Slopen

Beschrijving

Als u (een gedeelte van) een bouwwerk wilt slopen moet u dit in veel gevallen melden. Bijvoorbeeld als er een behoorlijke hoeveelheid sloopafval vrijkomt of als er sprake is van asbest.

Let op, ook het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.

Er zijn uitzonderingen op de meldingsplichtexterne-link-icoon. Let op, mogelijk heeft u nog wel een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u sloopt in een beschermd dorpsgezicht of als het bouwwerken betreft die een karakteristieke of monumentale status hebben.

Bij het slopen van een deel van een monument gelden er regels voor het monument. Kijk hiervoor op de pagina monumenten-omgevingsvergunningexterne-link-icoon.
Voor het slopen van een bouwwerk of deel van een bouwwerk in beschermd dorpsgezicht of een bouwwerk die in het omgevingsplan de  aanduiding ‘karakteristiek’ staan regels in het omgevingsplan.

Aanvragen

Op het omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘slopen op grond van ruimtelijke regels’ aanvragen. Vanaf 1 januari valt dit onder een ‘omgevingsplanactiviteit’. De regels over slopen zijn te vinden in het Omgevingsplan van de gemeente Oldambt. Meer informatie over de sloopmelding is op de website van Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon te vinden.

Voorwaarden

Een sloopmelding doet u ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden. Een sloopmelding dient altijd vergezeld te gaan van een situatietekening en een tekening waarop is aangegeven wat er wordt gesloopt.

Daarnaast moet er een volledig asbestinventarisatierapport worden overlegd (niet ouder dan drie jaar), tenzij:

  • het te slopen bouwwerk gebouwd is na 1 januari 1994 (het is sinds juni 1993 verboden asbest toe te passen), of;
  • er ander onomstotelijk bewijs kan worden aangeleverd dat het bouwwerk geen asbest bevat;
  • Het asbestinventarisatierapport moet zijn opgesteld door een gecertificeerd bedrijf (zie www.ascert.nlexterne-link-icoon).

Kosten

Voor de aanvraag  brengen we kosten in rekening. Die kosten noemen we leges.

Het bedrag van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Op Overheid.nl vindt u een tarieventabel, waarin u kunt zien welke leges gelden in uw situatieexterne-link-icoon.