Noodopvang

We hebben de verschillende stappen in het proces rond de komst van een tijdelijke noodopvang ten zuiden van Beerta op een rijtje gezet. 

Tijdpad

17 juli 2017

Het college van B&W van de gemeente Oldambt heeft besloten om Beerta een bedrag van € 50.000,- en Blauwestad € 10.000,- ter beschikking te stellen voor plannen ter ontwikkeling van de leefomgeving. Het totaalbedrag van € 60.000,- wordt gefinancierd uit de € 300.000,- die door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) werd betaald aan de gemeente Oldambt vanwege het niet tijdig ontmantelen van de noodopvang voor vluchtelingen tussen Blauwestad en Beerta. De gemeente heeft met de Dorpsbelangen Beerta en Bewonersvereniging Blauwestad de volgende afspraken gemaakt:

  • Er is geen termijn gesteld aan de besteding van de bedragen.
  • Het geld blijft in beheer bij de gemeente
  • Er moet voldoende draagvlak te zijn onder de bevolking van beide dorpen;
  • De plannen moeten gemotiveerd worden ingediend bij de gemeente.

Er is ook gesproken over de mogelijkheden om van de besteden geldbedragen meer geld te maken. Bijvoorbeeld door de geldbedragen in te zetten op projecten waarvoor ook provinciale en/of Europese fondsen voor zijn (denk aan subsidies en/of cofinanciering).

23 mei 2017

Op maandagavond 22 mei werd met Dorpsbelangen Beerta en de Klankbordgroep Noodopvang gesproken over de planning. De gemeente Oldambt en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn tot overeenstemming gekomen over het verwijderen van units voor noodopvang van asielzoekers in Beerta. Op uiterlijk 30 november 2017 moet het terrein schoon worden afgeleverd aan de gemeente. Op het terrein staan in totaal 800 units; 500 worden zo spoedig mogelijk verwijderd. De overige 300 units krijgen na de zomer een andere bestemming.

De afspraak met het COA was dat de units uiterlijk op 2 mei verwijderd zouden zijn. Door de steeds veranderende situatie rondom opvangplaatsen, als gevolg van een sterk afgenomen instroom van asielzoekers, was het voor COA niet mogelijk de units voor die datum te verplaatsen. De gemeente heeft het COA hiervoor aansprakelijk gesteld en een dwangsom opgelegd van € 10.000,- euro per dag met een maximum van €300.000,- euro. Het COA onderkent haar aansprakelijkheid en betaalt het geëiste bedrag van € 300.000,- euro.

De gemeente is van plan om een deel van dit bedrag te investeren in Beerta en omgeving. Inwoners kunnen hier plannen voor indienen.

18 mei 2017

De gemeente is in gesprek met het COA over het verwijderen van de units. Maandagavond 22 mei wordt gesproken met Dorpsbelangen Beerta en de Klankbordgroep Noodopvang over het vervolg.

3 mei 2017

De gemeente stelt dat het COA niet heeft voldaan aan de verplichting om de toestand van het terrein van de noodopvang zoals het was voor het verlenen van de omgevingsvergunning, te herstellen. De gemeente dringt aan op het zo snel mogelijk verwijderen van de units. 

Per brief laat de gemeente het COA weten dat zij voornemens is om een dwangsom op te leggen als de units uiterlijk 16 juni niet verwijderd zijn. Als de units er dan nog staan, moet het COA met ingang van 17 juni een dwangsom van € 10.000 per dag betalen, met een maximum van € 300.000.

2 mei 2017

De noodopvang is nog niet ontmanteld. De units staan er nog.

26 april 2017

Wethouders Bard Boon en Kees Swagerman spreken met het COA. Het COA lijkt niet bereid om de noodopvang te ontmantelen. Het aanbod van de gemeente voor een alternatieve opslaglocatie voor de units, wordt door het COA afgewezen.

Maart/april 2017

In diverse contacten met het COA wordt door burgemeester Pieter Smit en door medewerkers van de gemeente aangegeven dat de locatie van de noodopvang daadwerkelijk op 2 mei 2017 ontruimd moet zijn.

9 maart 2017

Het verzoek van het COA van 20 februari om de units een half jaar langer te laten staan, wordt door de gemeente afgewezen. Onder meer vanwege het ontbreken van draagvlak bij de door het COA en de gemeente gezamenlijk ingestelde Klankbordgroep.

1 november 2016

De laatste vluchtelingen hebben de noodopvang inmiddels verlaten. De omgevingsvergunning voor de noodopvang loopt af op 1 maart 2017. Volgens de omgevingsvergunning en de bestuursovereenkomst krijgt het COA krijgt tot 2 mei 2017 de tijd om het terrein te ontruimen en herstellen.

21 oktober 2016

Nieuwsbrief over sluiting noodopvang.
Vorige maand is bekend gemaakt dat de noodopvang in Beerta eerder dicht gaat. Wanneer dat zou gebeuren konden we toen niet aangeven. Inmiddels is meer bekend.

Vrijwel alle bewoners hebben de noodopvang verlaten en er zijn afspraken met het COA gemaakt over wanneer de units uiterlijk weg moeten zijn.

In de hieronder te openen nieuwsbrief onder meer interviews met burgemeester Pieter Smit, locatiedirecteur noodopvang Beerta Yvonne Kroon en met een vrijwilliger bij de noodopvang Gerda Siks.

28 september 2016

Laatste bewoners verlaten op 10 oktober de noodopvang in Beerta.
Het COA heeft aangegeven dat 10 oktober de laatste daar nog gehuisveste bewoners de noodopvang in Beerta verlaten. Voor hen is elders een onderkomen gevonden. De resterende units blijven voorlopig staan om ingezet te kunnen worden voor het geval er een nieuwe toestroom van vluchtelingen mocht komen. Het COA heeft aangegeven te zorgen voor beveiliging van het terrein om vandalisme te voorkomen. Door de sterk gedaalde instroom van vluchtelingen, is er geen vraag meer naar noodopvang. Dit heeft er voor gezorgd dat de noodopvang in Beerta vroegtijdig haar deuren sluit.

14 september

Voorlopig geen opvang vluchtelingen in Oldambt.

Op 12 september is er overleg geweest tussen de burgemeesters van de Groninger gemeenten en het COA over de consequenties van de gedaalde instroom van asielzoekers. Gezien de huidige en verwachte instroom van vluchtelingen komen de plannen voor alle locaties in de provincie Groningen in een ander daglicht te staan. Dit betekent dat er voorlopig geen asielzoekerscentrum (azc) aan de Udesweg in Winschoten komt. De zoektocht naar een tweede opvanglocatie in de gemeente is stopgezet en de noodopvang sluit op korte termijn.

Zie voor meer informatie het persbericht en de bewonersbrief Beerta:

12 juni 2016

Inloopbijeenkomst voor omwonenden op vertoon van bon in nieuwsbrief en identiteitsbewijs.

Locatie:            Noodopvang

Tijd:                  18.30 tot 20.30 uur

7 juni 2016

Zevende klankbordgroep.

In de klankborgroep komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de noodopvang. Hierin kunnen zaken besproken worden die leven onder omwonenden in relatie tot de noodopvang.

26 mei 2016

Nieuwsbrief verzonden:

12 mei 2016

Inloopbijeenkomst

Locatie: In den Stallen, Oostereinde 10 te Winschoten.

Tijd: 18.30-20.30 uur.

9 mei 2016

Zesde klankbordgroep.

In de klankborgroep komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de noodopvang. Hierin kunnen zaken besproken worden die leven onder omwonenden in relatie tot de noodopvang.

21 april 2016

Zesde nieuwsbrief verzonden:

Vergunningaanvraag

Gepubliceerd in week 9.

Ontvangen op 25 februari: tijdelijk plaatsen zendmast (één jaar),  Dennenborg 1, 9685 KE Blauwestad.

De aanvragen worden gepubliceerd om een ieder vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van bezwaren is op dit moment niet mogelijk.

11 april 2016

Vijfde klankbordgroep.

In de klankborgroep komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de noodopvang. Hierin kunnen zaken besproken worden die leven onder omwonenden in relatie tot de noodopvang.

24 maart 2016

Informatieavond/inloopbijeenkomst noodopvang voor omwonenden

Locatie: In den Stallen, Oostereinde 10 te Winschoten.

Tijd: 18.30-20.30 uur.

14 maart 2016

Vierde klankbordgroep.

In de klankborgroep komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met (de komst van) de noodopvang. Hierin kunnen zaken besproken worden die leven onder omwonenden in relatie tot de noodopvang.

10 maart 2016

Vijfde nieuwsbrief verzonden

25 februari 2016

Informatieavond

Locatie: In den Stallen, Oostereinde 10 te Winschoten.

Aanvang: 19.30 uur.

Op deze dag houdt het COA ook een open huis voor de inwoners van Beerta en Blauwestad. De inwoners van Beerta en Blauwestad ontvangen hiervoor een toegangskaart. Toegang tot het open huis is uitsluitend met deze toegangskaart.

Later dit jaar organiseert het COA nog een landelijke open dag. Op die dag zijn alle andere belangstellenden van harte welkom.

11 februari 2016

Vierde nieuwsbrief verzonden

8 februari 2016

Derde klankbordgroep.

In de klankborgroep komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met (de komst van) de noodopvang. Hierin kunnen zaken besproken worden die leven onder omwonenden in relatie tot de noodopvang.

27 januari 2016

Informatieavond

Locatie: In den Stallen, Oostereinde 10 te Winschoten.

Aanvang: 19.30 uur.

13 januari 2016

Omgevingsvergunning voor locatie noodopvang verleend:

Wilt u bezwaar maken? Kijk dan op onze pagina over bezwaar en beroep.

12 januari 2016

Tweede klankbordgroep.

In de klankborgroep komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met (de komst van) de noodopvang. Hierin kunnen zaken besproken worden die leven onder omwonenden in relatie tot de noodopvang.

15 december 2015

Derde nieuwsbrief verzonden

25 november 2015

De aannemer start met de eerste grondwerkzaamheden.

24 november 2015

Eerste bijeenkomst klankbordgroep.

COA, gemeente en omwonenden hebben een klankbordgroep gevormd. Hierin komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met (de komst van) de noodopvang. Hierin kunnen zaken besproken worden die leven onder de Beertster bevolking in relatie tot de noodopvang.

19 november 2015

Derde informatiebijeenkomst voor inwoners van Beerta en Blauwestad in In den Stallen.

Het COA legde daar uit dat er vertraging in de realisatie van de noodopvang was opgetreden, vanwege een tekort aan units. Deze moeten eerst worden aangemaakt. Daarnaast moet het COA landelijke aanbestedingsregels volgen voor de realisatie. Diverse organisaties, die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen, presenteerden zich ook tijdens de informatiemarkt.

11 november 2015

De aannemer start met het uitvoeren van sonderingen. Deze zijn nodig om de bodemgesteldheid te onderzoeken.

9 november 2015

Tweede nieuwsbrief verzonden

30 oktober 2015

Het COA maakt bekend dat de firma Jan Snel de bouw van de noodopvang gaat uitvoeren.

15 oktober 2015

Tweede informatiebijeenkomst voor de inwoners van Beerta en Blauwestad in In den Stallen.

Hier was tevens een informatiemarkt waar organisaties als GGD, COA, Gezondheidscentrum Asielzoekers, Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertelden over hun werk en vragen beantwoordden.

8 oktober 2015

Eerste nieuwsbrief verzonden

 

17 september 2015

Informatiebijeenkomst voor de inwoners van Beerta en Blauwestad in In den Stallen.

15 september 2015

  • College van B&W besluit om 1000 vluchtelingen op te vangen in een noodopvang ten zuiden van Beerta voor een periode van maximaal een half jaar, met een optie op verlening van een half jaar.
  • ‘s Middags worden de gemeenteraad, omwonenden en de media geïnformeerd.
  • De burgemeester en gemeentesecretaris bezoeken een vergadering van Dorpsbelangen Beerta om een toelichting te geven op het die ochtend genomen besluit.

 

Documenten:

Collegebesluit noodopvang

14 september 2015

Maandag 14 september heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een dringende oproep aan onze gemeente gedaan om tijdelijk en zo snel mogelijk vluchtelingen te kunnen onderbrengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanochtend besloten hieraan mee te werken en heeft als locatie Het Wold, ten zuiden van Beerta, hiervoor aangewezen. De provincie Groningen is bereid gevonden om de grond beschikbaar te stellen. De locatie biedt plaats aan maximaal 1000 vluchtelingen voor de periode van een half jaar, met een optie voor een half jaar verlenging.

De asielzoekerscentra in Nederland raken overvol als gevolg van de aanhoudende instroom van vluchtelingen. Het college van B & W gaf vorige week al aan gehoor te willen geven aan de oproep om locaties voor noodopvang beschikbaar te stellen en op zoek te zijn naar een geschikte locatie. Wethouder Laura Broekhuizen: "Het COA heeft de grootste moeite de vluchtelingenstroom op te vangen. Vorige week kwamen er ruim 3.000 vluchtelingen aan in Nederland. Ik ben blij dat onze gemeente tijdelijk onderdak gaat bieden aan deze mensen."

Vestiging asielzoekerscentrum

Daarnaast werkt de gemeente verder aan het locatieonderzoek voor de vestiging van een azc voor de langere termijn. Dit staat los van het realiseren van een kortdurende noodopvang binnen de gemeente.