Bouwen en Wonen

Plannen

Wat is een bestemmingsplan? |Bestemmingsplan, ontheffing | PlanschadeDorpsontwikkelingsplannen |

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen kunt u inkijken op de landelijke website van ruimtelijke plannen. Klik hiervoor op de link.

Monitor Woonplan Oldambt 2015

In deze zesde monitor, waarbij de cijfers voor 2015 in beeld zijn gebracht, is  duidelijk te zien dat de bevolking in aantal terugloopt en in samenstelling verandert. Dit is ook zichtbaar op de woningmarkt, hoewel er meer woningen zijn verkocht dan in 2014. De bevolking is in totaal met 192 personen gedaald ten opzichte van 2014. In 2015 is een woonvisie gemaakt over de periode 2015-2020. Deze is in november 2015 vastgesteld en is de basis voor de volgende monitor. Deze monitor die nu voor u ligt is gebaseerd op een terugblik van 2015.

Wonen in Oldambt

Wonen in Oldambt | Leegstand; regels en beleid

Woonvisie

Concept-woonvisie

Prestatieafspraken

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt maken jaarlijks nieuwe prestatieafspraken. Hierin worden afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen, maar ook over bijvoorbeeld verduurzaming, wonen met zorg, begeleiding van kwetsbare personen en burgerinitiatieven. Hieronder vindt u de prestatieafspraken voor 2018 en 2019.

Duurzaamheidslening gemeente Oldambt

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)  voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af. Klik hier voor het aanvraagformulier en uitgebreide informatie over deze regeling.

Subsidieregeling burgerinitiatieven

Heeft u een goed idee, dan kunt u een burgerinitiatief indienen!

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2016 de  visie ‘Gemeente Oldambt Verbindt’ vastgesteld. Hiermee wordt onder andere aan (groepen van) inwoners ruimte geboden om met initiatieven te komen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in dorp of wijk. Bij deze visie is op 26 september door de gemeente de “subsidieregeling burgerinitiatieven 2016-2017” in werking gesteld. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.