Schade

Op deze pagina leest u alles over schade die is ontstaan door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld.

Schade melden

Op 1 juli 2020 ging de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) op in het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dit instituut behandelt alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld (en de gasopslag in Norg).

Schades aan woningen en andere gebouwen die mogelijk zijn ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld, kunt u melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Op de website www.schadedoormijnbouw.nl staat hoe dit precies werkt.

U kunt uw schade ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0800 4444 111. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

IMG logo

Schadevergoeding en afstand tot het Groningenveld

De afstand tussen een gebouw en het Groningenveld speelt een rol bij de afhandeling van schade. Als uw woning of een ander gebouw op het Groningenveld staat, of maximaal 6 kilometer buiten het Groningenveld, dan is er sprake van het zogenaamde wettelijke bewijsvermoeden. Dit betekent dat IMG in het geval van schade vermoed dat die schade het gevolg is van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning en de gemelde schade dus zal vergoeden.

Staat uw woning of gebouw buiten het gebied van het wettelijk bewijsvermoeden? Dan geldt een tweede criterium. Er moet dan per geval worden vastgesteld of een pand op een plek staat waar de trillingssterkte voldoet aan de grenswaarde van 2mm/s met 1 procent overschrijdingskans van één of meerdere bevingen. Daarbinnen is het wettelijk bewijsvermoeden in principe ook van toepassing.

Voor gemeente Oldambt geldt dat we op de grens van het Groningenveld liggen. Dat betekent dat de effecten van gaswinning, bodemdaling en aardbevingen niet overal even groot zijn. Een groot deel van onze gemeente valt wél binnen de criteria van het wettelijk bewijsvermoeden. Maar voor een klein deel, namelijk de oostkant van Oldambt, geldt dit wettelijk bewijsvermoeden niet. Deskundigen zeggen hierover dat zij uitsluiten dat er in dit deel van de gemeente effecten van aardbevingen als gevolg van de gaswinning kunnen zijn. Er bestaat nog onduidelijkheid over waar de precieze grens ligt. Hierover zijn we nog in gesprek met IMG.

Ons advies is om in geval van schade altijd een melding te doen bij IMG.

Meer informatie en een kaart van het effectgebied vindt u op de website van IMG.

kaart effectgebied aardbevingen

Acuut onveilige situatie melden

Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Ook dan kunt u terecht bij IMG via telefoonnummer 0800 4444 111. Buiten de eerder genoemde bereikbaarheidstijden, op feestdagen of als u uw melding liever digitaal doet, kunt u terecht op de website www.schadedoormijnbouw.nl.

Let op: als de situatie overduidelijk (levens)gevaarlijk is, belt u 112.

Vergoeding voor extra kosten bij schade

Schade zelf is al vervelend genoeg. Vaak maakt u na een schademelding extra kosten, bijvoorbeeld omdat u thuis moet blijven van uw werk als de schade opgenomen en hersteld wordt. Het IMG vergoedt de extra kosten die u maakt als u een schademelding heeft gedaan die is goedgekeurd. Op deze pagina staat een handig overzicht van de vergoedingen voor extra kosten bij schade. Sommige vergoedingen ontvangt u automatisch en andere vergoedingen moet u zelf aanvragen. Vergoedingen aanvragen kan via uw schadedossier op de website van IMG.

Nieuwe regeling: Waardedalingsregeling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners uit Oldambt een aanvraag indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. De Waardedalingsregeling is bedoeld voor inwoners uit de postcodegebieden 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda) die tussen 16 augustus 2012 (de dag van de aardbeving bij Huizinge) en 1 januari 2019 eigenaar zijn of zijn geweest van een woning.

De vergoeding die wordt toegekend is eenmalig en volledig. Dat betekent dat u maar één keer een vergoeding kunt krijgen voor de waardedaling van uw woning. Het is echter een misverstand dat u daarna geen schademeldingen meer mag doen. Wie dus een vergoeding aanvraagt voor waardedaling, kan daarna ook nog een vergoeding aanvragen voor materiële of immateriële schade.

Meer informatie over de Waardedalingsregeling vindt u op de website van IMG.

Nieuwe regeling: Smartengeldregeling

Met de Smartengeldregeling kan het IMG straks onder bepaalde voorwaarden immateriële schade vergoeden van gedupeerde Groningers. Het gaat daarbij om emotionele schade die is ontstaan door de gaswinningsproblematiek. Bij de beantwoording van de vraag of iemand recht heeft op een vergoeding, wil het IMG onder meer rekening houden met de omvang van de (materiële) schade, de locatie van de woning of het gebouw en de duur van de schadeafhandelingsprocedure. Uitgangspunten voor de regeling zijn dat het eenvoudig moet zijn, toepasbaar voor meerdere Groningers tegelijk en recht moet doen aan hun persoonlijke omstandigheden.

De Smartengeldregeling start op 1 november 2020. Meer informatie over de Smartengeldregeling vindt u op de website van IMG.

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij de afhandeling van uw schademelding of de versterking van uw woning? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Ga naar de pagina over hulp en advies

Contact

Heeft u vragen over de afhandeling van schade? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG):

W: www.schadedoormijnbouw.nl
E: contact@schadedoormijnbouw.nl
T: 0800 4444 111