Schade

Op deze pagina leest u alles over schade die is ontstaan door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld.

Schade melden

Schades aan woningen en andere gebouwen die mogelijk zijn ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld, kunt u melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Op de website www.schadedoormijnbouw.nl staat hoe dit precies werkt.

U kunt uw schade ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0800 4444 111. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Schadevergoeding en afstand tot het Groningenveld

De afstand tussen een gebouw en het Groningenveld speelt een rol bij de afhandeling van schade. Als uw woning of een ander gebouw op het Groningenveld staat, of maximaal 6 kilometer buiten het Groningenveld, dan is er sprake van het zogenaamde wettelijke bewijsvermoeden. Dit betekent dat TCMG in het geval van schade vermoed dat die schade het gevolg is van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning en de gemelde schade dus zal vergoeden.

Staat uw woning of gebouw buiten het gebied van het wettelijk bewijsvermoeden? Dan geldt een tweede criterium. Er moet dan per geval worden vastgesteld of een pand op een plek staat waar de trillingssterkte voldoet aan de grenswaarde van 2mm/s met 1 procent overschrijdingskans van één of meerdere bevingen. Daarbinnen is het wettelijk bewijsvermoeden in principe ook van toepassing.

Voor gemeente Oldambt geldt dat we op de grens van het Groningenveld liggen. Dat betekent dat de effecten van gaswinning, bodemdaling en aardbevingen niet overal even groot zijn. Een groot deel van onze gemeente valt wél binnen de criteria van het wettelijk bewijsvermoeden. Maar voor een klein deel, namelijk de oostkant van Oldambt, geldt dit wettelijk bewijsvermoeden niet. Deskundigen zeggen hierover dat zij uitsluiten dat er in dit deel van de gemeente effecten van aardbevingen als gevolg van de gaswinning kunnen zijn. Er bestaat nog onduidelijkheid over waar de precieze grens ligt. Hierover zijn we nog in gesprek met TCMG.

Ons advies is om in geval van schade altijd een melding te doen bij TCMG.

Meer informatie en een kaart van het effectgebied vindt u op de website van TCMG.

Acuut onveilige situatie melden

Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Ook dan kunt u terecht bij TCMG via telefoonnummer 0800 4444 111. Buiten de eerder genoemde bereikbaarheidstijden, op feestdagen of als u uw melding liever digitaal doet, kunt u terecht op de website www.schadedoormijnbouw.nl.

Let op: als de situatie overduidelijk (levens)gevaarlijk is, belt u 112.

Vergoeding voor extra kosten bij schade

Schade zelf is al vervelend genoeg. Vaak maakt u na een schademelding extra kosten, bijvoorbeeld omdat u thuis moet blijven van uw werk als de schade opgenomen en hersteld wordt. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) vergoedt de extra kosten die u maakt als u een schademelding heeft gedaan die is goedgekeurd. Op deze pagina staat een handig overzicht van de vergoedingen. Sommige vergoedingen ontvangt u automatisch en andere vergoedingen moet u zelf aanvragen. Vergoedingen aanvragen kan via uw schadedossier op de website van TCMG.

Nieuwe schaderegelingen: smartengeld en waardedaling

In juli 2020 gaat TCMG op in het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dit instituut gaat alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld (en de gasopslag bij Norg) behandelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan twee nieuwe regelingen: de Waardedalingsregeling en de Smartengeldregeling. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag voor deze regelingen in te dienen. Dit kan pas na de start van het IMG. We verwachten hier voor de zomer van 2020 meer informatie over.

Waardedalingsregeling

Met de Waardedalingsregeling vergoedt het IMG straks de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinningsproblematiek. De verkoopprijs van de woning en het aantal schademeldingen per postcode worden bepalend voor de regeling. Als er geen verkoop is geweest, bepaalt de WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 de hoogte van het uit te keren bedrag. Schatting is dat ongeveer 90.000 tot 100.000 woningeigenaren uit de provincie een aanvraag kunnen doen. Voor Oldambt geldt deze regeling naar alle waarschijnlijkheid alleen voor het noordwestelijke deel van de gemeente. Meer informatie over de Waardedalingsregeling vindt u op de website van TCMG.

Smartengeldregeling

Met de smartengeldregeling kan het IMG straks onder bepaalde voorwaarden immateriële schade vergoeden van gedupeerde Groningers. Het gaat daarbij om emotionele schade die is ontstaan door de gaswinningsproblematiek. Bij de beantwoording van de vraag of iemand recht heeft op een vergoeding, wil het IMG onder meer rekening houden met de omvang van de (materiële) schade, de locatie van de woning of het gebouw en de duur van de schadeafhandelingsprocedure. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van TCMG.

Schade doorgeven aan de gemeente

Als gemeente krijgen we geen informatie over de schades die inwoners en ondernemers bij TCMG melden. Dit heeft te maken met de privacywetgeving, waardoor TCMG geen persoonsgegevens met ons mag delen. Omdat we wel graag willen weten welke woningen en gebouwen in onze gemeente schade hebben, willen we u vragen om uw schades ook aan óns door te geven.

We kunnen u helaas niet direct helpen met het oplossen van uw schademelding, maar het inzicht in de omvang van de schades in Oldambt helpt ons wel om druk uit te oefenen op de partijen die dat wel kunnen. Daarnaast kunnen we onder bepaalde voorwaarden panden in onze gemeente met significante schade opnemen in ons plan van aanpak voor de versterking, zodat ze onderzocht kunnen worden.

Hoe melden?

U kunt uw schade aan ons doorgeven via het formulier aardbevingsschade melden, telefonisch via (0597) 48 20 00 of via een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij de afhandeling van uw schademelding of de versterking van uw woning? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. Op deze pagina staat een overzicht.

Contact

Heeft u vragen over de afhandeling van schade? Neem dan contact op met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG):

W: www.schadedoormijnbouw.nl
E: contact@schadedoormijnbouw.nl
T: 0800 4444 111

Terug naar overzicht