Schade

Op deze pagina leest u alles over schade die is ontstaan door aardbevingen.

Schade melden

Schades aan woningen en andere gebouwen die mogelijk zijn ontstaan door de gaswinning uit het Groningenveld, kunt u melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Op de website www.schadedoormijnbouw.nl staat hoe dit precies werkt.

U kunt uw schade ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0800 4444 111. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Acuut onveilige situatie melden

Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Ook dan kunt u terecht bij IMG via telefoonnummer 0800 4444 111. Buiten de eerder genoemde bereikbaarheidstijden, op feestdagen of als u uw melding liever digitaal doet, kunt u terecht op de website www.schadedoormijnbouw.nl.

Let op: als de situatie overduidelijk (levens)gevaarlijk is, belt u 112.

Vergoeding voor extra kosten bij schade

Schade zelf is al vervelend genoeg. Vaak maakt u na een schademelding extra kosten, bijvoorbeeld omdat u thuis moet blijven van uw werk als de schade opgenomen en hersteld wordt. Het IMG vergoedt de extra kosten die u maakt als u een schademelding heeft gedaan die is goedgekeurd. Op deze pagina staat een handig overzicht van de vergoedingen voor extra kosten bij schade. Sommige vergoedingen ontvangt u automatisch en andere vergoedingen moet u zelf aanvragen. Vergoedingen aanvragen kan via uw schadedossier op de website van IMG.

Keuze voor een vaste vergoeding

Woningeigenaren van adressen waar nog niet eerder schade is gemeld, kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro. Deze vaste vergoeding is bedoeld voor kleine, niet ingewikkelde schades. Met de keuze voor een vaste vergoeding kunnen deze schades veel sneller worden afgehandeld. Er komt geen deskundige bij u over de vloer en er is geen adviesrapport nodig. U levert alleen bewijs van de schade aan in de vorm van foto’s. Let op: na de keuze voor een vaste vergoeding kunt u niet zomaar opnieuw schade melden. Dat kan alleen als er nieuwe schade is ontstaan door een nieuwe aardbeving of door de indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Kijk voor meer informatie over de vaste vergoeding op de website van IMG

Nieuw beoordelingskader

Schades aan huizen die dicht bij elkaar in de buurt staan, werden soms verschillend beoordeeld. Dat betekende bijvoorbeeld dat het ene adres wel een schadevergoeding kreeg en dat de schademelding van de buren werd afgewezen. Sinds 1 juli 2021 werkt het IMG met een nieuw beoordelingskader dat deze verschillen moet voorkomen.

Kijk voor meer informatie over het nieuwe beoordelingskader op de website van IMG

Diepe bodemdaling

Het IMG twijfelde of diepe bodemdaling de oorzaak kon zijn van schades aan gebouwen in twee gebieden, namelijk in Zuidoost-Groningen en Noordwest-Drenthe. Kennisinstituut Deltares heeft onderzoek gedaan naar de effecten van diepe bodemdaling in dit gebied. Uit dit onderzoek bleek dat er 12 deelgebieden zijn waarin diepe bodemdaling indirect kan leiden tot schade. In deze 12 deelgebieden is het wettelijk bewijsvermoeden nu van toepassing. Voorwaarde daarbij is dat het om zettings- en verzakkingsschade gaat die door de indirecte effecten van diepe bodemdaling zou kunnen worden veroorzaakt. De 1800 schademeldingen die door het IMG zijn gepauzeerd in afwachting van het onderzoek zijn weer opgepakt.

Kijk voor meer informatie over diepe bodemdaling op de website van IMG

Wettelijk bewijsvermoeden

De afstand tussen een gebouw en het Groningenveld speelt een rol bij de afhandeling van schade. Als uw woning of een ander gebouw op het Groningenveld staat, of maximaal 6 kilometer buiten het Groningenveld, dan is er sprake van het zogenaamde wettelijke bewijsvermoeden. Dit betekent dat IMG in het geval van schade vermoedt dat die schade het gevolg is van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning en de gemelde schade dus zal vergoeden.

Staat uw woning of gebouw buiten het gebied van het wettelijk bewijsvermoeden? Dan geldt een tweede criterium. Er moet dan per geval worden vastgesteld of een pand op een plek staat waar de trillingssterkte voldoet aan de grenswaarde van 2 millimeter per seconde met een overschrijdingskans van 1 procent van één of meerdere bevingen. Daarbinnen is het wettelijk bewijsvermoeden in principe ook van toepassing.

Meer informatie en een kaart van het effectgebied vindt u op de website van IMG.

Schademeldingen aan de rand van het aardbevingsgebied

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geeft aan dat er steeds meer schademeldingen uit de rand van het aardbevingsgebied komen. De gevolgen van deze constatering zijn nog niet duidelijk. Feit is wel dat onze gemeente aan de rand van het aardbevingsgebied ligt. Een groot deel van Oldambt valt binnen de criteria van het wettelijk bewijsvermoeden. Maar voor een klein deel, namelijk de oostkant van Oldambt, geldt dit wettelijk bewijsvermoeden niet. Deskundigen zeggen hierover dat zij uitsluiten dat er in dit deel van de gemeente effecten van aardbevingen als gevolg van de gaswinning kunnen zijn.

De toename van het aantal schademeldingen in het grensgebied komt volgens ons omdat mensen zien dat schade melden nut heeft. Steeds meer schades worden vergoed, omdat we niet meer buiten de contouren vallen die de NAM in het verleden hanteerde. We zijn er vanuit het gemeentehuis dan ook heel scherp op dat dit zo blijft. Daarom blijven we hierover in gesprek gaan met het IMG, om voor de rechten van onze inwoners op te komen. Ons advies is om in geval van schade altijd een melding te doen bij IMG.

Schade aan mestkelders

Ruim 250 agrarische bedrijven hebben schade aan mestkelders gemeld bij het IMG. Sinds begin september 2021 is duidelijk bij welke mestkelders schade kan zijn ontstaan door de gaswinning. Een panel van deskundigen heeft berekend dat er schade aan mestkelders kan ontstaan, als de trillingssnelheid van een aardbeving bij die mestkelder 10 millimeter per seconde (1 procent overschrijdingskans) was. Als dat het geval is, dan is het wettelijk bewijsvermoeden voor die mestkelder van toepassing.

Kijk voor meer informatie over schade aan mestkelders op de website van IMG

Waardedalingsregeling

Sinds 1 januari 2021 kunnen inwoners uit een deel van Oldambt een aanvraag indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. De Waardedalingsregeling is bedoeld voor inwoners uit de postcodegebieden 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda) die tussen 16 augustus 2012 (de dag van de aardbeving bij Huizinge) en 1 januari 2019 eigenaar zijn of zijn geweest van een woning.

De vergoeding die wordt toegekend is eenmalig en volledig. Dat betekent dat u maar één keer een vergoeding kunt krijgen voor de waardedaling van uw woning. Het is echter een misverstand dat u daarna geen schademeldingen meer mag doen. Wie dus een vergoeding aanvraagt voor waardedaling, kan daarna ook nog een vergoeding aanvragen voor materiële of immateriële schade.

Meer informatie over de Waardedalingsregeling vindt u op de website van IMG.

Immateriële schade

Immateriële schade is emotionele schade. Een vergoeding voor deze vorm van schade wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Het doel van de vergoeding is om verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed. Op 15 november 2021 ging de regeling voor het aanvragen van een vergoeding voor immateriële schade officieel van start. De invoering van de regeling gebeurt in fases, net zoals bij de Waardedalingsregeling. Op die manier kan het IMG voorkomen dat er vertraging ontstaat tijdens de afhandeling van de aanvragen. Inwoners uit de gemeente Eemsdelta zijn het eerst aan de beurt. Inwoners uit Oldambt kunnen volgens de huidige planning eind 2022, begin 2023 een aanvraag indienen.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over immateriële schade

Bekijk de trillingssnelheid op uw eigen adres

Op de website van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kunt u zelf controleren hoeveel trillingen door aardbevingen er zijn geweest op uw adres. Het IMG werkt met het zogenaamde wettelijk bewijsvermoeden. Dat betekent dat het IMG bij schade aan huizen of andere gebouwen, die op of vlakbij het Groningenveld of de gasopslag in Norg staan, vermoedt dat die schade het gevolg is van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning. Eén van de onderdelen van het wettelijk bewijsvermoeden is de trillingssnelheid. De grenswaarde van die trillingssnelheid voor alle gebouwen is 2 millimeter per seconde met een overschrijdingskans van 1 procent.

Bereken de trillingssnelheid op uw adres op de website van IMG

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij de afhandeling van uw schademelding? Of bij de versterking van uw woning of een ander gebouw? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Ga naar de pagina over hulp en advies

Contact

Heeft u vragen over de afhandeling van schade? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG):

W: www.schadedoormijnbouw.nl
E: contact@schadedoormijnbouw.nl
T: 0800 4444 111

U kunt ook terecht bij de steunpunten van het IMG in Oldambt. Een afspraak maken is niet nodig. 

Kijk voor de actuele openingstijden van de steunpunten op de website van het IMG