Graven in de grond, bodemverstoring

Beschrijving

Erfgoedverordening/Archeologie

Op basis van de erfgoedverordening is het verboden om zonder (omgevings)vergunning de bodem dieper dan 40 cm onder de oppervlakte te verstoren, tenzij het gaat om onder andere een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde.

De volledige artikelen vindt u in de Erfgoedverordening gemeente Oldambtexterne-link-icoon, Hoofdstuk 5. (instandhouding van archeologische terreinen), artikelen 16 t/m 18.

Graafmelding - KLIC

Iedereen die mechanische grondwerkzaamheden gaat verrichten is verplicht om vooraf een Graafmelding te doen. Dit geldt zowel voor aannemers en loonbedrijven als voor particulieren. Voor agrariërs geldt een gedoogregeling voor graafwerkzaamheden op eigen terrein tot 50 cm diep.

De Graafmelding stond voorheen bekend als KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum).

Gaat u uw tuin onderhanden nemen? Of wilt u een hekwerk plaatsen? Wanneer u bij werkzaamheden om het huis gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine, betekent dit dat u een mechanische grondroering doet of laat doen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen verplicht de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) u hiervoor een Graafmelding te doen.

Een Graafmelding doet u uiterlijk drie werkdagen vóór aanvang van graafwerkzaamheden. De informatie die u vervolgens ontvangt, gebruikt u om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. Een Graafmelding bestrijkt een gebied van maximaal 500 x 500 meter.

Meer informatie over Graafmeldingen (KLIC) kunt u vinden op https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-meldingexterne-link-icoon, hier kunt u ook een melding doen.

Ontgronding/Ontgrondingsvergunning

Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd: er wordt een laag grond afgegraven. Ontgrondingen worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld de winning van zand en klei of bij de aanleg van wegen. Ook egalisaties of diepploegen van landbouwgronden zijn ontgrondingen.

Als u een ontgronding wilt (laten) uitvoeren heeft u doorgaans een vergunning nodig. Bij de provincie kunt u terecht voor een ontgrondingsvergunning.

Meer informatie over ontgrondingen vindt u op de pagina van de provincie Groningenexterne-link-icoon.

Besluit bodemkwaliteit

Op het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in bodem of oppervlaktewater is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing.

Bij bijvoorbeeld bouw- en graafwerkzaamheden, het dempen van watergangen of kadeherstel kan het daarom zo zijn dat u rekening moet houden met dit besluit. Het Besluit bodemkwaliteit stelt de milieuhygiënische randvoorwaarden en is gericht op een betere bescherming van de bodem en moet onder andere meer ruimte bieden voor nieuwe bouwprojecten.

Het besluit valt onder de Wet milieubeheer.

Toepassing in de bodem valt onder de bevoegdheid van de gemeente, toepassing in het oppervlaktewater valt onder het waterschap.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden in gemeentegrond.

 • De toestemming wordt verleend behoudens rechten van derden.
 • Op de werkzaamheden zijn de algemene werkafspraken van de gezamenlijke nutsbedrijven, Werkzaamheden in gemeentegrond, van toepassing. Voor de algemene bepalingen is de APV van de gemeente Oldambt van toepassing.
 • Het werk afzetten volgens de richtlijnen van de CROW publicatie 96b.
 • Omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden moeten vroegtijdig van de werkzaamheden op de hoogte worden gebracht en redelijke inspraak hebben in de uitvoering en de plannen.
 • De overlast voor de omgeving moet tot een minimum worden beperkt.
 • Na elke werkdag moet de rijbaan worden ontdaan van alle onregelmatigheden zoals klei en dergelijke.
 • Binnen de kroonprojectie van bomen of struiken mag niet mechanisch gegraven worden. Er dient een sleufloze techniek te worden toegepast of er moet voorzichtig handmatig worden gegraven. In geen geval mogen wortels worden beschadigd.
 • De kruising van wegen met een gesloten verharding en/of een steenachtige fundering dient door middel van een persing of boring te geschieden.
 • Alle vrijkomende materialen moeten gescheiden van het overige vrijkomend materiaal worden opgeslagen. De materialen moeten in omgekeerde volgorden worden teruggeplaatst.
 • Het besluit om het uit de sleuf vrijgekomen materiaal, dat niet geschikt is als fundering onder de bestrating, toch weer terug te plaatsen is aan de aanvrager. Verzakkingen nadien en het herstel hiervan zijn voor rekening van de aanvrager.
 • De sleuf moet worden verdicht in lagen van maximaal 30 cm.
 • De opgenomen verharding dient door de aanvrager te worden hersteld en volgens de bestaande afspraken worden verrekend volgens de VNG Richtlijn Tarieven (graaf) werkzaamheden Telecom
 • Op de werkbon moet de hoeveelheid en het soort materiaal, inclusief de verrekenprijs, worden vermeld.
 • Het graven van sleuven en gaten in bermen dient plaats te vinden buiten een denkbeeldige lijn, met een helling 1:1, 25 cm vanuit de zijkant van de wegverharding tot de ontgravingsdiepte.
 • Beschadigde grasoppervlakten moeten vlak worden afgewerkt en ingezaaid met een graszaadmengsel B3 of worden afgedekt met de uitkomende graszoden.
 • De berm moet vrij van zichtbaar puin worden opgeleverd.
 • Er geldt een onderhoudstermijn van één jaar. Geconstateerde gebreken dienen door de aanvrager, op aangeven van de gemeente, terstond te worden hersteld. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn wordt het werk door de aanvrager opgeleverd.
 • Van alle communicatie (bijvoorbeeld brieven aan bewoners) dient de gemeente Oldambt een afschrift te ontvangen.
 • Voor aanvang van het werk dient de aanvrager een startmelding te doen bij de gemeente,telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Meer informatie