Subsidies algemeen

Subsidies algemeen

De gemeente Oldambt subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen, waaronder professionele organisaties en verenigingen, en andere initiatieven die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Oldambt.

De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening gemeente Oldambtexterne-link-icoon.

In onderstaand overzicht vindt u alle informatie over onze subsidieregelingen en hoe u kunt aanvragen.

Subsidieregelingen

Aanvragen subsidie

Wanneer je als organisatie zonder winstoogmerk een activiteit verricht en/of ontplooit op het gebied van welzijn en armoede in de gemeente Oldambt, dan is het mogelijk dat je voor die activiteit aanspraak maakt op subsidie. Welke activiteiten aanspraak maken op subsidie en onder welke voorwaarden, staat beschreven in de Subsidieregeling Welzijn en Armoede gemeente Oldambt 2020externe-link-icoon.

Aanvragen subsidie

De subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten gemeente Oldambt zal het beoordelingskader vormen voor subsidieaanvragen voor diverse activiteiten op het gebied van muziek, zang, kunst, cultuur en recreatie. Muziek- en zangverenigingen, culturele verenigingen en organisatoren van kleine evenementen vallen onder andere onder deze subsidieregeling. Deze regeling geeft per categorie activiteiten weer waaraan een activiteit van een organisatie zonder winstoogmerk moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, welke kosten voor subsidie in aanmerking komen en hoeveel subsidie er maximaal kan worden aangevraagd.

Via deze link kunt u de subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten inzienexterne-link-icoon

De Evenementen subsidieregeling is bedoeld voor evenementen binnen de gemeente Oldambt met meer dan 250 bezoekers. Voor evenementen met minder dan 250 bezoekers kunt u een aanvraag doen bij de subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten. Aanvragen worden beoordeeld met behulp van inhoudelijke toetsingscriteria. Deze criteria staan beschreven in de regeling, net als aan welke voorwaarden voldaan moet worden, welke kosten in aanmerking komen en hoeveel subsidie er maximaal kan worden aangevraagd.

Subsidieaanvragen voor evenementen die in het jaar 2025 plaatsvinden kunnen tot 1 oktober 2024 worden ingediend.

Aanvraag indienen Evenementen subsidieregeling 2025externe-link-icoon

Via deze link kunt u de Evenementen subsidieregeling inzienexterne-link-icoon

Vanaf 2021 kunnen inwoners en ondernemers uit Oldambt subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Lees alle informatie over het aanvragen subsidie afkoppelen regenwater op deze paginaexterne-link-icoon.

LET OP: Deze subsidie kunt u jaarlijks aanvragen. Aanvragen voor het komende kalenderjaar kunnen tot 1 oktober van het huidige jaar ingediend worden. Bijvoorbeeld aanvragen voor 2024 dienen uiterlijk 1 oktober 2023 te zijn ingediend.

Wanneer je als organisatie peuteropvang organiseert voor peuters van wie de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag kun je aanspraak maken op deze subsidie. Onder welke voorwaarden, staat beschreven in de Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Oldambt 2023externe-link-icoon.

Een aanvraag voor subsidie moet schriftelijk worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen via subsidies@gemeente-oldambt.nl. De aanvraag is een inschatting van het subsidiebedrag. Op basis van de aanvraag wordt een voorlopige beschikking opgesteld met een geschat, voorlopige subsidiebedrag. De vaststelling van de subsidie vindt achteraf plaats en wordt gebaseerd op het daadwerkelijk gerealiseerd aantal uren.

De gemeente Oldambt heeft ingestemd met een voucherregeling gasbesparing voor huurders Nieuwborgen gemeente Oldambt 2023van Nieuwborgen.net om gas te besparen van huurders van Groninger Huis in Nieuwolda en Wagenborgen. De subsidieregeling is gericht op gasbesparing door het aanbieden van een inductiekooktoestel en een pannenset. U kunt de volledige regeling raadplegen op overheid.nlexterne-link-icoon.

De regeling is voor de bestaande verenigingen van dorpsbelangen en wijkplatforms in de gemeente Oldambt om in het kader van gebiedsgericht werken ze te faciliteren in hun rol als belangbehartiger en aandrijver voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken.

Meer informatie over de subsidieregeling buurtbudgetten gemeente Oldambt 2021externe-link-icoon.

Er zijn diverse regelingen voor bewoners in het aardbevingsgebied. Een overzicht daarvan staat op de pagina Aardbevingen. Let op: voor een aantal regelingen geldt dat slechts een deel van Oldambt hiervoor in aanmerking komt.

Vanaf 2023 kunnen niet-commerciële dorps- en buurthuizen subsidie aanvragen voor het exploiteren van een dorps- of buurthuis. De aanvraag kunt u schriftelijk of via info@gemeente-oldamt.nl indienen voorzien van de in de regeling gevraagde gegevens.

De Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt kunt u  hier inzienexterne-link-icoon.