Nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die gaat over onze fysieke leefomgeving en de ruimte waarin we leven, wonen, werken en recreëren. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt alle wetten en regels hierover. Het gaat hierbij om wetten en regels over water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen. Met behulp van één digitaal loket voor de Omgevingswet wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of de aanleg van een oprit. In het nieuwe Omgevingsloket kunt u ook controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U hoeft hiervoor niet meer naar andere organisaties, zoals de provincie of het waterschap.

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024.

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan te maken. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad van Oldambt al in 2017 een Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan de principes en doelen die gemeente Oldambt heeft voor de inrichting, ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving. Op 12 juli 2023 heeft de gemeenteraad een Startnotitie vastgesteld om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie in 2024. In een Omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. Dat staat nu nog in bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels, die vanaf 1 januari 2024 het Omgevingsplan vormen. Dit Omgevingsplan vernieuwen we de komende jaren stapsgewijs.

Concept verzoek

Als u vooraf overleg wilt over uw vergunning aanvraag, dan is er de mogelijkheid om een concept verzoek in te dienen bij de gemeente Oldambt. Met een concept verzoek kunt u nagaan of de aanvraag omgevingsvergunning die u wilt doen kans van slagen heeft. Bij een conceptverzoek toetst de gemeente Oldambt uw initiatief op de regels die gelden in bijvoorbeeld het Omgevingsplan en koppelt dit aan u terug.

Betrek uw omgeving

Heeft u een idee, initiatief of plan? Dan is het vanaf 1 januari de bedoeling dat u uw omgeving betrekt bij uw plannen. Wilt u bijvoorbeeld een aanbouw of schuur plaatsen, dan informeert u uw directe buren. Wilt u een bedrijf beginnen in uw pand, dan informeert u de bewoners uit uw straat. Grote en ingewikkelde plannen vragen een intensievere betrokkenheid uit de omgeving dan kleine initiatieven. Afhankelijk dus van uw plan en het gevolg hoe u de omgeving en andere belanghebbenden kan informeren, laten meedenken of mee laat bepalen. 

Omgevingsvergunning aanvragen in Mijn Omgevingsloket 

Wilt u slopen of (ver)bouwen? De toestemming om te mogen bouwen kunt u in één keer aanvragen met een omgevingsvergunning in Mijn Omgevingsloketexterne-link-icoon. U krijgt binnen acht weken een reactie. 

Doe vooraf een ‘vergunningcheck’ in het Omgevingsloket 

Het is niet in alle gevallen nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Op de website van het Omgevingsloket kunt u met een vergunningcheck controleren voor welke werkzaamheden u wel een omgevingsvergunning aan moet vragen of een melding moet doen. Ook kunt u op deze website lezen wanneer u vergunningvrij mag bouwen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat ook in per januari 2024. Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is om de bouwkwaliteit te verhogen. Nu toetst de gemeente vooraf of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. 
Door de Wkb toetst de gemeente bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I) niet meer. U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Dit is verplicht.