Leerplicht en Doorstroompunt (RMC)

Leerplicht

De gemeente Oldambt wil kinderen/jongeren kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen en hun mogelijkheden te benutten. Een schoolloopbaan is daarbij cruciaal. Daarnaast is het volgen van onderwijs bij wet geregeld. De meeste kinderen/jongeren doorlopen hun schoolloopbaan zonder al te grote problemen, maar dat geldt niet voor iedereen. Juist op dat punt willen de leerplichtambtenaren bijspringen om na te gaan hoe dit opgelost kan worden. De andere kant is dat schoolverzuim niet mag volgens de Leerplichtwet.

Rol van de leerplichtambtenaren

De gemeente voert de Leerplichtwet uit. Ieder kind heeft te maken met de leerplicht. Leerplicht is de plicht om op een school te staan ingeschreven en deze school geregeld te bezoeken. Leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind 5 jaar is geworden. De leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt, maar loopt door tot 18 jaar als een jongere nog geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Tot 18 jaar zijn jongeren kwalificatieplichtig. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e naar school moeten. De kwalificatieplicht is onderdeel van de leerplicht. Leerlingen van het Praktijkonderwijs of het Voortgezet Speciaal onderwijs zijn vaak vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Dit is afhankelijk van het onderwijsperspectief van een leerling. 

Vanuit de leerplichtwet zijn leerplichtambtenaren aangesteld die er aan werken om leerlingen weer zo snel mogelijk naar school te krijgen wanneer zij verzuimen. Daarvoor onderzoeken ze wat er aan de hand is en helpen mee oplossingen te bedenken. Zij doen dit zoveel mogelijk in overleg met de leerling en ouders. Ook kan de leerplichtambtenaar handhavend optreden. Dat kan tegen ouders en/of leerlingen ouder dan 12 jaar als er sprake is van verwijtbaar ongeoorloofd schoolverzuim.

Schoolverzuim

Schoolverzuim is onder te verdelen in ongeoorloofd verzuim en geoorloofd verzuim.

 • Ongeoorloofd verzuim

Als een leerling zonder toestemming wegblijft van school is sprake van ongeoorloofd verzuim, bijvoorbeeld:

 • regelmatig te laat komen;
 • spijbelen;
 • luxe verzuim (in schooltijd op vakantie gaan).

Meldingsplicht door de school

Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert de verzuimmelding bij de school. Daarna gaat de leerplichtambtenaar op zoek naar de oorzaken en redenen van het ongewenste schoolverzuim. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek, kan de leerplichtambtenaar verdere actie ondernemen. Uitnodigingen van de leerplichtambtenaar zijn niet vrijblijvend.

 • Geoorloofd verzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen maar van:

 • Ziekteverzuim
 • Verlof
 • Vrijstelling

Ziekteverzuim

Alleen als een leerling ziek is, hoeft het niet naar school. Ziekte moet door ouders wel altijd direct gemeld worden aan de school. Wanneer een leerling in een schooljaar vaak of regelmatig  ziek is, dan bespreekt school dit met de schoolarts of schoolverpleegkundige van de GGD. Ouders en kind worden dan waarschijnlijk uitgenodigd door de schoolarts voor een gesprek. Afhankelijk van de situatie kan ook de leerplichtambtenaar contact opnemen over de afwezigheid van een leerling op school.

Verlof en vrijstelling

Leerlingen mogen buiten de schoolvakanties niet van school wegblijven. Toch kunnen er  belangrijke redenen zijn waarom er extra verlof aangevraagd moet worden, zoals:

 • Een familiegebeurtenis zoals een huwelijk
 • Een begrafenis
 • Wanneer er voldaan moet worden aan een godsdienstige verplichting

De school kan meer informatie geven over wanneer verlof verleend kan worden. Op de website en in de schoolgids is meer informatie te vinden.

Verlof aanvragen

Dit moet acht weken van te voren schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar op de school.

Beoordeling verlofaanvragen

Over aanvragen voor verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Voor aanvragen voor verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. De directeur van de school en de leerplichtambtenaar volgen bij hun besluit de regelgeving van de Leerplichtwet. Er kan  gevraagd worden om bewijsstukken te overleggen die te maken hebben met de reden van de aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van een trouw- of overlijdensakte zijn.

Als ouders het niet eens bent met de beslissing, kan er binnen 6 weken een bezwaarschrift ingediend worden bij de directeur van de school. Blijven ouders het oneens, dan kunnen zij op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g Leerplichtwet). De school is verplicht om ouders schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit om het verlof al dan niet toe te kennen.

Vrijstelling leerplicht

Wanneer een kind lange tijd niet naar school kan gaan vanwege lichamelijke of psychische problemen, dan kan er een beroep gedaan worden op vrijstelling van de leerplicht. Ook wanneer een kind in het buitenland op een school staat ingeschreven en naar school gaat en er bewijsstukken overlegt kunnen worden, dan kan er  vrijstelling afgegeven worden van de leerplicht. Een beroep op een vrijstelling van de leerplicht kan gedaan worden bij de leerplichtambtenaar. Een beroep op vrijstelling voor het komende schooljaar moet vóór 1 juli schriftelijk ingediend worden.

Contact Leerplicht

Telefonisch (0597) 48 20 00 of via e-mail info@gemeente-oldambt.nl

Doorstroompunt (RMC)18 tot 23 jaar

Lukt het niet op school? Heb je misschien een foute keuze van opleiding gemaakt? Of vind je het gewoon te moeilijk of heb je teveel problemen? Het Doorstroompunt voor voortijdige schoolverlaters is er om jou te helpen. Ben je tussen de 18 en 23 jaar en heb je nog geen startkwalificatie. Dus minimaal een diploma MBO-2. Dan kunnen we je helpen in de volgende situaties:

 • Je zit niet meer op school, bent jonger dan 23 jaar en hebt geen diploma;
 • Je zit wel op school, bent jonger dan 23 jaar maar wil de school vroegtijdig en zonder diploma verlaten;
 • Je zit op school maar het loopt niet lekker en je wil daar (zonder decaan of mentor)  over praten.

In  bovenstaande situaties kan het prettig en verstandig zijn met iemand van het Doorstroompunt (RMC) te praten over je problemen. Het Doorstroompunt (RMC) heeft tot doel om problemen van het vroegtijdig schoolverlaten in kaart te brengen en aan te pakken.  Deze is er voor alle jongeren van 18 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, niet op school zitten en graag terug willen naar school.

De taken van Doorstroompunt (RMC)

 • Het opzetten van een goed en sluitend systeem om de voortijdig schoolverlaters te melden bij het Doorstroompunt (RMC)
 • Begeleiding bieden voor voortijdige schoolverlaters om terug naar school te gaan;
 • Voortijdig schoolverlaten terugdringen door samen te werken met:
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Jongerenorganisaties
  • Leerplichtambtenaren van de gemeente
  • Afdeling Werk & In komen van de gemeente Oldambt en WSW bedrijf Afeer
  • Hulpverlening

Contact Doorstroompunt (RMC) 

Telefonisch (0597) 48 20 00 of via e-mail info@gemeente-oldambt.nl