanvraag

U kunt de subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie aanvragen via het aanvraagformulier op deze website

De gemeente beoordeelt binnen 4 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling, dan krijgt u van ons een vaststellingsbeschikking. Na vaststelling betalen wij u gelijk uit. Daardoor hoeft u het subsidiebedrag niet eerst zelf voor te schieten. Na afronding van de werkzaamheden vragen wij u de factuur door te zenden naar de gemeente. 

Gunstige voorwaarden

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Aan de ene kant kunnen inwoners subsidie aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners met een koopwoning en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Het maximale subsidiebedrag is 1.750,- euro. Aan de andere kant kunnen inwoners subsidie aanvragen om hun woning beter te isoleren. Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners met een koopwoning met een WOZ waarde tot 239.000,- euro en een label D of lager. Het maximale subsidiebedrag is 1.250,- euro. 

Voorwaarden

U kunt een aanvraag doen voor de subsidieregeling, aan de subsidieregeling zijn verschillende voorwaarden verbonden. 

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een koopwoning in de gemeente Oldambt
 • U heeft een getekende offerte, maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd
 • U heeft een inkomen tot 130% van het sociaal minimum 
 • U heeft een getekende offerte voor één van de volgende maatregelen:
  • Dakisolatie (Rc ≥ 3,5 m² K/W)
  • Vloerisolatie (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,1 m² K/W)
  • Paneelisolatie (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • Isolatie massieve muur (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • Bodemisolatie (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • HR++glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m²)
  • Raamkozijn en/of gevelbekleding bij het vervangen van glas
  • Hybride warmtepomp
  • Warmtepompboiler
  • Zonneboilersysteem
  • Warmteterugwinning douche
  • Ventilatiesysteem met minimaal 90% warmteterugwinning

En/of

 • U heeft een koopwoning met label D of lager
 • De WOZ waarde is minder dan € 239.000,- 
 • U heeft een getekende offerte voor één van de volgende maatregelen:
  • Dakisolatie (Rc ≥ 3,5 m² K/W)
  • Vloerisolatie (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,1 m² K/W)
  • Paneelisolatie (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • Isolatie massieve muur (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • Bodemisolatie (Rc ≥ 2,5 m² K/W)
  • HR++glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m²)

Meer informatie

Voor de volledige voorwaarden, zie onze subsidieverordening.