Kinderopvang, landelijk register

Beschrijving

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u adressen van instellingen voor kinderopvangexterne-link-icoon, die bij de gemeente geregistreerd zijn. Het gaat hier om:

  • Hele dagopvang (HDO)
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Gastouderbureau's (GOB)

1. Registratie van erkende kinderopvangorganisaties

De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk bepaalt dat iedereen die kinderopvang wil beginnen verplicht is hiervan melding te maken bij de gemeente en dat de gemeente een register bijhoudt van erkende kindercentra, gastouderbureau's en gastouders. De gemeente bepaalt de erkenning mede op basis van de inspecties van de GGD. De GGD voert in opdracht van de gemeente een inspectie uit bij de kinderopvangorganisatie of gastouder en adviseert de gemeente. De kinderopvangorganisatie ontvangt in beginsel binnen 10 weken na indienen van de aanvraag een besluit.

Ouders/verzorgers die in aanmerking willen komen voor een rijks- of gemeentelijke bijdrage en/of een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang, dienen gebruik te maken van een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

Melding en registratie

Het college draagt zorg voor actuele registratie van kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, gastouderbureau's en voorzieningen voor gastouderopvang. Hiervoor werkt de gemeente met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het register is openbaar toegankelijk via www.landelijkregisterkinderopvang.nlexterne-link-icoon

In het Landelijk register zijn de adresgegevens, het aantal kindplaatsen, de registratiedatum en het unieke nummer waaronder een kinderopvanginstelling of gastouder is geregistreerd opgenomen.

Meldingsregister Kindercentra en Gastouderbureau's gemeente Oldambt

In het register zijn de adresgegevens, het aantal kindplaatsen, de registratiedatum en het nummer van de Kamer van Koophandel beschreven.

2. Toezicht op kwaliteit en handhavingsplicht

De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regelt de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. Daarnaast zijn er landelijke beleidsregels vastgesteld over de kwaliteit van de kinderopvang. Ook verplicht de wet het kindercentrum, gastouderbureau en gastouder te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en ouders te informeren over het gevoerde beleid.

Toezichthouders kinderopvang

Het toezien op naleving van de kwaliteitseisen en het aanwijzen van toezichthouders kinderopvang is conform artikel 1.61 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders heeft de directeur van GGD Groningen aangewezen als toezichthouder. Divisie Specialistische Zorg & Veiligheid van de GGD Groningen controleert middels periodieke inspecties of kindercentra zich houden aan de wettelijke kwaliteitseisen. De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bepaalt dat de gemeente moet ingrijpen als uit inspectierapportages van de GGD blijkt dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Meer informatie:

www.landelijkregisterkinderopvang.nlexterne-link-icoon

www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon

www.belastingdienst.nlexterne-link-icoon

Beleidsregels op overheid.nlexterne-link-icoon

Aanvragen

Kinderopvang Registreren

De houder van een nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse-opvang, gastouderbureau of de nieuwe gastouder moet een aanvraag indienen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Dat kan bij de gemeente waar de opvang is gevestigd. Ook als er in de registratie iets wijzigt, moet u dat melden bij de gemeente. Voor een nieuwe registratie of een wijziging moet u gebruikmaken van de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/kinderopvang-startenexterne-link-icoon

Voorwaarden

Sociaal-medische indicatie

Kinderopvang op basis van sociale en/of medische omstandigheden valt ook onder de Verordening Kinderopvang Oldambt. Hiervan kan sprake zijn als u of uw kind een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking heeft.

Wetswijziging kinderopvang per 1 januari 2010

Sinds 1 januari 2010 zijn er twee grote veranderingen in de Wet kinderopvang: er is in 2010 een Landelijk Register kinderopvang ingevoerd en de GGD controleert naast gastouderbureau's ook gastouders.

Het Landelijk Register vervangt het gemeentelijk register.

Wetswijziging gastouderopvang

Per 1 januari 2010 is ook de wetgeving voor gastouderopvang veranderd. Om erkend te worden als gastouder, moet het gastouderbureau waarbij de gastouder is aangesloten een aanvraag doen voor opname in het Landelijk Register kinderopvang. Dit moet bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt.

Meer Informatie

Informatie van het Rijk

Algemene informatie over kinderopvang leest u op de site van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen over kinderopvang in Oldambt? Neem dan contact op met Team Toegang Sociaal Domein.

Kosten

Leges voor beschikking kinderopvang

Vanaf 1 maart 2013 heft de gemeente Oldambt leges voor het afgeven van een beschikking voor het in exploitatie (mogen) nemen van een kinderopvangvoorziening.

De legesheffing is uitsluitend van toepassing op:

  • het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kinderopvangvoorziening (artikel 1.45, eerste en tweede lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

In deze legesheffing zijn de kosten voor ambtelijke inzet van de gemeente en de kosten voor inspectie door de GGD opgenomen.

Voor wijziging of beëindiging van bestaande registraties van kinderopvangvoorzieningen en de toezicht of inspectiekosten na registratie gelden geen leges.

De leges zijn als volgt vastgesteld:

  • Gastouderbureau € 804,00
  • Kinderdagverblijf € 804,00
  • Buitenschoolse Opvang € 804,00
  • Gastouder € 504,00