Vergunningvrij bouwen, omgevingsvergunning

Vergunningvrij

Als u een verbouwing wil doen, een tuinhuisje, dakkapel of serre wil plaatsen, maar ook bij grote bouwwerken kan het zijn dat u het project mag realiseren zonder dat u hiervoor een omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Vergunningcheck

Om te beoordelen of uw project (omgevings)vergunningvrij kan worden uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van de "Vergunningcheck" op het Omgevingsloket Online (OLO): https://www.omgevingsloket.nl.

Het vergunningvrije bouwen kent veel nieuwe begrippen en mocht u er onverhoopt toch niet helemaal uitkomen of uw twijfels hebben over het gegeven resultaat, dan kunt u uw plannen altijd voorleggen op het gemeentehuis. Gezien de complexiteit van de regelgeving, geven wij de voorkeur aan een bezoek in plaats van een telefoontje. Neemt u bij een dergelijk bezoek indien mogelijk een schets mee van uw bouwplan.

Wat hebben we van u nodig om uw bouwplan te kunnen beoordelen?

  • een situatietekening met alle op het perceel aanwezige bebouwing incl. overkappingen/carports
  • de exacte locatie van het te realiseren bouwwerk (afstanden tot de perceelsgrens)
  • de exacte afmetingen van het te realiseren bouwwerk (lengte, breedte, goothoogte, nokhoogte, kapvorm/-richting en dakhelling)

Er worden op dit moment veel vergunningsaanvragen gedaan, deze hebben een wettelijke termijn en krijgen voorrang. We doen ons best om alle binnenkomende algemene vragen en vooroverleg met betrekking tot de omgevingsvergunning ook af te handelen. Echter in verband met Covid-19 en de huidige voorraad aanvragen duurt het langer voordat we terugbellen dan wel een reactie per mail verzenden.

Niet vergunningvrij

Let op!: Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan bij/aan monumenten (uitgezonderd minimaal onderhoud) en in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Andere vergunningen of toestemmingen

Het niet nodig zijn van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, stelt u niet vrij van het eventueel nodig zijn van andere vergunningen en toestemmingen. Meer informatie hierover vinden onder ‘Aanpak’.

Het niet nodig zijn van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, stelt u niet vrij van het eventueel nodig zijn van andere vergunningen en toestemmingen.

Hierbij kunt u denken aan een:

• een sloopmelding (mogelijk met volledige asbestinventarisatie);

• melding brandveilig gebruik (voorheen: gebruiksmelding);

• omgevingsvergunning brandveilig gebruik (voorheen: gebruiksvergunning);

• omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen (voorheen: 8.19 melding Wm);

• melding in het kader van het Activiteitenbesluit;

• omgevingsvergunning gebruik gesloten stortplaatsen;

• omgevingsvergunning grondwaterbeschermingsgebied;

• omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren (voorheen: aanlegvergunning);

• melding voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg;

 

 

Melding

Als u vergunningvrij gaat bouwen, kunt u dit vrijwillig bij de gemeente melden. Wij stellen dit zeer op prijs. Zo voorkomt u verwarring bij onze toezichthouders/handhavers als zij plotseling een nieuw bouwwerk gebouwd zien worden of als er een klacht bij hen binnenkomt. Daarnaast biedt het de gemeente de kans het bouwwerk in een vroeg stadium, tijdens het bouwproces, te controleren. Hiermee kan voorkomen worden dat het object na voltooiing moet worden afgebroken als blijkt dat er niet aan de bouwvoorschriften wordt voldaan.

Een melding kunt u doen, door de volgende gegevens met een begeleidend schrijven (bij voorkeur een uitdraai van het resultaat van de vergunningcheck), af te geven/toe te sturen:

  • situatietekening met alle op het perceel aanwezige bebouwing inclusief overkappingen/carports
  • de exacte locatie van het te bouwen object (afstanden tot de perceelsgrens)
  • de exacte afmetingen van het te bouwen object (lengte, breedte, goothoogte, nok-/hoogte, kapvorm/-richting en dakhelling)

Op het OLO (Omgevingsloket Online) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen: www.omgevingsloket.nl

Vergunningencheck

Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen

Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

  • afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten
  • opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten
  • scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning

Vergunningvrij - niet regelvrij

Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen.

Als u een project kunt realiseren zonder dat u daarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient aan te vragen, moet u er zelf zorg voor dragen dat het bouwwerk wel voldoet aan de geldende bouwvoorschriften (Bouwbesluit 2012 en Bouwverordening). Ook mag er geen sprake zijn van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan.

Burenrecht en toestemmingen

U kunt bij vergunningvrij bouwen ook te maken krijgen met het burenrecht (Burgerlijk Wetboek bk.5).

Voorbeeld: "Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven".

Houdt u er rekening mee dat bij bouwen tegen de perceelsgrens, de werkzaamheden door bijvoorbeeld een uitkragende fundering over de perceelsgrens heen kunnen gaan. In een dergelijk geval heeft u dus ook toestemming nodig van de eigenaar van het naburige perceel.

Bent u huurder dan heeft u altijd eerst toestemming nodig van de verhuurder/eigenaar.

Brochures vergunningvrij bouwen voor particulieren

De Rijksoverheid heeft brochures gemaakt over vaak voorkomende bouwwerken, zoals aan- en uitbouwen, serres en carports, dakkapellen, dakramen, kozijnen en gevels, erfafscheidingen, (schotel)antennes en zonnepanelen.

Deze brochures behandelen de vraag wanneer zonder omgevingsvergunning gebouwd mag worden en wanneer nog wel een omgevingsvergunning nodig is.

Download hier de brochures vergunningvrij/vergunningplichtig bouwen:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving en via:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures