Nadeelcompensatie en planschade

Beschrijving

Het kan zijn dat u schade lijdt door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld door een nieuw bestemmingsplan of een ontheffings- of een wijzigingsbesluit volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Als de planologische situatie nadeliger is dan voorheen, dan kan er sprake zijn van planschade. Afhankelijk van de situatie kunt u recht hebben op een vergoeding van de gemeente voor die schade.

Planschade wordt nadeelcompensatie

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Er is onder de Omgevingswet niet langer sprake van planschade zoals hiervoor beschreven, maar van nadeelcompensatie. Voor schade die is ontstaan door bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen die nog onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen (of zijn verleend), blijft de regelgeving van het oude recht op planschade vijf jaar van toepassing.

Aanvragen

Als u een aanvraag voor planschade of nadeelcompensatie wilt doen, dan moet u de volgende onderdelen meenemen in uw aanvraag.

De aanvraag bevat:

  • Een motivering van het verzoek;
  • De hoogte van de tegemoetkoming die u vraagt;
  • Een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming (het is niet verplicht, maar u mag een taxatierapport aanleveren);
  • De datum waarop u eigenaar bent geworden van de gronden en/of opstallen waarop u de tegemoetkoming in planschade vraagt (graag ook een kopie van het eigendomsbewijs meesturen).

De gemeente Oldambt heeft geen formulier voor het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade. U kunt wel een brief sturen.

Stuur uw brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Voorwaarden

Nadeelcompensatie

In de Omgevingswet is in de wet (artikel 15.1) vastgelegd bij welke besluiten recht op nadeelcompensatie kan ontstaan. Nadeelcompensatie is van toepassing op besluiten die onder de  Omgevingswet vallen. Schade kan een gevolg zijn van een regel in het omgevingsplan, een verleende omgevingsvergunning (of weigering daarvan), een projectbesluit, een maatwerkvoorschrift of een programma als bedoeld in de Omgevingswet. Wanneer de schade voor vergoeding in aanmerking komt spreken we van nadeelcompensatie.

Een voorbeeld (ter illustratie):

Het kan bij nadeelcompensatie gaan om een besluit dat uitbreiding van het bedrijf van uw buurman mogelijk maakt waardoor uw woongenot er op achteruit gaat. Een ander voorbeeld is een vergunning die de bouw van woningen recht tegenover uw huis mogelijk maakt, waar dat eerder niet zo was en waardoor de waarde van uw woning kan dalen.

Om te bepalen of er sprake is van planschade of het recht op nadeelcompensatie in uw situatie, wordt door de gemeente Oldambt een vergelijking gemaakt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor en na het schadeveroorzakende besluit. Let op: niet alle schade kan worden vergoed. Onder de oude wetgeving en bij planschade geldt een eigen risico van twee tot vijf procent. Onder de Omgevingswet geldt voor nadeelcompensatie een eigen risico van vier procent.

De procedure

In de Verordening nadeelcompensatie Oldambt 2022 (Omgevingswet) staat welke stappen u binnen welke termijn moet doorlopen om in aanmerking te komen voor planschade of nadeelcompensatie. U kunt de verordening hier teruglezenexterne-link-icoon. Wilt u planschade of nadeelcompensatie aanvragen? Dan zijn daar kosten voor u aan verbonden. De gemeente Oldambt heeft deze kosten vastgesteld op € 300,-. U moet deze kosten binnen de vastgestelde termijn van 28 dagen betalen. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als de betaling op tijd plaatsvindt.

Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag voor planschade of nadeelcompensatie zijn twee uitkomsten mogelijk:

  1. Er is sprake van schade:
    Als uit de vergelijking blijkt dat er een nadeliger planologische situatie is ontstaan, dan wordt  bepaald in hoeverre er sprake is van waardevermindering en in hoeverre het schadebedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Als er een tegemoetkoming wordt toegewezen, dan krijgt u het betaalde bedrag van € 300,- terug. Is er sprake van planschade, maar komt deze niet voor vergoeding in aanmerking? Dan krijgt u het betaalde bedrag van € 300,- niet terug.
  2. Er is geen sprake van schade:
    Als uit de vergelijking blijkt dat er geen nadeliger planologische situatie is ontstaan, dan wordt het verzoek om planschade afgewezen. Er wordt dan geen vergoeding toegekend. In dit geval wordt het betaalde bedrag van € 300,- ook niet terug gegeven.

Termijn

Het is tot maximaal vijf jaar nadat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden, mogelijk om planschade of nadeelcompensatie aan te vragen. Met ‘onherroepelijk’ bedoelen we het moment dat er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer mogelijk zijn.

Kosten

In artikel 6.4 Wet ruimtelijke ordening, en 4.128 Algemene wet bestuursrecht staat dat de aanvrager van een verzoek om planschade of nadeelcompensatie een bedrag moet betalen voor het   behandelen van een aanvraag (maximaal € 500,-).

De gemeenteraad van de gemeente Oldambt heeft dit bedrag vastgesteld op € 300,-. Als u het bedrag van € 300,- niet binnen de termijn van 28 dagen betaalt, dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Als op de aanvraag geheel of gedeeltelijk een positief besluit volgt, dan krijgt u het betaalde bedrag overigens terug.

Bezwaar

Tegen het besluit om planschade of nadeelcompensatie al dan niet toe te kennen staat bezwaar en vervolgens nog beroep en hoger beroep open.